Sex Idols

()

U hambo lwethu lwalungakholeki. Phela sasuka emakhaya siya ku audition eGoli. ULwazi wayefike ezocula emcimbini kamasipala wangakithi. Ngathatheka wuye. Ngangingafuni nokuningi. I hug nje kwakuyini? Kanti angingedwa. Umgengana wam wonke uthathekile. Ukube kwankungewona umculo wokholo ngabe saphonsa amaphenti esteji. Ubuhle nje bubodwa! Ngisaliphathi iphimbo lakhe engathi elentombazane.

Siyifune inamba yakhe siyithole. Mangifona ngithole uThabo oyimenenja kanye no producer kaLwazi. Abuze ukuthi sifunani, ngimtshele ukuthi mina nabangani bam abane sifuna ukuzobona uLwazi erecoda. Nakhu wayeshilo ukuthi ubhizi ne album entsha. Sifuna ukwazi kabanzi ngemboni yomculo. Athi kulungile uzokwenza icebo.

Kuthi ngoba umgengana wami sikhonza sonke, lendaba yohambo ithi ukujiya, kwaba sengathi eyasebandleni. Kwadinga sichaze kwabakhulu ukuthi siyaphi siyokwenzani. Ubhongoza wayo yonke lento kwakuyilelithatha lomka mfundisi lona ophethe intsha. Akafuni kwenzeke lutho engazi. Wazigaxa wagaxeka.

Umam youth pastor ula ko 30 kanti thina sila ko 18 to 20. Sisetertiary. Kwacaca uMama Shange kuzomele abe yi chaperone yethu. UThabo kwabe sekunguye ubhongoza wokuthi size eGoli. Wazama izaba zoku yimisa lento ma ezwa elomphelezeli. Sasinexhala futhi sinovalo. Phela sasingazi ukuthi iyozala nkomoni phambili. Abathathu bethu babesho ukuthi kuyokwenzeka okwenzekayo, noma yini.

“Sizoyisutha induku – abadlali o brother nasebeqhanyelwe. Angiphathi ke abase Goli! Kazi singenwe yini?” Kusho uLandiwe omunye womgenge. “”
Sase singazi solindela ntoni phambili. Kodwa manje amalungiselelo ohambo ayesenziwa uMam Shange no Thabo. Sebefonelana bexoxa nange sms.
Salandwa nguye uThabo ku Greyhound wasisa emzini wakhe oyisithabathaba. Lapha kwakukhona thina sodwa. Asizange sibuze izinto eziningi. Idouble door fridge yakhe yayiphuphuma ukudla nezibiliboco ezahlukene. Saba sekhaya, phela sabe sesikhathele ukulala sivuke ngama Kellogs laphaya emqashweni.

Ngakusasa savuka saya estudio. Kwabamnandi sabona ukuthi kusetshenzwa njani estudio. Engakuqaphela wukuthi umuntu omkhula lapha kwakunguProdusa. Bonke abanye kuhlanganisa noLwazi, esasingakalitholi ithuba lokuba naye, bayizicashalala zakhe. Angiphathi ke labosisi aba backer uLwazi. Wayezipansela nje izinqe, aziphululele amathanga. Futhi ngathi babencintisana ngokuba yizinto zika Thabo. Yeka ubabona becula esteji, ungathi izulu lizovuleka singene. Yayicasula lento eyenziwa uThabo, ekubeni ixegezelisa amadolo kuso leso sikhathi. Ngingenzenjani uma engangenza nje? Ngizibuza. Impendulo ngayithola ephentini lami. Lase limanzi!

UThabo nomama Shange bake banyamalala u 2 hours wonke singazi babeyephi, babuya lapho begigitheka ubala beloku bexoxa nge sms khona eStudio. Kwase kukubi estudio ngoba labosisi balayikhaya babengasincibilikele.

Ntambama emva kokudla sihleli e tv room sethuka kungena uThabo ebhince ithawula kuphela. Sasingemzwanga efika. Wadumela umam Shange wamsukumisa. Wamhagela eduze bekhuluma sengathi babodwa.

“Ubatshelile ukuthi awagqokwa amaphenti la endlini yami?”
“Cha. Angisazi isizathu sokubatshela loko” Ephendula okomntwana weskole ongayenzanga i homework.
“Engani ngishilo ngathi yonke ingquza elayindlini eyami.” Kwabanda kwamancane kimi. Sabhekana nomgenge. ULandiwe wahlahla amehlo.
“Angikwazi ukunikela ngezimvu engizalusile.”
“Wonke umuntu ofuna uLwazi udlula la kimi. I audition”

Wathi esuka wamphuza – deep kiss khona belu phambi kwethu. Wamphakamisa isketi. Phenti do!
Baqabulana ngokuhalelana. Bephathazana all over. UThabo amphuliule izinqe namathanga. Azibambe izinqe kube sengathi uyazipetula. Esinye isandla sijikele ngaphambili. UmkaShange ame sakugxamalaza. UThabo awufake isandla phakathi kwe ilenze, amamatheke.
“At least kukhona olalelayo kuko”

Ambambe amphushele emuva rough nje sengathi benza i ballroom dancing. Aye ayomuthi ngci ngodonga. UThabo amphakamise uFikile, akusoshokeki ukuthi mama ngalesikhathi, imilenze yakhe imkomfele okhalweni ihlangane emhlane kaThabo. Izingalo zimqinise entanyeni. Awubuxeke wonke umthondo. UFikile adedele umsindo ongaqondakali, kuhle kwenja uma ikhala kanye nje ma uyikhahlela. Kuqanse amajaqamba lapha emlenzeni kaThabo. Kunzima ukuthwala umuntu ube umsebenza.
Afende wonke ama thrusts akhe engena ubone ukuthi uFikile ukwelinye izulu.

Afende ekhuluma’
“Ngithe.” Ewufaka.
“Kini.” Ephinda
“Amaphenti” Ewufaka futhi
“Phansi”

Mina angazi ngalikhumula nini, kodwa kwaba elokuqala phezu kwe Coffee table. Aba mathathu. i G-string. i T-string nefull panty ka Jockey. ULandiwe, noMamsi baphuma belakanyana sezwa kukhala izicabha emakemelweni abo.
Osibindi gidi kwaba yimi (bangbiza Zinhle), uNomhle no Thando. UNonhle ngoba wayeqgoke u jean, wakhumula wasala nge top kuphela. Umapakisha uqobo lwakhe. Sase silungele noma yini.

Sithe sibona kwakwehla umlenze wakaright kuFikile. Lona omunye uThabo wawugaxa endololwaneni. Waqhubeka wamfenda slowly. U Fikile waze wachama. UThabo wadedela umlenze obuphakeme, wam kisser embambe entanyeni ngesandla esisodwa. Wathi esuka wayemecindezela ukuthi ashone phansi. Kwangathi U Fikile udidekile. Wagcina ehla kancane, umhlane nezibunu zakhe zisancike ngodonga. Wehla igolo lahlala obala, luchitha ubumanzi bokuchama kwakhe. UThabo wayengakachami ngoba umthondo wawuqinile usakugoba okukabhanana.
Uthe lapho uFikile emaqondana nomthondo, uThabo wawushaya phakathi emlonyeni. Wafenda. Kwakungeyena oncela umthondo. Uthabo wayembhebha. Awushaye eceleni. Kube ngathi uFikike uya xubha. Awushaye phakathi. Khumbula ukuthi ikhanda lika Fikile lencike odongeni lwendlu. Akunakubaleka. Akakwazi ukuhlehla. Uyawudlukudla, uyawuhlohla.

Uthe esuka wayema. Umthondo uphakathi. Wasikhihliza emlonyeni ka Fikile. Emngcinye gci ngobonda. Sabona kwehla igilo ku Fikele. Wagwinya. Wadedela umlomo esinye saphumela ngaphandle sanwibilekela phansi. …

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

8 Comments

  • Sengilikhiphile nami ipenti, ngibhebhe. Ngizodunusa uwugxishe wonke umthondo engquza yami uyihlabe. mmmmh kumnandi ukuvula igolo ubhejwe!!! Ngingalithola kuohi isende ePinetown, ngafa indlala ngiqganyelwe

    Reply
  • Mmmmmm ngavele ngamanzi ngiqhanyelwe kumanje badliwa ngaphi omama abadala ngina 48 eThekwini ngibuye sengisula umlomo endlini

    Reply
  • Ubani ongangibhebha eThekwini ngumama ngina 48 ngifuna umuntu ozongidlela endlini yakhe ngibuye ngizisulele umlomo endlini ngisuthi umthondo ngimanzi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.