Isiko mpilo1

()

Angiqale ngibingelele sekwiskhathi eside impela ngagcin ukubhala. Ake nginilandise isitori Sam sengiyozwa ngan manith angiqhubeke. Nginsizwa ekhulele emakhaya. Impela ngeminyaka sengikhulile ekhaya kufike kube imina bese kuba ubhuti wami omudala. Sobabili sesishadile bese mina ngaphuma ngayokwakha eceleni nomfazi wami.

Nginabo abantwana babili kodw ubhuti solokhu washanda akabatholi abantwana. Okwenza kube nzinyana emshandweni wakhe. Namhlanje ulwesihlanu ekuseni ngithe nje mangivuka ngavuswa ucingo ubaba ethi angiphuthume ekhaya kunodaba olubalulekile okumele siludingide.

Ngavukake nami ngesinamandla ngilibhekise ekhaya. Uma nje ngifika esangweni ngiqale ngiqalaze aibo kwathulek kangaka egcekeni hlampe khon ofile ngisazibuz ngiziphendula abe seqhamukile ubaba sondela ngapha ndodana phuthuma.

Ngisondele ngiyongena kwindlu ewurawondi. Sakubona Baba yebo ndodana. Empeleni into engikubizele yona lar ukuthi ngifuna sibophe imfihlo sobabili. Awu angithusa lamazwi kababa aibo baba imfihlo yani leyo. Umfowenu akanayo ingane bengibon kukuhle ukuthi uzame ukuthi umithise umfazi wakhe vele nigazi linye ukuze kwande isibongo salapha ekhaya.

Lungishaye uvale ngithule. Ungathuki ndodana vele nasemandulo izinto ezinje zazenzeka bese kungakhulunywa ngazo. Aibo Babah ngeke avume ubhuti ukuthi ngilale nomkakhe futhi nomukakhe ngeke avume lapho sengith ngiphosa awokugcina amazwi.

Ayindodana sesikhulumile lento nomakoti wavuma. Ubhuti wakho ngeke simutshele umfazi memithiswe uwena kugcono .ufuna aze amithe ngaphandle alethe esinye isibongo lar ekhaya? Ngithule ngingaphenduli.

Ubhuti wakho akekho uhambe nomusebenzi. Wena phuza lar ebe edonsa inkomishi enembiz anginike. Ndodana sesithembele kuwen njengamanje. Hamba uye endlini yamfwenu ukulindele. Ngithathe inkomishi ngiphuze.

Ngiyezwa uvalo luyangishaya kabi ngicabanga lento ekumele ngiyenze ngisukume ngithi ngiyabheka ubaba ungibuke njo ngamehlo osizi. Ngithuntuthe izinqe bese ngiyaphuma ngijikele ngezindlu bese ngiyaqonda sengiya endlini yamf2. Ngifik ngime kancane phambi komunyango bese ngiya knockha nqo nqo.

Ngena bhut kuvuliwe. Ngidushe isicabha ngingene ngisageza ngapha kodwa sengizoqeda luhithi hiqi uvalo wabe esekhuleka kangaka lomfazi. Ngihlale phansi kusofa isikhashan njr wabe eseqhamukile akasemuhle kanje umfazi kamfowethu umbince ithawula. Elincanyana amathanga akhe wonke angaphandle unuka nakamnandi.

Ikhand lakhe ulihlome phansi usindwa ilento ekumele siyenze. Ngisukume ngisondele kuyena bese ngithatha ihug naye ayamukele avule izandla. Ngimubambe ngimuqinise ngimusondeza kumina. Bese ngimubheka emehlwen sisamile sibambene ngith makoti ngiyaxolisa ngaa Ave ngivale umulomo ngomunywe bese ayacojama nami ngigobe siqabulane ulimi alifake kumina ngiluncele ncwaaaa ncwaaa sishitshesana ngokuncelana.

Izandla zami ziyagijima emhlanu wakhe zibuye zimuthi maqa izinqa. Sibe siqabulan ncwaa mhhh sinanela ukiss. Angikhumule isikibha nevesti bese aqaqe ibhande lam. Aqaqe ikinombo bese ehlisa uziphu afake isandla awubambe umthondo mhhh sisaqabulana awudonsele ngaphandle. Abe ewushayisa indlwamu mmmmmh mmmh aah akayekile ukungiqabul njengoba edlalis umthondo wami. Nam ngimuqaqe ithawula habe akakile ngisho ipenti.

Asale enqunu bese ayagoba agunqe abhekane nomthondo wami. Awubambe bese awujikijela emlomeni mmmmmh ahhh ekhotha ikhinqi kuphela. Engathi ukhotha istick sweet. Awubambe awujikijele wonke emlomen mmmh ahhh kumnandi awukhiphe awufake awukhothe emaceleni awukhwifele ngamathe awushayisa indlwabu ahhhh mmmh bbe kamnand mmmh ahh.

Asukume angiqabule bese angidonse ngomthondo engidonsela ekamelweni lakhe. Kwaba ukungen nje walala phezu komubhede ngase khoneni wawavula wonke wonke amathanga yasala inkomo ingijimale.

Ngidle bhuti ungimithise please ngasondel ngawubamba umthondo ngawuqondanisa nembobo ngafenda kancane ngimile ngezinyawo. Awukangen wonke ngiwuphushe ahhhh bbe mmmh ngibe ngifenda ipipi lami ligcwele amafutha enquza. Ngigqubeke ngifende ahhh bbe mmmh ahh nguphushe umthondo ungene wonke bese izinyawo ngizibeke emahlombr ami ahhh bbe mmmh kamnand bbe kamnand ahhh ungachami bbe manje kusho yena. Ngifende ngamandla ngisizwe isindoda siza ngamandla ngisidedele ahhhh bbe mmmh imnandi inkom yakho angimince ngenquza athi ima lisazovuka angidonsele kuyen angiqabule

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.