INKAMPANI YOMSHWALENSI Prt 2

()

Ngezwa ngivuka ekuseni ngibulawa uvalo ukuthi lenja ewuSizwe izongibhebha umcabango wayo nje wayo esengidla ngivele ngihleke ngoba kubukeka kuyisinothongwana. Futhi akuthembisi nje ukuthi kunawo umthondo wokudla mina. Ngivukeke ngigeze, bese ngibize i.uber hawu eNappierville pho, yehheni webantu Ntombi kaThembeni!! Igwincize nami imoto itheleke kuma suburbs ngehle ngincengeke njengo kwekheli ngibhekisise, *ngokumangala*mamo unkabi lo uhlala lana kanti!

Avele angihlangabeze akakhulumi lutho kumina. Kube ukungena nje kulomuzi jesoo, wavele wangidumela ngovuathyo ukiss ngiqeda nje ukungena wangincikisa esicabheni, haibo naku kuhanjwa nami bo *ngicabanga*. “Sizwe mana, Mana Sizwe” izandla zakhe zingene shiqi ngaphansi kwesketi ulwa nje nokuthola ipenty. Haibo nangu umfana ehamba nami bo, bengingakulindeleke loku okunje ukushesha, avele enyuse isiketi nokiss wakhe umuka nami sengize ngaqhanyelwa, angazi nokuthi lehle nini ipenty ngibone ngalo nje seliphansi.

Kulowo mnyama, ikhale ifone yami, isoka lami uPhumlani, ngisadidekile kanjalo neskhwama sami ngisilahle phansi ngisathi ngidonsa amacondoms usegijima emabeleni ngolimi,uphakamise umlenze owodwa udansa emoyeni ngivele ngithi ngisanake loko ngizwe ngomunwe usungidla bese egcoba ubeans ngamajuices ngapha ubusy ulwa namabele ami uwancela soo gently sengiidakiwe ngifile straight. Haibo nansi inkinga avele aguqe phansi bese ulimi lwakhe alugudlise umlomo wemomozi, ahambe ngaloyo layini. Lenja is teasing me mina sengifuna ipipi qha, alidlalise ulimi luze lifike ku beans awucobhoze nge tip yawo. Abuyele emseleni la kuhlala khona ipenty, izandla zami zibambe ikhanda lakhe ngizama ukufaka umlomo wonke ayeke ukungizwisa ubuhlungu.

Avele azidluthule zandla lezo athathe imilenze yami uytshate emahlombe afike angibeke kwi Granite topping esuse izandla ekhanda ngivele ngibone lana ngizobuya ukuthi ngimuphethe ngizodliwa uyena njalo kusuka manje. Kunini ngibulawa indlala uPhumlani owazi nje ukuthi imomozi idliwa ngepipi kuphela lutho indaba yolimi, nansi ingane yakwa Sibiya bo! Ingenzani lengane kodwa. Haibo ngavele ngehluleka ngachama khona lapho. Ngadlikiza angikwazi lokuya kuthunda kuthe kusanjalo waqaqa ishort yakhe ngisathi ngifuna ukumnika icondom ephansi eskhwameni angazi nokuthi uyfake nini wavele wazncelisa ibele ngithe ngisanake lapho lakhala ekujuleni.

”Woooh” ngethuswa ugodo olungaka ngizwa ngento ishaya ngqo esibelethweni lapho kabuhlungu. Wavele wehlise amawala ancenge kancane aphushe kuze kujwayeleke, bese ngingena nami egiyeni lapho uloku engibheke ngqo emehlweni, kugcwele ulaka uma efenda. Nami lapho ngvele ngehluleke ukuthula ngizthuke sengihayiza “Siiizwe ngidle ngidle hmmm, aweeee aw aw aw elakho njalo elakho njalo uma ulfuna.”

Ngiloku ngihhema leli pipi liyahhemisa angisanake nokuthi kanti ngidlelwa ekhishini, avele aphakamise imilenze yomibili intante emoyeni ishove ingane yabantu. Yehheni ashove uSizwe ashove ehamba kancane angikaze ngidliwe islow-motion mina ngyakuqala nje loku. Ngivele ngibone ukuthi la sengizodliwa khona njalo nje kuphela kodwa lomfana wayebekwephi jereva*ngicabanga*
“Hmmm Hmmm hmm” nginanela lapho ngiyaluzwa ugodo kuzomele ngizgulise ukuze uPhumlani angangizwa ukuthi ngike ngadliwa, aqale akhuphule ispeed lapho sengizwa ukuth sengizothunda avele aphume angidlalise kubeans ngepipi livele lehle ilukuluku. Angehlise angiphendule abone simjamele isinqe avele athi 1-2 ngemilenze ngivule wangena ngalizwa ethinta enye i.angle ngazbonela ukuthi la ngidliwa ngempela ashaye ashude Kabili kathathu ngamuzwa esengiboqoza isinye ukuthi useyachama. Ngama kanjalo esangiphula izinqe nami ngizwa ukuth usathulula isidoda ehefuzela, lapho ngimincile ukuth akungabe ukuthi iqhumile icondom. Kodwa lo usezongidla njalo..

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

  • Nami ngaze ngamfisa ongangidla kanje,ngithole nje owami uSizwe ozongidla ngidele

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.