Ooooh yes uJ-1

()

Sathi sesibuyele eThekwini icast yonke, kwazise namapoint ngiwacoshile ngokusheyelela icast yonke sisuka ePMB to eThekwini khona ngingenazincwadi…

Saya kurehearsal yethu yokuqala eStable theater singena ntambama sizophuma ekseni. Mina sengizihlalela no dadewethu omdala eNewlands. Uma siphuma nje ekseni ngo6 athi uJ konje siyabuya ntambama ngithi jaaa athi hay ngcela ukuhamba nawe cz ekhaya ngeke ngikwazi ukulala umama uzongishuda ngomsebenzi kabi, plz. Haaaa ngahleka kancane ngambamba ngesandla ngathi asambe bangaze babone ukuthi uhamba nami.

Usisi wami ngyazi ngofika endlini esehambile vele ukhiye senginawo. Sobabili sikhathele sinuka nomjuluko nje kabi, into yokuqala nje uma sifika endlini ukugeza. Sangena endlini wakhala ngomchamo ngimukhombisa bathroom, ngithe uma ngizwa ukukhala komchamo etoilet ngaqhanyelwa lento edidayo, angibange ngisapholisa maseko ngakhala phakathi nami etoilet umpipi usungaphandle nami ngakhala ngawo umchamo. Wathi uma eyibona inkuzi emnyama madoda esho ngekhingqi sengath inqindi leboxer, washo kwayikanye wathi hawe Mah kodwa Cya mmmmm uzongilimaza lo ongaka. Wawuhamba wawudlalisa kabili kathathu, wathi asigeze kqala cz lo ngfuna ukuwukhotha kahle kqala.

Sangena kwi shower sagezana kamnaaaandi kwazise uJ she was size 30 and mina ngifit ngamubamba ngamukhuhla ngawo phakathi kwamathanga kulesikhala samathanga nenkomo esimise okwaV, ngimuqhamukela ngemunva lingene ipipi likhuhle ubhontshisi osuqubhe lize liyovela ngaphambili, uma sivela alibrashe ngesandla ikhinqi kamnandi ngize kunwaya is ende. Lapho isimanzi te inkomo, ngiphinde ngufake kanti uzogeja uma uthi bushe ngekhiqi kamnandi ngimuzwe ephahluka ekhala ngsheshe ngukhiphe ngizwa amalebe engishisa.

Sisule sidonsane yithi labaya siya ekamereni nendlela asisayiboni kahle, uhamba phambili ngiyamuqhuba ngihamba ngimhlokoloza ngalo ipipi. Wathi uyahala embedeni ngamubamba ngamuphendula wabheka ngakimi ngamqukula saqabulana strong, lapho ume mpo umpipi, naye usengigone ngemilenze wangifaka ukhiye.

Ngamuxegisa kancane sakumudedela wayotji chwa epipini ngenkomo esimanzi te, ngamubamba ngazo izinqa kwangathi ngiyaziqhekeza ngamehlisela epipini ngalizwa lishelela lingena kamnandi wakhalisa okomndlwane odliwa ikhaza ebsika lapho ngimehlisela kulo ipipi slowly angimujahi, wathi angalizwa seliphakathi lonke lifuquza kuyo inkomo ligcwele mfi kuyo ngayizwa ufuquza nayo inkomo sakuphefumula waqhaqhazela wadazuluka wakhala wadlikiza wangibamba wanginkonkoshela. Ngathi ngizama ukufenda esachama kanjalo wakhala wathi ungafendi bbe angikaqedi, ngema ngamulinda ngezwa ojusi bekomo behla ngesende nangamathanga kimi.

Wathi ngcela ukwehla bbe, ngamudedela wehla wayoguqa phansi walibamba ipipi waliphosa emlonyeni, walikhotha nama juices akhe wayokhotha nesende, ngakhuza sengsizwa naku ngizochamela emlonyeni bo ingquza ikhona, wathi ngichamele bbe emlonyeni ingquza usazoyidla ungajahi, ngafenda kabili kathathu ngasikhahlela sagcwala ubuso nomlomo, wathi asiphinde eshaweni cz ngsafuna sidlane mina nawe uzwe legolo ngepipi manje okade wawulihalela ulidla ngobhozo….

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

2 Comments

  • Ngaze ngakufisa ukubhejwa omunye umuntu wesifazane ngibe nami ngingowesifazane ngise Durban 55yrs whatsup 067 129 8078 sixoxe muntu wesifazane nawe ongifisayo ke sidlane as ladies sicelane amabele. Ngafa ukuqhanyelwa girls. Ake sizame kuzoba mnandi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.