Black Mail 6 last chapter

()

Black Mail 6 last chapter
Kudlule izinsuku ,sebe
mjwayele emqashweni umtase…ngizwe ngontaba kayikhonjwa ukuthi useqomile khona,ay ngingambuzi lutho,kufike impela sonto yokuthi ngiye ekhaya,Sis ngisaya ekhaya usale uziphathe kahle.avume,ngikhwibile ,asalek
,kushaye isonto ngibuye,ngifike endlini akekho,hau Kade kuphuzwa layndlini,hau sengiyezwa Kade ebhenjelwa khona layndlini futhi….ay ngimbuze aphike,ngithi kuye woza la,Vula igolo ngikubuke,..Hau bhuti angikaze ngibhejwe,iqili phela vele ngeke ,ngivele ngimchime uthondo emlonyeni ,kuntambama nje angisenandaba nabantu,vele uyabhejwa so akuvele Kube njalo,ngilikhiphe ngilifuqe lonke egolo,ngibe ngimbhaxa izinqe….awu bhangithi ut wangibhebha kangaka yini….,msunu golo ,Vula indunu Wena,angithi uyabhejwa Wena sfebe,ngisho ngimbhekisa phezulu ngimsantuze imilenze ,igolo lisale obale….ngibelesele ikhona elilodwa ,ngibuye ngimhlikihle ubhonstshisi ngimfendela ukuthi nezwe ,vele umuntu wesifazane akashawa ngesandla ,ushawa ngesende….ay lento enziwa zishimane ezishaya izingane zabantu ngezimpama,umfazi uyabhebha ukuze akwazi ubudoda bakho…
ay ke ngikudle okwesifebe sakithi kuze kuduma la ngimchamela khona,kwaphela inxenye yehora ngimbhebha.
Kuse ekuseni ngiziyele kwamlungu,ngibuye akekho,hau ushonephi Lo,kuthiwa uhambile uzikhiphile….,aybo kuhlwe kushaye o 10 ebusuku lutho umuntu,ngifone akalubambi,ngivele ngifonele ekhaya ,ngithukile phela ngoba angazi kutheni.kuse kwe akubuyi….ngokhulu ukucasuka ngavele ngakhipha kwasani okwakhe ngatshinga phandle,ngangenzela afebe Kahle ngenkulululeko,
ngibuye emsebenzini,ngimfice uhlezi phandle,azithulele NAMI ngenze kanjalo,kuthi ntambama aze Kimi,athi uzoxisa….ngithi mina phindela la oqhumuka khona,
ngithe ngizwa,kwaduma emqashweni winter ukuthi ubalekile ngoba mina ngifuna ukumdlwengula,yaduma indaba yaze yafika emakhaya ukuthi ngimxoshile ngoba ubengafuni negolo…..kwaze kwafika nakobaba ukuthi ngifuna ukumdlwengula ingane.
akunankinga ke kodwa ngaba mubi mina,yena waba muhle ngenxa yokuthi ngimxoshelle ukufeba ,ubani ongavuma ukubhejelwa igolo lakubo ,kuthuleke kanjalo…..
kuphele omunye unyaka sibonane edolobheni langakithi….aze Kimi “hau bhuti awungipha imali, bhuti ngifuna ukukuvakashela” fuseg wena angithi mina ngiyadlengulana ,ufunani Kimi,hamba uyotshela laba awathi Kubo ngifuna ukumdlwengula ukuthi ufuna ukuza Kimi .
siphela kanjalo isiqhephu :The Black Mail.
like the page and comment to keep the fire .

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.