Umfazi kamalume

()

Oooh ohhh owwwwmmmh ahhh sheshisa phela joh ahhhh mmmmh mmmh joh amazwi aphuma ekamelwen likamalume lelo.

Okungixakayo ukuthi umalume wami akekho uye emsebenzin ntambama. Pho ker ubani lor osedla umfazi kamalume ebusuku nakanje o12 izikhathi.

Wonke lomsindo ngiwuzwe ngoba bengiyophuza amanzi ekhishini ohhh ohhh ohhh ahhh mmmh orgggg mmm ngizizwe ngiqanyelwa nami ngibon kukuhle ngiye kokoba ukuthi umfazi kamalume udliwa yini.

Nginyonyob ngisondele ngasemunyang kuvaliwe akubonakalisi lutho nginyonyobe ngiye emunyango ngokob efasteleni. Okomfana wakwamakhelwane kungene shiqe emathangeni kwamfazi kamalume kuyamufenda ahhhh ahhh ahhhh.

Izinyawo uzigaxe emahlombe ingquza imujamele uyawufaka uyawukhipha umthondo ufende ngamandla manje oooooh ooooh oooh mmmh ungangibulal phel joh sengumudal mina fana.

Aphakame umfana ngubone umthondo umanzi amanz egolo. Bese ayamudunudisa umfaz kamalume adunuse inquza isale ngemuva yonke, awuthume umthondo umfana ungene egolo ahhhhh ahhhh ahhh ahhh oh oh bbe mmmh jooooh mmmh ahhhh lapho bbe lapho kumnandi afende asheshise umfana.

Ohhhh ohhh arggggghh kunanela okomfana. Ngiqale ngikhiphe umthondo wami ngaphandle ngiwushayise indlwabu phela lento engibonayo lar iyangiqanyelisa mmmmmmh mmmmh ngiphulula umthondo wami.

Ngith ngiyahlehla kancane ngifun ukum kahle kanti khon ibhakede elinamanzi likhahleleke bhu phansi. Bezwe khon okwenzekayo awukhiphe umthondo fast umfana wakamakhelwane agqoke iblukwe ngokukhulu ukushesha. Abaleke ayophum ngomunyang. Mina sengibhacile khon emyango angisitholang isikhathi sokuphind endlini.

Aphume umfazi kamalume eseyokoba efasteleni. Aqalaz ngiqhubek ngibhace ngithule ngibon egoba ethatha okuthile ohhh uphaqa wami usalile lapha. Awuthathil abuyel nawo endlini. Phele isikhathi esincane aphumel ngaphandle vusimuzi ukuphi.

Ngibon akukho kucash lar ngiphumr nginyobozela. Ngiye kuyena oh nkosiyam waphela umshando wami ngawe kodw yin ungenzani. Ufuna ngenzeni ukuze ungamutsheli umalume wakho. Ufun imali ufun malini khuluma

Ayi angeke ngimutshele angifuni mali. Ubone yonkinto ebekade siyenza? Ewe ngibon yonkinto kodwa ngeke ngimutshele umalume ngiyathembisa. Kuphel nje uma nawe uzongibhebhisa ngisho lokho ngiqunga isibindi ngilindel nom yini.

Ngempela ngeke umutshele uma ngakuswisa nawe esho esondela kumina ngizizwe ngishawa uvalo ngamandla. Afike angibambe isandla sami bese aphakamise I night dress kancane isandla sami asifake emathangeni akhe ashisa bhe. Usasibambil isandla sami asikhuphul yen asiyise enkomeni imanzi te bese ayasikhih isandla sami angikhothise iminwe yami ngiyikhothe .

Naye ayikhothe bese ayasondela angibambe ngokiss kudume ikhanda.. mmmh mmmmhmmmh mcwaaa sibamben sishitshisan ngolimi seyaqabulana. Angidonsel iblukwe phansi usale umthondo uqanyelwe awubambe ngezandla ezifudumel awushayise indlwabu sibe siqabulan mmmmmh mmmmmh ubumnandi obunje angibazi.

Abe esuk ebe egob lar eduze kwami abhekane nomthondo awuphose emlomeni mmmmmh mmmmh ewufaka ewukhipha umthondo wami emlomeni… abuye awudlalise ngelimi mmmmh oooooh oooh imnandi lento engiyizwayo. Abuye afake inkanda yodwa emlomeni bese awushayise indlwabu umthondo mmmmmmho oooh ooooh mmmh kumnandi sengihlinile nasebusweni ngenziwa ubumnandi.

Asukume angijikijel ulimi emlomeni futhi ebe ehlehla nami engidonsela ekamelweni lakhe… afike alale phezu komubhede avule amathanga inkomo isale ingijimele ngicabang ukuyikhotha buye ngikhumbule Kade idliwa mnje..

Ngibambe umthondo wami ngiwushayise indlwabu kabili kathathu bese ngiwuqondanise nembobo yegolo ngiqale ngiwuphushe umthondo ooooooh ngifende kancane ngibe ngiwufaka fun igolo lize liwujwayele.. ngifende kancane mmmmh mmmmh ahhhh ngifende lingen uhalf oooooh ngiqhubeke ngifende ngesikhulu isinono mmmm mmmmm mmmm mmm ngiyezwa ipipi lami libanjw thanqa ilegolo.

Ngiqhubeke ngifende ngibe ngisuka ngibe ngiliphush ngamandla lingen lonke libhajwa ngamasende jooooooooh engibamb engiqinisa ewuzwa umthondo sewungenile. Ngifend ngisheshise aaaaaaaah aaaah oooooh mmmh mmmmh ahhhhh jooo ehefuzela ngaphansi ngimufenda umthondo ngiwuphush wonke egolo aaaah aaah kumnandi bbe mmmmh mmmmh mmmh ohh kumnandi naye seyafenda ngansi siyafendan akusemnandi kanje aaaaah ooh arggggg arttggg ngiizwi igolo lingibamb nqi angibambe angiqinise ngezandla efun ngingafendi oooooooh mmmmh ngachama sthandwa sami oh bewungangibhebh ngani zonkr lensuku.

Ngingaphenduli ngiphakame ngimudonsel ekhoneni lomubhende bese ngiyamujikisa ngifuna Israel sezinja.. angidunusele isale inkomo yonk ngemuva ngibuke isilwane sento imbi imnandi ngomthondo. Ngibambe ipipi lami ngilifake egolo ngingafendi.

Ngime ngimubon enyakaza yena esefenda ooooh engiphush ngezinqa ewufaka ewukhph umthondo ngifende nami ooooh ooooh oooh ngilizwa kahle manje legolo limnand ahhhhh ahhhh ngifend ngisheshise ohhhhh mmmmh kumnandi sthandwa sami sobhebhan njalo. Naye afende siyahlangazena oooh ahhhh ahhhhhh mmmmh akukho ukuhlehlrl emuva ngiwadedel amasperms ngimuchamele egolo. Oooooh mmmh ashisa kamnand amasperms akho. Sisazobhebhan futhi yezwa

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.