Okuyi’godlwana nje

Sanbona bathandi besende ne golo kuyisifiso Sami engathi kulonyaka ngingazitholela okuyi’godlwana engizozibhebhela lona engathi kungaba umuntu ongaphapile ozithandayo okwazi ukuzimela ohloniphekile koda KUBE ukuthi uyalithanda ISENDE ngoba Mase kuzangalapho angifune sicefe ngiyabhebhana nje kwaphela angihlonizi into engiyifunayo ngiyibizanjengoba unjalo so angifuni umuntu ozolokhu engimoshela ISIKHATHI MANGITHI DUNUSA uvule IDIDI’LELI ngilikhothe ngilibhixe amathe ngehle ngenyuke ngolimu YONKE INDUNU ngiyipetule ngolimu ngisuke ngiqonde ukuthi wenze njalo AYI okunye kungaba umuntu omdala noma ophakathi koda kungabi omcane kakhulu Abe NAMATHANGA asulekile kahle ngoba AMATHANGA ngiyawasebenzisa ngibuye ngiwachamele UZWE ispermz sishisa KAMNANDI emathangeni ngiyazi celela’ke ididi lineswe kahle linuke KAMNANDI izinto sakhona niyazazi’ke nani ngoba nami ngiyali nesa ngithatha ISIKHATHI Sami qambe ngiyalibhebha nje selithambile selivumela Mina ukuthi ngilifaka ISENDE lize linxaphe ngiyacela zithandwa ZAMI IGOLO’LELI libe nokufudumala kungabi engathi ngibhebha ispoki ngivamise ukulixova impela ngomthondo ngiyamthanda KE owesifazane okhuthele MANGITHI WOZA ngaphezulu angifune story wena wenza njalo MANGITHI DUNUSA wenza njalo girl MANGITHI VULA imilenze wenza njalo MANGITHI ididi alize ebusweni kumina u girl wenza njalo MANGITHI UMTHONDO awucwale umlomo akube njalo girl thank you ngiyanonga

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *