Emsebenzin part 10

()

Bathakathi anginibingelele… ngagcin ngiphumile noSbu ngamushiya uMadam e office. Ngaya koqhubek nokufundiswa umsebenz wami, ukuthi kusetshenzwa kanjan kulesitolo. Ngiyabon kumnand futh kusazob mnandi.

Washaya u4 impela sekulate. Bese ngiya office for ukubon uMadam.. phela ngithenjisiwe lapha kashazi ukuthi ngizoqhubek ngihlale khon yize sebengitholele omunye umsebenz okeceleni.

Ngingen office ngiyamufica ulele kodwa segqokile. Uhleli eshlalweni bese waqamela kwi desk laseoffice. Ulele ubuthong shuthi usuth umthondo.. ngingene bese ngisondel kuyena ngifik ngimunyakazise emhlanu athuke avule amehlo.. sekulate Madam mele sihambe.

Aphakame asukume azilule aye ngasefastelen azishayise ngomoya.. bese mina ngisondel kuyen ngibe ngemuva ngimubambe okhalweni.. athule nami ngithulile angisho Lutho.. bese ngisondel kuyen kakhulu ngicike ezinqeni zakhe.

Izandla zami ngiziyise ngaphambili bese ngimubamba amabele esengubeni… ngehlise isandla ngimubambe inkomo phezu kwengubo ahleke nami ngihleke. Angiyekil ukumucika ngisondele ngenye indlela naye seze waqethukisa ikhanda lakhe waqamela kwi shoulder lami..

Angiyekile ngiyamuthinta thinta ngezandla zami yonke indawo.. bese ngidonsa ingubo iphakame amathanga abe sobala ngiqhubek ngidonse ngiyiphakamise izinqa ezisepantini zisale obala… ngisamile emvakwakhe njengob ngimukhuphul ingubo nje ngibe sengimehlisa ipenti ezinqeni.. bese lazehlel lona laya ezansi bese waphakamisa umlenze kancane walinyathel ipenti Lasala phans lonke. Ngehlise iblukwe lami nami kanye ne anda.

Usale umthondo uqanyelwe bese ngiwufaka phakath kwamathanga akhe. Yena abambelele kwifastel leli esike duze nalo bese ayadunusa igolo lisale ngemuva.. ngiwuphushe umthondo mmmh mfaxa mfaxa mfaxa igolo nomthondo bebongelana mmh. Ngifende nami fast ngifun siqede phela siguduke ahhh bbe kumnand sthandwa sami mmmh aaah bbe aaaah shymmmm mmh naye uyafenda mmh ahhh bbe kumnand… ngimushay nezinqa lezi ezinkulu ngiyazipetula umthondo uphakathi enquza mmm ngidle bbe mmmh ahhh ngiyafenda. sthandwa sami kumnand bbe ahhhh.

Ngiwukhiph umthondo ngiqede ngiwuqondanise nembobo yokubhosha ngiwuphushe mmmh ahhh kukhala mina lembobo iwubamba nqi umthondo kuyashisa kuyavutha bhe mmmh arggg useconjeme useme bhozo phansi uzwa ipipi limubhebha.. ngifende mmmh argghh ngiyezwa ngizocham manje ngifende fast ngiwezwe amasperm eza ngilikhiphe fast ngithi ngifun ukumuchamela egolo kube sengi late ngilikhiphe likhafule emoyeni ngimthele izinqa lezi nengubo… bese ngiyalifaka kwigolo ngifende ngamandla ngifun kuphum lezi ezisele ngibhongise okwenkomo ngimuchame.. bese ngiyagqoka naye azisule ngepenti bese alifake esikhwamen sakhe… ehlise ingubo sihambe siyongen emotweni sesixoxa

Sifike kashazi mina nje ngifun ukugeza bese ngiyalala. Ngiphum emotweni bese ngingen endlin yami ngigeze yen aqhubeke aye endlini.

Ngithe ngisageza nje ngezwa engathi kukhala amapleti phansi .kuhayiza nomuntu wesfazane ucela uxolo uthi akangabulawa.. ngizwe uvalo lungishay kutheni.. ngiphume fast ngithi ngiyolamula endlini.. uma ngisondela ushazi uphethe ifoni ubuza umkakhe ukuth amanyala ani lawa yena seyadliwa office shuthi usbu uyisendile le video… ngiyamuzwa ushazi uthi ngifun ukumubulala lomfana wen ngizogcin ngawe. Lungishay uvalo kabi. Ngihlehl kancane sengiphindel endlini.. ngibone angeke ngikwaz nokuqoqa izingubo lar ngithathe I’d yami kuphel.. ngithi ngiyophum ngesango ngingaz nokuthi ngiyaphi nangu noshazi ephum endlini yakhe enkulu uphethe nesibhamu uqonda endlini yami umakoti wakhe uyamulandela ngemuva uyaxolisa.. ngiphum ngibaleke ngingasabhek emuva okubuhlung angaz nokuth ngiyaph kumunyam phela

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.