Indaba yami noMzala 2.

()

‘Uzamuliswa ukuthi awulalanga, ulokhu ukhushuza ubusuku bonke. Ubukhushuza wenzani vele?’ Uthini manje umzala. Ngethemba ukuthi akazwanga ukuthi bengiqhanyelwe kanjani.

Selinyukile manje izinga lokuqhanyelwa. Sengiqhanyelwa ngisamubona eza le kude uMzala. Ngiqhanyelwa ngize ngiqhaqhazele. Usedlula njalo ke manje ekhaya mephuma eskoleni alusekho olwamahhala. Akamuhle nje lomuntu, pho yini le engiqhqnyelisa kangaka.
‘Ngizohamba njalo ngiyeThekwini kuzomele uze ngeke ngimshiye yedwa lo.’ Ngithuke kubande amathumbu uma uMama etshela umzala lokho ngiqhanyelwe khona kunjalo ngize ngiqhaqhazele kube ngathi ngivukwa uhlevane. Angibuke ngalamehlo akhe ahehayo angathi anobufebe phakathi.
Ngidumale uma eza nomfana omcane wakubo! Kulokhu athi asilaleni kwelinye ikamelo elinemibhede emibili ama three quarter. Alale yedwa mina ngilale nomfana wakubo omncane.
Bale ubuthongo, isho ibhonyelwa madoda lize liconse incene. Kusezintatha manje. Kunini ngibhonyelwe!
‘Uyakhushuza futhi nanamhlanje? Yini kanti inkinga yakho?’
‘Ngiyagodola mzala’ ngisho ngezwi elinesihosha lokuqhanyelwa. Avele angithuse methi ‘Unamanga ukukhohlakala…woza ngalana’ selishintshile nakuye izwi selinokuqhanyelwa ngiyalizwa. Ngagxuma ngahlala. Angikhumbili ngasikhumula nini isikhindi. Ngingene emva kwakhe ngizimboze angini ‘ngiyagodola’.
Kuvimbanise iphunga legquza lana. Ngabe ngisapholisa maseko ngisondele, angahlehli. Liyancosa ngiqhanyelwe ngiyafa lizishibikele emfwantwini wezingqa lize lifike ephentini. Ulele engathi udunusile kushisa bhe ngiyezwa ukuthi igolo liseduze la ngendlela ekushisa ngayo.
Angisazilawuli nami sengilawulwa umsipha lo osuqine ngeny indlela. Ngithi mengifenda kube engathi lingena nalo iphenti! Abubule kancane ‘mhmmm’. Athi ukuqhela kancane ngizwe ukuthi uyalehlisa ke manje iphenti. Livimbanise kakhulu iphunga legolo, kungiqhanyelise kakhulu ukuqhayelwa kwakhe useqhanyelwe uyafa.
Mebuya engidunusela wavele wasondela kakhulu kulokhu, umlenz athi ukuyisa phambili kancane, kuvele kushise ngeny idlela ekhingqini kube manzi ngeny idlela. Ngaphusha kwaba kanye kwaphuma umsindo omncane othi ‘ncimfi’ liyaxathuka igolo, limanzi te. Ngaliphusha ngalifaka lonke kwangathi kusuka konke okukobhoza kunyuka kuyagijima kwangoqana nomzimba ngasithulula sonke isdoda satshaza ngezwa engathi kuphuma intambo, angibambe ezinqeni angidonsele kuye aze angifake izinzipho. Agoqane answininize. Sithule sibambene kanjalo iskhashana. Emva kwesikhathi athi ‘kuba njalo mekade usuqhanyelwe kakhulu uvele uchame zisuka nje nami ngichame ulifaka nje. Sisazobhebhana strong mina nawe!’ Kuthi cosololo kimi😁.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.