UBaby wam uSbu

()

Ngingumama ona 49, omuhle, stylish, ozithandayo.
Ngiyazisebenza, so I meet a lot of people. La ekuhanbeni, I met this 32 year old, avele achazeke yim. Nami ngimcacelwe nje as a person, nothing beyond. Nginithanda as a younger brother.

Kuthi ngelinye ilanga sizixoxela, athi *Sisi, no offence, unamalips amahle*. Akusho lokho ngingakulindanga, I just smiled. Kona ngiyazi, I’ve got beautiful pink thick lips, kungoba nami I’m light in complexion.
Ubhuti ngizombiza uSbu.
Kuthi ngelinye ilanga, alahle ukhiya wakwakhe. Afike kimi endlini, (ngihlala ngedwa). Uvamisile ukufika la endlini.
On that day, angifonele ebusuku, round 23h00, engitshela ngokhiya olahlekile, one remote yokungena egeydini, uhleli emodweni ngaphandle. Ngithi makeze, uzolala la endlini, avuke ekuseni and sort into yakhe yesikhiya. Afike, abonge.
Ngimlungisele kuleli kamelo labavakashi (Wu 3bdroom la endlini).
Ubusuku bakhona kwakunetha, kunombani.

Luther king’s Kuala, la ngibamba ubuthongo khona, ngizwe umnyango wakamera uvuleka kancane. Acele uSbu ukulala nami la ekamelweni, athi akawuthandi umbane.
Eeyii, kubeyinkinga ngoba ngilala ngingagqokanga. Angene ezingubeni, umbhedo mkhulu, yi queen size. Ngoba vele besengizumeka, ngibambe ubuthongo msinyane.
Ngizwe ebuthongweni ukuthi hayyi, ingathi ingono yam yebele iyancelwa kancane. Ngithi ngiyaziba, ngiyazilalisa, uSbu ungincela ingono kamnandi. Amabele nginawo ke, uhleli uyalincela.
Ngivele ngithi ebuthongweni *Sbu*, asabele kancane engayekanga ukuncela, ingono eyiluma kamnandi, athi *mmhhh*. Sengiyezwa ingono ziyaqina, zithanda lokhu uSbu akwenzayo. Isibumbu siyafuthuza naso. Ngihlise isandla, ngibambe phambili, ngizwe umthondo mkhulu uqinile. Ngiwukhiphe kwi jockey….Yooo, ngivele ngithi * lomthondo ulingene mina* . Ngizwe ikhinqi selimanzi, nami isibumbu simanzi. Ngivele ngithi * uzongidla uSbu namuhla*.
Kuthe umangibamba umthondo wakhe, ngamuzwa ethi mmmhhhh. Ngehla ngabamba amasende, waluma ingono yebele kamnandi. Ngezwa isandla sakhe sibamba isibumbu sam esishefiwe, simanzi. Ngavula, ukuze akwazi ukuzenzela. Wafaka umuno lo ophakathi omkhulu, wawukhipha. Ngambuza kungani enza lokhu akwenzayo, wathi yena kudala efuna ukuzwa ngiphetheni phakathi kwamathanga. Ngathi zizwele ke.
Weza ngaphezulu, our lips met. Saqabulana noSbu, kumnandi. Wangicela ngivule umlomo, wakhifela amathi emlomeni wam, ngawagwinya. Wathi *ngifuna ukuchithela igolo lakho ngamasperms ngalendlela. Ngathi Sbu ngizokufaka ungichithele, uma uzongidla kamnandi, ufake umthondo wonke namasende. Wahlanya uSbu, wangivula amathanga ngemilenze, nami ngamvulela kakhulu…

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.