Ingane Kasisi 5

UThabo wababhebha eshitshana ngabo ubusuku bonk. Ekamelweni kwasa kunuka inquza phu phela idliwe ayikancane. Okuthabo bakulalise esiphakathisi kumnumzane wesikhashana ulungi sevukile seyolungisa ukudla kwsekuseni okuxakayo ukuth wenzele uthabo yedwa.

Bese waya Ekamelweni esephethe ngetray ubafica basaelele othabo nomawakhe. Akubeke eceleni avule ingubo ulungi angene naye asondele eduze kwathabo.. bese alule isandla awugxavune umthondo wengane isalele elokhu ewuphulula nje kancane. Uthabo ulele ngomhlanu phela. Awushayise indlwabu umthondo kathabo awuzwe uqina esandleni ulungi.

Bese ayanyakaza uthabo Goodmorning baba wekhaya uzoqala udle mina noma ukudla kwakho sengikulungisile. Ngizoqala ngidle ukudla kuphi ebe esondela kakhulu ulungi emufaka ulimi emlomeni. Elugoqozis ngaphakathi engayekile ukushayisa ingane indlwabu mmmmm mmmmm kunanela okuthabo. Mmmmh mmmmh phela isandla somuntu wesfazane simunandi uma sizokushayisa indlwabu sithambile sinjalo nje.

Aphakame ulungi bese eqisa umlenze kathabo bengayekile ukuqabulana. Athathe umthondo azinwaye ngawo kwimomozi mmmmmh mmmmh mmmmh awuhlikihla bese ewuqondisa kwigolo. Ungene umthondo wonke. Engaphezulu ulungu. Bese alale ngesfub ulungi adlalise izinqa esefend ingane…
Mmmmmh mmmmh benanela bobabili efenda ulungi nothabo afende engaphansi aahhhh joh mmmh bafendane bejahana uyabona nje ukuth ulungi ufuna ukucham mnje indlel afend ngayo mmmmmh aaaah kukhal uthabo ezwa ubumnndi mmmh mmmh ahhhhh kumnndi adedele ulungi.adlikize phezu kwengane bese ayasuka kuyona iza uzochama lar kunyoko. Ayi mina sisi wami ngisalele angifune mthondo kuzikhalel umakathabo.

Ulung akaphikisiswa phela amumbule ingubo aqede amubambe imilenze ayivule yonke inkomo isale ijamile. Ulungi umile emubhedeni bese wabamba izinyawo zamakathabo wazivula zonke inkomo yasala yonke ingaphandle ibonaka nangaphakathi. Asondele uthabo awufake umthondo engasawubamba nokuwubamba vele uziqondele awu awu Thabo ngane yami ubulala umama wakho uyobuye umtholephi afende uthabo aaah aaaah Thabo aaaaaah aaaaaah kumnandj kumnandi mukhulu lomthondo joh.

Afende uthabo asheshise ewufaka ewukhipha kunina. Mfaxa mfaxa kunanela igolo aaaah aaaah aaaah sekhala akusabekezeleki umakathabo adlikize echama okuthabo kulokhu kuwujikijelile nje umthondo umthondo akanandaba nonina okhala ubu maye maye aaah aaaaah aaaah achame nothabo. Athambe alele phezu kwamawakhe bejuluke bemanzi te behefuzela

Woza babah uzodla aphakame uthabo adle aqede alale zwii ubuthongo. Nabo olungi balale baphaphame emini uthabo seyengale endlini yakhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *