Kanti namantombazane ayaqhanyelwa

()

Ngicela ukufinqa nansi indaba yami eyenzeka sibuyakwi mash ye EFF ePhoenix kwathi kuphela imash ngo 4 abantu sebeyofuna okushisisa igazi ngisho utshwala phela amanye amabus abe ehamba nalena yethu yasala ngoba silinde owazana nodriver owacela ukuyothenga ukudla
Ekubuyeni kwakhe yabe isigcwele ivale ngomuntu emnyango kwazise abanye basalise emabhasini abo ilena yodwa eya emnambithi
Yasuka ibusi igcwele injalo kugonenwe kuncikenwe kunjalo abanye nabantu babo kuyaphuzwa wawungafunga ukuthi isehlobo ngendlela okwasekushisa ngakhona ebhasini kunuka yonkinto kwabanzima lapho sekubhebhwana khona la ebhasini abantu sebedakiwe ngalana ngigone ucc engingamazi oyisilenda ome kahle oshaya nge god window liyasha isende la eceleni kwethu bagonene abanandaba nathi njengoba kunyama nje la ebhasini kodwa kubonakala yonkinto eyenzekayo kwazwena nakimi manje im sure nalo cc engimgonile uyezwa ukuthi sekonakele walala ucc wabantu encikise isphongo ngestulo kodwa ebona kahle izinto ezenzekayo waqala wanyakaza njalo manje phela sekubhebhana labamile phambi kwethu nami sengiyahluleka ukuzibamba ukuthi ngizomqala kanjani noma ngizwa ukuthi uyalizwa ngimbambhe okhalweni ngimdonsela kulo ukuthi alizwe kahle wavele wathula kwangathi ngiyaphupha esukuma kancane ehlala phekwalo ngezinqa sengimanzi nte manje ngiqunge isibindi ngokwesaba ngimdonsela kimi ngibambhe amatanga akhe avele awavule ngifake isandla ngaphansi kwebhayi leli aligqokile ngifike kwileging
Haaa imanzi ngifake umunwe embhobeni yeleging ngiyithole ishisa inquza ngifake imino ayifende zisuka ngangasapholisa maseko ngingaze ngicame ngingakadli ngimphakamise ngivule uzip ngiyikhiphe inkunz malanga angigeqeze kancane ahlale phekwayo eyiqondanisa nembobo yenquza yakhe kancane kancane langena lonke usekhamisile uyafenda nalana eceleni kwakhe liyasha ipipi kulaba mile ngasengizwa ngokubhonga nje ukuthi sekuyachaywa kuyamenyezwa la ebhasini abanye bayasithuka abanye nabo bafuna ukuphiwa abanye bakhaliswa amapipi ngezwa ukuthi ngiyayibulala lengane manje ngilifaka lonke ngayibamba ngayithandelela ngezandla zombili ngiyicindizelela epipini lami manje ayishakwazi ukubaleka iyakhala kubenyamamehlo isho ngengingila ingane yabantu uyangibulala!!!!!!! Tyooooo mama yooooo ngayichamela kwathula kwathi nya ebhasini……..

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.