Assume the position baby!!

()

Aybo Kanti emhlabeni kunjani!? Yazi ngizishayela ama-inspection ami emsebenzini angikho nje emqondweni wokuthi ngingabhebha. Ngithi mangidilika emotweni kwisite yokwamukele amathilagi athutha amalahle aka Eskom, ngibone ngentokazi ende eyidakhi, ishaya ngeshort hair, namehlo amancane ngathi ishayina mase isho ngegwegwe elisexy nje, ihamba izangakumina isho nge-walk yakwirunway wena owabona uNaomi Campbell!!

Yazi ngimane ngime ngithuswa ukuthi uqashwe manini umuntu omuhle kangaka la emsebenzini, khona phela ngeke ubazi bonke abantu la emayini sibaningi kakhulj. Nisebenza emayini yamalahle eMpumalanga. Impela ukube angilona isoka elishesha emlonyeni ngaba nezwi aliphumanaga ngenxa yokushokhwa ubuhle balosisi, kodwa ithi mayisizodlula ngiyibingelele ivume kahle ngezwi lengelosi isho iqhubeke nestep sayo esisexi ingabheki nasemumva.

Mangingena echeck-in office akukho muntu, kungicacele ukuthi shuthi losis engiphambane naye usebenza yedwa la Kanti there is usually two people working here. Ibuye intokazi le isho ingibheka ngalamehlo amancane ngishaye ihlaya to break the ice imane ivale lamehlokazi amancane ayo mayihleka, ngisho ngenhliziyo ukuthi awu uFuze umuka nawe wena. Phela angiqali ukudla umuntu engiqalayo ukubona emsebenzini, impela nami ngize ngithuke ngizibuze ukuthi hlasimbe ikhona into ubaba ayenza kimi ngisemuncane, ngiyidla ithembekile intokazi isober nayo iphaphame late ukuthi aybo yadleka nje ngempela by a stranger at work on the first meeting! Lol asdlule lapho you’ll here those other stories another time. Ngizazise kulo sisi ukuthi ngingumhloli wezokuphepha emayini ngizoqalaza indawo asebenza kuyo, kodwa Ke nakhu sengimane ngathola intombi yami ingilindile, imane ihleke kakhulu ithi aybo wena bhuti ubuke uthembekile futhi ushadile there’s no way you’re single. Ngithi mina yilestep ebisishaya ngaso siphambana ekuqaleni, isona ke lesi engithathe isinqumo so kuthi isithi mina yona. Ngisho ngibe ngisondela kuyo ngithi let’s seal it with a kiss, eyi ngoba umuntu unamagamgangozi impela.

Ngithi mangisondela ngibone lamehlo ayo asexy efifilyela kucaca ukuthi nakhu ivuma ukiss, ngiyilande ngokiss ohloliwe, ngiqale kancane ngiwuncenge, ngiyidobe ngibe nginyuka nawo ukiss. Ngizwe isiqhaqhazela isho ommmmmh ukuthi isezulwini elincane manje, ngiwukhuphule ke manje ukiss ngiyidlale ngolimi ngisuse isandla sami ekade ngibambe isilevu sayo ngaso kuhle kweshama lakwiBold and the Beautiful, ngimane ngiyibambe izinqa zayo ezisoft zipake into elingene umzimba wayo lento kazi, aybo asyinike igama manje, she goes by the name of uThoko.

Siqabulana no Thoko nje sekuyashisa manje sesilibele ngokuthi sisemsebenzi konje. Ngimane ngithi kuye ngicela siye Kwi server room indlu ye computer network angifuni basibone, phela yona ayinamawindi lendlu. Avume lapho sengimuhola ngocikicane. Sithi masingena ngimane ngimqubule kalula ngimbeke okhalweni lwami yena athathe imilenze yakhe emide ayigoqe kumina. Angazi ihembe lakhe ngaliqaqa nini phela ngaze ngibona amabele a mile ngathi awejongosi engigqolozele ebusweni. Ngiwangene ngolimi answininize ngi one ukuthi ngimuthile kuweak spot sakhe. Ngithi ngimngena i ele ngenkotha with one hand ngimfukule ngezinqa wngesinye isandla ngiqaqa ibhande ebkukweni lami. Ngisaba ukuthi Uma ngimubeka phansi ngiliqaqe ebuka uzomane abuyelwe ingqondo awuqede lomcimbi wethu. Ngazithola sengijomba ibkukwe neanda yami ngamane ngamehlisa ngambona ethuka esgqulwa inkaba umthondo wami osuqinise kuhle kwesgodo.

Imane ikhale intokazi ithi no we can’t do this please let’s get to know each other, ngibuyele ebeleni ngincele ngisuke ngiye eqaleni ngigikima ngolimi, ngokukhulu ukusa lokho ngithathe Isandla saThoko esifudumele ngimubambise umthondo wami, azame ukusbalekisa ngisibambe ngithi ngqi, ngizwe ngaye eseqinisa uvice grib emthodweni wami ewuhluba ngendlwabu enesineke. Ngimane ngifake isandla ebkukweni aligqokile, lithambile alinabhande vele, ngithi ngyezwa ngibambe esingakanani
Isibumbu so a akukho phenti, simanzi siyaconsa. Athi uyala ngithi kuye, babe you’re too wet uzongcolisa ibhulukwe likhiphe ngikusule ingquza the uligqoke futhi. Ngempela athambe alehlise yena ibhulukwe, wathi elicosha ngamphuthuma ngamufukula futhi ngahamba naye emoyeni. Sathi Uma sifika odongeni wayesefake izinipho sakhe emhlane wami ngamane ngadedela isinqa sakhe wehla ingquza yazozichoma epipini. Ngabona amaehlo amancane evuleka ezwa ikhinqi lami lingqongqoza. Ngithi ngyaliphusha ipipi limane linqabe kucace ukuthi lendlela ayikahanjwa abantu abaningi isaqoqekile imomozi yomntwana madoda!!

Ngimane ngibone ukuthi akukho Kwi quick and rough sex la kumele nginncenge. Ngimane ngimbeke phezu kwetafula, ngithathe izinyawo zakho ngizibeke emahlombe a I agovoze ikhanda lami lisalelibuka lelikhekhe eliqoqeke Kanje. Ngithume ulimi lami ngithi lima ubhonjisi. Ngimugikime uqotho ngolimi nimuzwe ekhala engikwebha ekhanda, ngithathe amalebe amalebe afuthkile lwawa ngiwancelise kwesqeda koma Imane iqaqzele ingane ngozwa ojusi bezizela ukuthi she’s squirting in my mouth. Ngiqhubeka ngimuncele aza aketuke ikhanda kilenge ngale kwetafula. Ngisukume steady ngimuvuse ikhanda ngimubuze, “are you okay babe” anqekezise ikhanda Avume, ngithi kuye “sengyakubhebha ke manje sthandwa sami” iphinde futhi intokazi ungasho kuthi uvume ngekhanda. Ngimusoneze izandla zakhe zizimelele etafuleni, izinqa ziyalenga emoyeni inkomo ivele yonke, ngibambe inkunzi yami ngiyifake ngekhinqi, ngimane ngingawudedeli umthondo ngiwubambe ngesandla kanjalo ngqale ngigovuze ingquza ngawo. Amane ahayize uThoko, mina ngempela ukumvula kahle Ngiqhubeka ngigovuze engathi ngibonda uphuthu ngiyibona ichama intokazi ikweqe amhelo amancane aze ajuze amathe ngihleke kancane ngibona uglama evuleka njengohlanya ngenxa yesende.

Athi mayeqeda ukuthunda uThoko ngibone ephela amandla kucace ukuthi usebanjwe yimi ukuthi akaqethuki la etafuleni. Kwabe ngiwuqala ke umdlali Mina, ngmana ngyaliohusha konke ipipi rough ngamuzwe ememeza lokho okumane kunqave nezwi ukuphuma akahmise, ngqale ngifende, ngithi ngimfenza ngozwa ucingo lukhala ehhovisi likaThoko kuthi ngise ngozini yokuphazamiseka ngingachamanaga la. Ngimane ngimelhlise ngimdunusise abambe itafula. Kucace lengane isende ayilijwayele uhlulwa nawukudunusa. Ngimtshele, ” babe ehlisa isifuba ugobise iqolo uphushe izinqa ziye phezulu. Awu she assumes the position nami ngiyamsiza ngezandla ukuthi ame ngendlela. Lamane lantana lodwa ikhekhe emoyeni. Ngaqala ngafenda mawala ngilwela ukuthi may ethu uya efonini sengichamile. Ngilishaya isende ngize ngime ngezinzwane ngiye phansi sakugoba ngiphinde ngikhuphuke ngicokame, uThoko usekhala engathi ukwakhe la, eyi itight nansi ingquza ukhala nhilifaka akhale ngilikhipha lapho nyayibuka from behind lepussy yakhe isho ukulibamba ipipi inwebeke mangilidonsa lomuntu usanda kuqaqawa ubuntombi futhi uqaqwe imfunda. Ngimushaya nje ngizama ukumvala umlomo ngesandla from behind ukhala mmi izinyembezi UThoko ngimuzwa ebuya ebonga ethi “thank you babe than you babe” Ngimane ngizwe ngezwi nje lithi hawu nenzani guys emsebenzi!!!…….

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

40 Comments

 • Ngicela any lady ofuna sbhebhane tonight and be naught nje sisendelane ama golo ethu im lady and ngi straight but would to have some experience with female and have some fun ..please ladies ave ngihala if ngbona porn yama ladys 👅❤️Pls leave ur digits will call u

  Reply
 • Ngafa ukuqhanyela yaz igolo limanzi ntee liyafukuza ephentini akekho kodwa ongangibhenga noma efonini guys ngathi ngiloyiwe indlela engiqhanyelwe ngakhona ..

  Reply
  • Awu Zamani mfe2 awtholakali efonin akekho omunye ongangsiza angbhebhe bafethu igolo limanzi ntee

  • Any1 around empangeni guys WhatsApp me and have fun number is 0634793101

 • Ave kumnandi ukubhejwa indoda eningathandani nayo ikukhwele ikunephule ngomthondo. Ey sengathi nginga bhebheka nje nami, imnandi lento. Ngikuvulele lonke igolo aweeeh ngidle ungangincengi, vele igolo elokubhuxekwa umthondo ligovuzwe. Durban bathandi bembhebho, azishe!

  Reply
 • Futhi unplanned sex, iyazoyiza. Wangikhumbuza owami. Wangiqala kubhozo nkosi. Walibhexeka lonke lagcwala isibumbu. 😋😋😋

  Reply
 • Mhhh ilihlikize, ilibonde ilipetule igolo lisale lishaya umoya. Nawe ulichelele ngamanzi egolo ipipi litaxuke.

  Reply
 • Bengisacel ofuna ukukhwel ngoBig boy asondel if engenankng people’s around durban my contact no is 0614679691 for whtsapp 0621548441

  Reply
 • please bafwethu amadoda Uma ebhala sicela Kube yindo usisi Kube usisi indoda ingazenzi umuntu wesifazane ikhulume ngokubhejwa ingemfazi.

  Reply
 • Ai lamadoda azenza abantu besfazane lana ikephi inkinge yabo kant
  @Nomsa yindoda leyo why uzenza umuntu wesfazane baba, kahleni bo ningasbambi inkunzi lana
  Angsazi phela manje noma uwu malgaju yini cz uzenza umuntu wesfazane kant uyindoda

  Reply
 • Mina nawe singazwana kakhulu nami ngiyalithanda igloo nansi inamba yami ngicela sibhebhane I’m in dbn 0732038625

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.