Ngamubhebha umkhwkazi wami

()

Mina igama lami ngingh David ngineminyaka engu 24 ubudala ngafika eJhb ngizosebenza. Ngathandana ngathandana nentombazane ena 25 years engithisha. Besithandana kakhulu sinokwenza Sex ngisho emini if kungama Saterdays singayanga emsebenzini.
One day umkhwekazi asivakashele eflathini lethu kuyi weekend sivele sishshe simshiye eLounge siye ekamelweni, sifike sibhebhane no Nozi strong indodakazi yakhe, avele amemeze athi asimkhaphe uyeyahamba.
Unozi angezi aqhubeke alale ekamelweni athi mkhaphe umama because its not far at home.
Ngimfake emotwni yami iBMW ngimuse kwakhe, endleleni mangimbuka emehlweni angibuke ngamehlo a sexy. Bese ngyamthinta la emathangeni ngthi kodwa mama umfuzise kahle uNozi ave efana nawe. Avele athi usho awazi lutho wena ukube wawungbone ngise mncane wawuyosangana wena. Usho manje uno 48 years ubudala kodwa umpofu futhi umi kahle unefiga. Abese ezobhekleza ngama hips, kanye nezifaca njengo Nozi. Ngithi kuye kodwa uNozi lama Hips angaka wawathola kuwe? Athi wena mfana mina ngizokuqeda ukuhaha la, athi misa imoto ngicela ukuchama, ngiymise imoto avele aye kuma lights ngasefront afike akhumule iphenti aphakamise ingubo achame. Ngivele ngiwabone lamathanga afresh kodwa esaguga ngithi lawa ngizowachamela nakanjani.
Ethi ebuya emotweni ngibe ngimncoma ukuma kahle nobuhle, athi musa ukuhaha Mkhwenyana ngoba uzokhathala ngenke ulunge la kimi . Sihambe esengbambe ngesandla ngishayel, uma sesifika kwakhe avele afonele uNozi athi ucele ngimhambise emsebenzini usethole ukuthi uyabizwa specifically emsebenzini kanti nemoto yakhe ayiphilile kahle. Kwazise wayey Matron a Baragwanath Hospital.
Sathi masifika kwakhe wathi asingene endlini wavele wayobhava wabuya ese shaye ezimfishane zokulala wazogcoba la phambi kwami abomvu amathanga afresh ongeke usho ukuthi awesaguga esino 48 kungathi owomdlali we teniss. Izinqe zakhe zimi njengezika Nozi kodwa zona lezi zinamathuthuva. Wavele wngenzela iwine maqede walala wabheka phezulu wathi woza. Nami angbibuzanga elangeni ngavele ngamvula amathanga ngahhovoza, ngabuxeka, ngomthondo, ngamuzwa ethi ahhhu ahhhu ahhhu weee weee weee maa.. Yaze yangibhebhe kahle ingane yangidla kahle inampa. Wufake wonke imthondo boy angisawazi. Wayesbubula ekhala ubumaye maye ethi we, fuck it my, fuck it my boy the peos is all yours. Ngabuye ngamdunusisa umkhwekazi wami uMacele ngamuzwa esebhonga okweNkomo ethi Hhhhoo Hooooxp Hoooopxo. Ngamumubhebha umkhwekazi wami kwaze kwasa engifuna la. Ingquza yakhe inkulu kodwa imnandi uyashesha ukuchama ivele ibe manzi tee. Manje sebefana nesithembu sami beno Nozi ngobe njengoba ngila EJhb ngyabashintshanisa, uma kulelisonto ngikuNozi kwelizayo ngenza isu lokuyodla umkhwekazi wami unina ka Nozi. Ngeke usho hkuthi isagogwana uyafenda futhi uyashisa and uyachama

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.