Uskwiza~6

()

Yaze yanzima imini umuntu eqhanyelwe kuyisonto, ngizama ngandlela zonke ukugwema ukuzibona sesisodwa, ngyambona naye uyabitoza ukuhala.

Kwathi kusa Monday ngangivele phansi kwengubo ngibabuka kancane ngeso ngilalele ubugungqugungqu kushayiswana ngezifuba abantu belungiselela ukuhamba, ngyalizwa ipipi selala ukuqhuma la, phela kfanele kugcinwe izethembiso phela namhlanje.

Ngizwe bemubiza uPhindile, haybo walala nje kanti wena awuhambi yini. Aphendule athi haybo phela mina ngfunda la kamakhelwane MUT futhi iclass lingena u10, ngeke nje ngiphithizele nani la ngalezikhathi, nombhede usamnandi kanje ngalezikhathi 5h30 bafwethu, hay ngeke ngyekeni hamban bandla. Angikwazi nje ukuyohlala from 6h00 ngilinde iclass lika 10h00, hay ngeke sorrini bandla ngyolala mina. 5h45 idume imoto emnyango ifudunyezwa, sengiloku ngililunguze njalo bo iwashi, 6h00 afike uMalume elande lo wase primary, athi ephuma nje ehamba nalaba abanye bangene emotweni. Ihlehle iyophuma ngesango, avale isango uPhindile avalelise cz uma esuka eskoleni uzobuyela eres. Ungene umqhafazo kimi uNkosikazi uyangexwayisa, “uhlale kahle nalowo angfuni nje into ezophinde ingfake ekukhulumeni, plz.” ngiphendule ngithi oryt, khululeka, ngophuma la ekamereni esehambile vele. Ngiyizwe imoto isuka ihamba, lisho livaleke isango kukhale ukhiye, phela lihlezi likhiyiwe isango la endlini, ngilunguze kublind ngfuna ukubona ukuthi bahambe ngempela yini, phela sesisele sobabili manje la egcekeni.

Habe unkomana ufake esincane iskhindi lesi sokulala amathanga wonke angaphandle, mmmm ngizwe kuthi cosololo. Angene endlini avale umnyango awukhiye ayokhiya ewasekhishini. Angene ekamereni lakhe iskhashana aphume ngizwe umnyango uvuleka, ngizenze into elele kanti ngivele ngeso elififiyele engubeni, haaaa usebhince ithawula unkomana, angene embhede ecaleni kwami, ngiqhubeke ngzenze into elele, ngene engubeni ngizwe esibandayo isandla lesi sibamba amasende siwaphulula sibamba nepipi elime mpo, ngimuzwe egoba eyakulo alifake lonke emlonyeni liyogudla amankanka kube sengathi uyalimpompa lojusi obusuphuma kulo, kwale nami ngithumele isandla emabeleni ngiwafice egcwele kamnandi ngiwadlalise ngikitaze ingono ngimuzwe enswininiza nepipi emlonyeni lapho ngiloku ngifendile nje emlonyeni. Ngimane ngimuguqule ngilethe isinqe sakhe ebsweni bami angigxamalazele 69, ngiqonse ithawula ngiliphose le, haaa selimanzi te ipenty, ngilivule ecaleni ngidonse ithawula ngiyisule kahle inkomo, ngiwubuke kahle ubhontshisi unyakaza namalebe ayalenga la, iyiphethe inkomo lengane kanti incane. Ngiqale ngiyipetule ngfuna ubhontshisi uvele kahle bese ngiwudlalisa ngetip yolimu kahle slowly, ngibuye ngihlehle ngiyibone imbobo yenkomo ifuquza kamnandi, ngidonse ithawula ngiphinde ngiyisule futhi. Bese ngiqonda ngqo kuleqhuzwana elinembobo yokuchama ngihlale kulo ngolimu ngiyidlale ngetip yolimu, ngizwe ngibanjwa ngamazinyo emihlathi epipini ngizwe ukuthi akaqinanga wona kodwa ngethukile lapho ukhala kuduma indlu uskwiza madoda, lapho angizibekile phansi ngolimu, bele ngiluhlohla phakathi embobeni ulimu ngiyizwe inkomo kungathi iyalubamba ngizwe fuuuuu okusamchamo ebsweni bami athi bhaxa ngenkomo yonke ebsweni aqhaqhazele angimpintshe ngamathanga, lapho angsaphefumuleki sengimanzi te ebusweni.

Ngimthathe ngimbeke ecaleni lapho uyambona useyimvithi unanamahlonyana, ngidonse ithawula ngizisule ubuso nomlomo alithathe angisule yeka then a ngiqabule ngomnandi ukiss lo, athi ngcela ungibhebhe manje sengfuna ipipi straight. Lapho ngiyezwa asela eduze amasperms, ngilifake liyobhajwa ekujuleni ngimbone ekheca, bese ngiqala ngfenda ngiliphosa makhona wonke, ngithi uma ngiya kwaleft ngimuzwe ekhala kakhulu, ngivele ngigxile kulo amane adazuluke aaaaaaaah maaaaaaaaaaah aqhaqhazele angibambe angiqinise, ngilifake lonke ngiyeke ukufenda, ngizwe ukuthi akayeki lomuntu ukuchama bo, ngqale ngfende ngimsheshise ngizwe ukuthi hay cha imnandi lenkomo nami ngiyawezwa amabutho, aaaaa mmmm bhuuuutiiiii aweee kanti umnandi kanje sonke lesikhathi nje ungihalela kanti unepipi elimnandi kanje, kubuye loko ukuthi cishe wangimoshela umshado wami lo, ngimane ngithi othi ngimupanishe ngimudlele ifinal aze azisole ukuthi wayenzani. Ngimane ngisidedele ngisishaye sigcwale inkomo isperm.

Awuuuuuu aweeeeee maaaah mmmmm ngaze ngamitha namhlanje aweeee, ngithi haw umithi nje vele usukhohliwe yini ukuthi sinemfihlo la yalesisu sakho…..mmmm kodwa bhuti, phela angidliwanga kanje mhla ngimitha sihleke, ngithi uzoyizwa ubabazi wakho lenkomo ukuthi idliwe, lapho ngyaqhubeka nokufenda aliwile ipipi, ngshaya slow ngfuna ukubuyela kahle egiyeni, ngizwe ukuthi hay ngathi kuyabuyeleka ngqale phansi, lapho ngifuna ukuyidla aze acele uxolo, ngqale ngifende strong manje ngimubambe amabele ngilishaye kukhale phaxa phaxa phaxa, ngilikhiphe ngifune elasemunva manje asukume aguqe ngime phansi ngezinyawo ngimuqonsele ekupheleni kombede ngimulalise athi ngci ngamabele phansi ivele yonke ngemunva ngiliphose ipipi, ngimuzwe ekhala ekhalisa engibheke ngemunva aaaaaaaaa aweee aweeeeeeeee mmmmm kodwa ngenzeni namhlanje mmmmm ngaze ngabhejwa namhlanje, ngizwe ukuthi ukhala okwangampela ke manje, ngimubambe izinqa ngimufende ngiye makhona wonke ngilishaye ligcwale ngimuzwe ehayizwa aweeee ngyachaaaaamaaaa bhuti yoooooo achame ngimuzwe ethamba efuna ukuya phansi ngimubambe ngimufende strong athi uyavuka ngimupress aphinde phansi, awe awe awe ngaze ngafa namhlanje ipipi aw bhut ngcela uxolo baba ngcela siphumule manje ngikhathele, ngithi haw uxolisani manje mama, aw konke bhuti wami omuhle konke ngyaxolisa aweeee lapho sengishudela ifinal,,,,,,, ngyachamaaaaaaaa fuuuuuthiiiii aweeeeeee achame ngizwe ejuza amasperms enkomo yakhe, ngisho ngisidedela nami futhi ngimbambe ngimuthi ngciiiiiiiii epipini lifuquza ngaphakathi enkomeni, awe alale ngesisu nami ngilale phezu kwakhe lisaphakathi liye ligcine liziphumele ngibuyele ecaleni, ngimuphulule umhlane nekhanda. Mmmmm yoooo haaaaa kunti limnandi kanje ipipi lokuntshontshwa mmmmm ngyabonga baba, angiboni kuzofundeka namhlanje…..

Wavuka ngo12 wayogeza, usezihambela nqunu nje la endlini. Wabuya wazogcoba enqunu izinto zasisi wakhe, uthe eqeda kfaka ipenty nje ngavuka nepipi selimile futhi ngfuna ukushaya esheshayo manje before ahambe, ngimubambe ngemunva liyongena phakathi kwemilenze likhuhle ipenty ngemunva, ngfake isandla ngaphambili nginwaye ubhontshisi nghlehlise ipenty athi ukugoba abambelele odongeni ngilifake ipipi ngifende zisuka nje, sishaya iquickie manje ngiphinde ngimugobise kancane ngfende strong ngyachama baba ngyachamaaaaaa aaaaaa aaaaaweeee ngisho ngisidedela nami ngichame kugoqane obhozo, ngilidonse ngimuphendule siqabulane strong ahambe ayosula inkomo abuye asule nepipi, athi hay ngeke ngeke ngseza la, ngzobuya sengzovalelisa ngihamba…., abuye esemuhle esevalelisa ngimuqabule ngithi kfanele siyobooker, akhiphe amehlo 👀….

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.