Uskwiza ~4

Kube ukungena nje emibhedeni ngithi ukumthinta thinta umfazi ngfuna ukubona imood, phela yey sithwele kanzima singamadoda singayixoxi lendaba, umuntu uma ekewashada wazala izingane emshadweni uyashintsha bo, akhohlwe ukuthi into eyamuletha kulomuzi ipipi. Yey niaysiqhenyela bo bafazi uma sesifuna esakukhiphela izinkomo,nifuna ukuncengwa bo uma nizodliwa kwesinye iskhathi uyicela ingquza uze uyidube uzilalele. Iyonanto eyenza sidle ngaphandle singamadoda umfazi ekhona.

Kucace ukuthi uyezwa simile isbonda la singene sigijima phakathi kwamathanga, amane awavule kancane ngizwe eshisa bhe, ngibone ukuthi haw akuncenganwa namhlanje, ngifende kabili ngizwe isiqala ikhipha umoya oshisayo, ngilikhiphe ngimphendule ngimqale ngimukhothe amabele lapho isandla sihlezi kubhontshisi ngiyawupholisha nje ngesineke, ngiyizwe isiqala ithi minci ngibone usemanzi manje, ngimane ngehlikele kubhontshisi ngiwudidise ngolimu abambe umlomo ngezandla ukuze angakhali phela kugcwele la endlini abantu abakozumeki.

Ngimuzwe esengisusa enkomeni, athi hay ngeke myeni wami ngcela ipipi manje, wangidonsa wangikhuphula ngafika esewavule wonke amathanga ngezwa ipipi liyoshelela enkomeni ligeja umgodi, walibamba ngezandla ezisoft kamnandi walipholisha kancane wanwaya isende ngezinzipho zakhe ngezwa obunye ubumnandi, walibamba walibeka phambi komnyango wendumiso ngaliphusha ngesinono layongena lonke lathi ngci ngalizwa lifukuza ekujuleni wangibamba izinqa wazithi kofo ngezinzipho, ngafenda into ehambayo lapho ngibambe namabele ngidlalisa izingono, kwazise uyazifela ngaleyonto, ngamuzwa esesheshisa efenda nomzimba wakhe uqala ukuba tense ngamane ngasho ekhoneni lezimanga ngathi uma ngithinta lapho ngekhingqi kwasuka ukukhuluma washo kwakanye ekhala wachama wazivala nomlomo ngesandla yabamba ngqi inkomo, ngamulinda ngifuna achame aqede, wathi la ethamba khona ngacela elasemunva, waphenduka walivula lonke, ngaphaka ngazanelisa nami sengishayela ukuchama manje cz uyahluleka ukuzibamba umsindo, ngasishaya ngasizwa siphuma sihamba ngentambo yesende ngasizwa sigcwala inkomo siphuma siconca ngobhontshisi, wayothi cababa phansi embedeni.

Ngabuyela ecaleni ngamuqabula wathi mmmm ngyabonga sthandwa sami, abanye abafazi ababongi, naye unako loko, waqabula waqhubeka walala cu ngesisu ngamuzwa esehona ecaleni kwami, ngqale nami ngibuzwe ubuthongo, ngithuswe ifoni, vrrrr vrrrr, ngicoshe ngibheke, haaaa uSkwiza wami madoda akanatiming uyazi, isms, “mmmmm naze nabhebhana kamnandi kumanje nginwaya ubhontshisi la ngfuna ukuchama ngilale, nosisi wami la omncane naye ngiyamuzwa ukuthi naye unnwaya owakhe ubhontshisi, kunuka inkomo la ekamereni manje, mcwaaa ulale kahle”. Ngimane ngsheshe ngidelete lesms vele loMama uselele akezwanga ingena.

Kwasa ekseni ngasheshe ngaphaphama, ngiyabezwa sebevukile nabo bangena beshintshana etoilet beyochama ukhala ukhalile umchamo etoilet, sengikwazi nikubahlukanisa ngamafootsteps ukuthi ubani ke lo oyochama, hay lize livuke ipipi ngilalele imichamo ngivele ngizibambe ngithi no angibhebhi muntu namhlanje, ngivuke ngiphume ngyothamela ilanga ngizwe ngesms, “angisahambi namhlanje ngzohamba ksasa uma sebehambe bonke ngzongena eklasini la12”. Vele izingane zihamba ekseni ziyeskoleni, umama naye ahambe nenkosazane yami ayishiye eskoleni adlulele emsebenzini ashiye udadewabo oyi intern ePort, lo umagcino uyeskoleni naye eDUT uzobamba ulift la.

Ngiphendule ngithi bheka, ngimushuthele lona ipipi ngimsendele kuwhatsapp….

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *