Emsebenzin part 5

Ukubuya kwashazi kwenza izinto zishitshe angisalitholi igolo ngisho nelazama.. kanti nelasisi ocleanayo akasafun ukunginika wasabiswa kabi uZama.. manje sengiyafa indlala.. kona ngiyajabula kwelinye uhlangothi phela ushazi bezoze asibambe..

Sekuntambama manje sengiqedile ukusebenza sengizihlelele ekamelweni lami.. ngiyezwa kunomsindo emunyango, ndodana Vela boh . Impela ngiyaqala ukubon ushazi ejabule kanje. Ndodana unkosikazwami semithi ngakho ker fun namhlanje senzani ipart sinjabuleni.

Lungisa izinkuni zokosa inyama. Awuh ngingapholis maseko ngiye ezihlahlen ngiyothath izinkuni ezomile vele namalahle akhona. Ngithe nje ngibuya nezinkuni ngahlangan nozama emunyango wathi yababa kasimlindele langithi heqe uvalo ngazibona sengidutshulwa ushazi, engithanda kanje. Waqede wahleka uzama wathi ngiyadlala.

Ngulungise umlilo ngose nenyama ngibuye nayo ngize endlini. Ngifike sebehleli etafuleni ushazi ubusy uphuza neziphuzo ezishisayo. Kuletafula kufike kube ushazi ubhekene nomfazi wakhe bese Ecelen kube uZama eduze kwazam kuhleli mina.. u roses ubhekene nozama..

Ngithe nje ngisandla ngezwa ngento ingithinta ethangeni ngathuka. Ngath uma ngilalelisisa isandla somuntu lesi ngath mangisibheka uZama.. angehlise uzip akekho obona lomudlalo nd min angaz zomukhuza kanjani.
Ngithi mangiqalaza ngibheka umamushazi avele angicifele ihlo aqede ahleke shuthi uyawubona lomudlalo.

uZama isandla sakhe asifake eblukweni lami awugxavune umthondo wami aqede abuye nawo phansi kwetafula. Ubusy uyawuphulula uwushayisa nedlwabu ngesikhulu isineke lesi… ushazi uyazixoxela mina angisamuzwa ngizwa lomudlalo ophansi kwetafula. Ubuye angishayise indlwabu kakhulu ngizwe ukuth ngizochama nami ngifak isandla phansi kwetafula ngimususe isandla kumthondo wami. Kodwa uma ngith sengisibuyiselile etafulen asiphindise uZama isandla aphulule umthondo wami..

Bese ayasukuma uzama ungishaye lar emuhlanu. Eyophuma ngomunyango omkhulu ngifase iblukwe bese ngiyasukum nami ngicele ukuyochama… mangiphuma emunyango ngiyazibuz siphi lesfebe avele uZama angibize sisemunyango.. sincike ngodonga. Avele akhuphule isiketi sakhe bese ehlisa ipheti lakhe elimunyama.

Bese ayagoba athinte izinyawo igolo lisale lonke ngemuva. Ngehlise iblukwe nami konke ne under usale umthondo uqondile bese ngimubambe izinqa ukuze abhalance. ngiwufake umthondo egolo.. ahhh bbe mmmh ngiqale ngifende fast ukuze angaze asole ushazi mmh bbe sheshisa kumnand aaah bbe mmmmh bbe ngifende nami ngishesha ngiyawabon amanz egolo ehla ngamathanga ahhh bbe mmh bbe argg mmh ngisidedele isindoda egolo aphakame athi ungirobhile asikaqedi.ehlise isiketi bese ayazisula ngepenti aqede alinike mina athi uzoliland endlini yami..

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *