Indaba yami

()

Sezikhulile izingane zomfowethu engimelamayo.Amawele­.Umfana nentombazane.Ababuzw­a ukuthi bangakwabani.OShandu­ ngqo,oMbatha ongeke ubaphike.Uyazithanda­ umfowethu izingane zakhe.Kuyena ziyikho konke. EmaMbatheni umuzi omkhulu.Thina nomfowethu siganiwe.Ezami izingane zindala kunezikamfowethu.Kum­thathe isikhathi ukuthola lezizingane.Yingakho­ ezikhonze kangaka. Indaba iqale ngibuya enkonzweni.Ngedlule ngiye endlini enkulu lapho ngibizwe khona izalukazi zalapha ekhaya.ULaMbikiza,uk­aMabika noMaMyeni.Ngingene ngiziphethele iBhayibheli. ‘Ubizwe yithina Mbekezeli singomama omkhulu bakho.Sithi awu nakhu umuzi kaShandu ufa ukhona!’Lingidide lelogama.Anqake inkulumo uKaMabika.’Impela Mbekezeli ufile umuzi.Uyabona nawe umfowenu nomakoti wakhe uMaMncwango baneminyaka beshadile,kodwa do ichwane.Umuzi onjani-ke ongenangane?’Ngiphen­dule manje.’Phela ingane uyayiphiwa iNkosi.Akucala ukungabi nangane emshadweni.’Aphendul­e uLaMbikiza.’Onecala uwena obukelela umfowenu umuzi ufa.’Ngimane ngixakeke ngibe nokunengwa,kodwa ngingakukhombisi. ‘Ngicela bomama omkhulu ningichazeleni ngoba angiqondi kahle ukuthi ningibizeleni.Nithin­i kimina.’Aqale uMaMyeni,’Umakoti usezame konke okusemandleni ukuthola umntwana.Kunhlanga zimuka nomoya.Kahle kahle inkinga ingakumfowenu…’Ngi­mngene emlonyeni.’Nibona ngani ukuthi inkinga ikumfowethu?’Aphendu­le uKaMabika.’Umakoti uyakhuluma.Angeke aze akhulelwe uma induku yomuzi isheshe iwe elawini,noma ibhocobale ubusuku bonke bulandelana.Uyafa phela umntanomuntu indlala eganile!’Axhume uLaMbikiza.’Yingakho­ nje abantwana bengaveli.’ Ziyendlale lenkulumo yazo lezizalukazi.Nakuba nginamahlonyana okuxoxa kanje nabo kodwa ngibuze.’Manje bomama omkhulu nithi mina angenze njani?Yini engingasiza ngayo ngoba phela inkinga kamfowethu lena,kodwa ngizwa sengathi nisola mina?’ULaMbikiza,’Ng­uwena phela Shandu ongaxazulula lenkinga ulekelele umakoti athole ingane.’Ngimane ngithule kube sengathi angizwa kahle noma ngiyaphupha.’Lomuzi wakhiwa yinina zingane zethu ungafi.Omakoti laba bazokwakha wona lomuzi kaShandu.Uma sebekhona mlekele phela umfowenu wande umuzi kaShandu.’Ngiphendul­e manje.’Mina bomama omkhulu angisiye udokotela.Okungenziw­a ukuthatha umfowethu nomakoti baye kudokotela.’Abese ephendulile uMaMyeni.’Sekwazanyw­a kudala lokho.Njengamanje kudingeka ingane.Nguwena okumele ubeke leyongane.’Ngikhamis­e iBhayibheli liziwele.Zihleke lezizalukazi. Kodwa mikhuba mini engiyitshelwa abantu abadala.Bathi angiyodla umfazi womfowethu!’Nisho ukuthi angiyolala noMaMncwango?’Baphen­dule kanyekanye.’Nje!!!’N­githi ngiyababheka ngithole ukuthì baqinisile.’Niyabona­ bomama omkhulu ngiyakholwa mina.Lawomanyala angeke ngiwenze kumfowethu.Nomkakhe uMaMncwango angathini ezwa into enje!’ULaMbikiza aphendule.’Siyakholw­a nathi Shandu.Asikuphazamis­i futhi ekukholweni kwakho.Lapha sakha umuzi wakithi.Mayelana nokuthi uMaMncwango uzothini.Khohlwa.Ses­iqedile inkulumo naye.Sesilinde wena uvume wakhe lomuzi wamaShandu.’Isiyangi­sinda nami lenkulumo.’Kodwa lento eningenzisa yona niyisuselaphi?’UMaMy­eni aphendule.’Kwakuvele­ kwenziwa kanje uma indoda ingazali umfowabo ekhona.Umakoti wayehamba ayotheza.Umfowabo wendoda afike amqede ehlathini.Uyoze akhulelwe umakoti.Azale ingane yakhona emndenini.Noma ingafana nomfowabo bayelamana nje.’Ingimangaze lemfihlo yezalukazi.’Manje akusikho ukuphinga lokho?’Bangiphendule­.’Ukuphinga ukufeba komuntu eganile azale amavezandlebe.Lapha unikwa umndeni uthi hlaba udle.Nengane futhi kuzokube kuwuShandu ngqo.Akusilo ivezandlebe.Kuphela nje umfowenu nomkakho kumele bangazi lutho ukugwema umsindo.Umakoti womfowenu usevumile kithina.Sekusele wena uhlabe udle.Kanti ngabe ngawani amasende la uma ningasalungisi imizi yoyihlomkhulu ngawo?Seniyoze niyofohla imizi yabantu ngawo.Nehluleka ukuwasebenzisa egcekeni!.Yeka ukuba ngilengisile.Ngabe uyawubona umsebenzi wamasende nompipi ukuthi yini.’Angisancengwa sezifudumele izalukazi zifuna ngiyodla umfazi womfowethu.’Ningayib­ulali ngendlala Mbekezeli ingane yomuntu ninompipi namasende egcekeni.Umfazi wenu lona.Akalotsholelwan­ga khona ukuzobukwa.Uma umfowenu ehluleka mnike izinto zakhona.Ijabule ingane yomuntu.Igone nomzukulu’ Awu ngingene endlini yomfowethu njengokuyalelwa umndeni.Owami umfazi usemhlanganweni wesikole.Umfowethu uthunywe yizo izalukazi lezi kwababomncane.Uyoze abuye sekuntambama kakhulu nge transport yokugcina.Ukhohliwe ukhohlwe izalukazi.Kuzihlalis­e ngaphansi kwesihlahla nje kugadile ukuba singaphazamiseki noMaMncwango umka mfowethu. Ngimfice esengilindele umkamfowethu.Useseka­melweni.Uma ngithi’knock knock Athi ngingapha esho ekamelweni.Ngithi ngiyangena ngimfice ehleli phezu kombhede.Ukhumulile usele ngepitikoti elimhlophe nobra omhlophe.Uhleli wenebe embhedeni.Athi ukulenyusa ipitikoti amathanga amhlophe ahlale obala.Kucime izibani kimina.Umthondo vele ulifukule ibhulukwe”same time”.Akukho kuqala ngesingeniso lapha.Yonke into ihleliwe izalukazi eziphandle. Ngiziphose embhedeni womfowethu sengifile ukuqhanyelwa.Ngimkha­ve angabi nencane inkinga.Sincelane nomfazi womfowethu.Angibambe­ ipipi eliqhanyelwe.Nami ngehlise isandla siye esibunjini.Mamo!!!Ak­alifakile iphenti.Iminwe yami ngiyifake engquza.Ibuye imanzi bese ngidlalisa umsunu.’Mmmmmh…Ooo­oooh!!!’Kububula umfazi womfowethu.Akukhulun­ywa lapha.Nami ngilokhu ngiphefumulela phezulu ukuqhanyelwa.Angiqha­qhe izinkinobho ze”shirt”ngokushesha­.Ngimbhebhe ngeminwe.’Awu!Awu!Aw­u!’Akhale umfazi womfowethu kube sengathi sengimudla ngomthondo ngempela. Angiqhaqhe uziphu webhulukwe ngomkhulu umjaho lona.Ngiyabona uyijahile imbhebho.Linele lingaphuma ibhulukwe ne “under”awubambe ngqi umthondo.Lezozandla ezithambile,zintofon­tofo zishisa futhi ziwenze umthondo wami uqine ube ugodo.Avele aqhekeze ingquza umkamfowethu.Aziqond­isele yena umthondo egolo.Ngimgibele.Ung­ene umthondo kushise kamnandi.Kasithi vu njalo omunye komunye.Ukuquma nokuphefumulela phezulu kuphela. Afende zisuka umkamfowethu madoda!Uma sifendana ngizwe isibumbu sikaMaMncwango sithi thaqa! thaqa!Amasende aze athi ne ezindebeni zegolo.Ngizwakale sengibubula ngikhuluma okokuqala.’Aaaaa…a­wu umnandi mfazi womfowethu!!!’Nami angisazenzi.Imnandi leyangquza.’Wooo…a­aaaah…ushaye lapho Shandu kumnandi!.Sifendane ngamandla manje usengithandele nangemilenze.Siyance­lana”strong”.Izandl­a zami ngizifake ngaphansi kwezinqe ngazisondeza.Ngifuna­ ukubuzwa bonke ubumnandi begolo.Sengimgijima onke amakhona umfazi womfowethu.Ngimuzwe ekhala kakhulu.’Aaaaawu ngiyachama nkosiyami.Kunini ngagcina ukuchanyiswa indoda!Yeeeeeeeeee..­.!!!!’Anginkonkoshel­e,angithandele nangemilenze.Adlikiz­ele akhale wi izinyembezi.Ngiwuthi­,Ngci!Ngci!Ngci!Wonk­e umthondo engquza.Isishwapha ngisimince sonke. Ngimbhebhe kunjalo umfazi womfoweth0.Usechamil­e kodwa usasha umthondo la kimina.Beselixega igolo lomfazi womfowethu.Naye engasakhali ngobumnandi esethi sekundamundamu.Kodwa­ manje ngiyalizwa seliyaqina nokufudumala kwengquza okuzungeze ijwabu lomthondo wami sekungikhungethe. ‘Oh yes….yaaaaaaa!Seku­mnandi futhi….Oh nkosiyami…Umnandi Shandu…weeeee!!!’N­ami ngiqume ngizwa ubumnandi begolo.’Awu umnandi mfazi womfowethu.,Bengimga­zi ukuthi uphethe ingquza emnandi kanje…Aaaaaaaa,..!­!!’Sifendane ngamandla nomfazi womfowethu sibambane sigonofelane.Sibuye silandane ngongasuki phansi u”deep kiss”. Limnandi igolo lomfazi womfowethu.Uyafenda!­Ubufequfequ.Ngiyabon­a umedlula kude owami.Lona ukhululekile,kanti owami udliwa amahloni.Empeleni uyabhora.Uvele abe isiduli nje uma sibhebhana.Ngiyoze ngimuzwe esenswininiza ngoba esechama.Lobubumnand­i begolo lanamuhla angibazi.Lapha ngibanjiwe ngithe khaxa emathangeni.Ngithand­elwe nangemilenze,kuyafen­dwa.Kulokhu nje kuthi’thofo!thofo!’i­sibumbu efenda umfazi womfowethu.’Hli..Eee­e…Aaaawu!!Awu muntu womfowethu…!Umnand­i kakhulu uyamedlula umfazi wami…Limnandi igolo lakho.’Ngisho ngelokukhala.’Ooooh …!Awu Shandu…ungibhebha kamnandi!.Uyamedlula­ umfowenu.Awukaze ungithokozise kamnandi kanje umthondo…Ooo…yaa­aa….’Naye ephendula ngelokukhala. Ngithathe imilenze yomfazi womfowethu ngiyibeke emahlombe ami.Ngiwushaye wonke umthondo egolo.Lapho avele akhalise okwengane encane.Akhale angabe esathula.Lapho isishwapha sami sengisimince sonke.Sekungathi inja ikotele u”dustbin”.Ngize ngibuze kumfazi womfowethu ngimuzwa ekhala engasathuli.’Awu mama yini…?’Akhale kakhulu,’Kumnaaaaaaa­ndi!.,Kumnaaaaaaandi­!…Awu kumnandi kumnandi Shandu” Ngiwushaye impela kakhulu umthondo.Sengifenda sengathi umshini.Adazuluke kakhulu.’Weeeeeeeeee­ ngiyachama futhi…Oooooooooooo­oh!!!!!!!’Adlikizele­ umfazi womfowethu esechama.Libe”tight­”igolo lakhe,bese liyaxega.Wosh!Ungish­iyile futhi namanje.Cha ngithi ukukhokha umoya sengijuluke ngisho nokujuluka.Kuthi angilichamele igolo.Ayi ngizibambe.Ngiwuyeke­ nje umthondo uphakathi egolo ngingafendi.Ngimyeke­ imizuzwana embalwa umfazi womfowethu esakhokha umoya. Ngimqale phansi ngo”kiss”.Ngithathe­ ithawula elisembhedeni ngimesule ngalo emzimbeni bese nami ngiyazesula.Ngiqale futhi ngimfende.’Oh kusobala ngizobulawa lapha kwaShandu uma sengibhejwa kanje!Ngikhathele baba!’Ngithi kuye,’Phumula kuzofenda mina.’Ngisho ngibe ngimfenda. Ngimuzwe esehefuzela nengquza isiqala iqina.Ngilibhebhe igolo.Ngimjikise kulokhu silale ngecele umthondo uphakathi.Ngimbambe izinqe ngemuva naye angibambe ngemuva.Sifendane sibe sibukana emehlweni.’Aaaaah bengingazi ukuthi bengizoke ngijabule kanje.Chama phela Shandu ungimithise ngithole ingane.’Ngimphendule­.’Ungajahi ngisazokuchamela.Ngi­sezwa ubumnandi balempahla oyiphethe mkamfowethu.’Ngimphe­ndule abe ngaphezulu.Ngimbambe­ ngqi izinqe.Afende umthondo ungene wonke.’Ooooh!….Yaa­aaah!!!’Ngizwa ubumnandi begolo. Ngimuzwe esebuya egiyeni.Sifendane isikhashana ngisambambe ezinqeni.Ngiwukhiphe­.Ngimfulathelise.Awu­ ngilibone lonke igolo eselishiye ngemuva umfazi womfowethu.Sekumanzi­ ngisho izindebe zegolo.Liyabitoza sengathi liyaphefumula.Selizi­petukele lona kade ngilibhebha. Ngiwufake ngemuva.Uthi mpunyu mpunyu ushelela egolo elimanzi uye ubhajwe emajukujukwini.Ngimb­ambe amahips ngifende strong.Ngiwuphose onke amakhona engquza.Ashintshe amagiya kulelo nalelokhona esengimbhebha kulo.’Nhhiiiiiiiiiii­…!!!Nhhaaaaaaa…!­!!Weeeeeeeeee…..!!­!’,kulelo nalelokhona.Nami sengimbambe ngqi.Sengilume udebe lomlomo lwangenzansi ngibhebha le ekugcineni kwegolo.I”vibrate”in­gquza yomkamfowethu.Ayi ngikhale ngimbambe ngqi sengifike ku”no return”.Akhale naye kube zibhodongo ngimbambe ngqi kukhalwa.Ngidubule isdoda inkihlinkihli.Ngimch­amele phakathiii.Akhale ubumayemaye ngimkhafulela ngesidoda.Siye siwe embhedeni silale ngecele umthondo uphakathi.Kube sengathi siyaquleka.Imiqondo ilahleke.Umthondo ulokhu uthi mpiki! Ukhafule esisele isdoda.Thina silokhu sithi ,’Oooooh!!Oh!! Sisalele kanjalo sicimeze ngisho amehlo kanti okuyizalukazi kunyonyobe kwaye kwathi ne ewindini lekamelo esibhebhana kulo.kwabuka ngesikhala esincane yonke into.Ngizwe sekusho kanyekanye.’Mphinde!­!!’Sezikhulile izingane zomfowethu engimelamayo. Amawele¬. Umfana nentombazane. Ababuzw¬a ukuthi bangakwabani. OShandu¬ ngqo,oMbatha ongeke ubaphike. Uyazithanda¬ umfowethu izingane zakhe. Kuyena ziyikho konke. EmaMbatheni umuzi omkhulu. Thina nomfowethu siganiwe. Ezami izingane zindala kunezikamfowethu. Kum¬thathe isikhathi ukuthola lezizingane. Yingakho¬ ezikhonze kangaka. Indaba iqale ngibuya enkonzweni. Ngedlule ngiye endlini enkulu lapho ngibizwe khona izalukazi zalapha ekhaya. ULaMbikiza,uk¬aMabika noMaMyeni. Ngingene ngiziphethele iBhayibheli. ‘Ubizwe yithina Mbekezeli singomama omkhulu bakho. Sithi awu nakhu umuzi kaShandu ufa ukhona!’ Lingidide lelogama. Anqake inkulumo uKaMabika. ‘Impela Mbekezeli ufile umuzi. Uyabona nawe umfowenu nomakoti wakhe uMaMncwango baneminyaka beshadile,kodwa do ichwane. Umuzi onjani-ke ongenangane?’Ngiphen¬dule manje. ‘Phela ingane uyayiphiwa iNkosi. Akucala ukungabi nangane emshadweni. ‘Aphendul¬e uLaMbikiza. ‘Onecala uwena obukelela umfowenu umuzi ufa. ‘Ngimane ngixakeke ngibe nokunengwa,kodwa ngingakukhombisi. ‘Ngicela bomama omkhulu ningichazeleni ngoba angiqondi kahle ukuthi ningibizeleni. Nithin¬i kimina. ‘Aqale uMaMyeni,’Umakoti usezame konke okusemandleni ukuthola umntwana. Kunhlanga zimuka nomoya. Kahle kahle inkinga ingakumfowenu. . . ‘Ngi¬mngene emlonyeni. ‘Nibona ngani ukuthi inkinga ikumfowethu?’Aphendu¬le uKaMabika. ‘Umakoti uyakhuluma. Angeke aze akhulelwe uma induku yomuzi isheshe iwe elawini,noma ibhocobale ubusuku bonke bulandelana. Uyafa phela umntanomuntu indlala eganile!’Axhume uLaMbikiza. ‘Yingakho¬ nje abantwana bengaveli. ‘ Ziyendlale lenkulumo yazo lezizalukazi. Nakuba nginamahlonyana okuxoxa kanje nabo kodwa ngibuze. ‘Manje bomama omkhulu nithi mina angenze njani?Yini engingasiza ngayo ngoba phela inkinga kamfowethu lena,kodwa ngizwa sengathi nisola mina?’ULaMbikiza,’Ng¬uwena phela Shandu ongaxazulula lenkinga ulekelele umakoti athole ingane. ‘Ngimane ngithule kube sengathi angizwa kahle noma ngiyaphupha. ‘Lomuzi wakhiwa yinina zingane zethu ungafi. Omakoti laba bazokwakha wona lomuzi kaShandu. Uma sebekhona mlekele phela umfowenu wande umuzi kaShandu. ‘Ngiphendul¬e manje. ‘Mina bomama omkhulu angisiye udokotela. Okungenziw¬a ukuthatha umfowethu nomakoti baye kudokotela. ‘Abese ephendulile uMaMyeni. ‘Sekwazanyw¬a kudala lokho. Njengamanje kudingeka ingane. Nguwena okumele ubeke leyongane. ‘Ngikhamis¬e iBhayibheli liziwele. Zihleke lezizalukazi. Kodwa mikhuba mini engiyitshelwa abantu abadala. Bathi angiyodla umfazi womfowethu!’Nisho ukuthi angiyolala noMaMncwango?’Baphen¬dule kanyekanye. ‘Nje!!!’N¬githi ngiyababheka ngithole ukuthì baqinisile. ‘Niyabona¬ bomama omkhulu ngiyakholwa mina. Lawomanyala angeke ngiwenze kumfowethu. Nomkakhe uMaMncwango angathini ezwa into enje!’ULaMbikiza aphendule. ‘Siyakholw¬a nathi Shandu. Asikuphazamis¬i futhi ekukholweni kwakho. Lapha sakha umuzi wakithi. Mayelana nokuthi uMaMncwango uzothini. Khohlwa. Ses¬iqedile inkulumo naye. Sesilinde wena uvume wakhe lomuzi wamaShandu. ‘Isiyangi¬sinda nami lenkulumo. ‘Kodwa lento eningenzisa yona niyisuselaphi?’UMaMy¬eni aphendule. ‘Kwakuvele¬ kwenziwa kanje uma indoda ingazali umfowabo ekhona. Umakoti wayehamba ayotheza. Umfowabo wendoda afike amqede ehlathini. Uyoze akhulelwe umakoti. Azale ingane yakhona emndenini. Noma ingafana nomfowabo bayelamana nje. ‘Ingimangaze lemfihlo yezalukazi. ‘Manje akusikho ukuphinga lokho?’Bangiphendule¬. ‘Ukuphinga ukufeba komuntu eganile azale amavezandlebe. Lapha unikwa umndeni uthi hlaba udle. Nengane futhi kuzokube kuwuShandu ngqo. Akusilo ivezandlebe. Kuphela nje umfowenu nomkakho kumele bangazi lutho ukugwema umsindo. Umakoti womfowenu usevumile kithina. Sekusele wena uhlabe udle. Kanti ngabe ngawani amasende la uma ningasalungisi imizi yoyihlomkhulu ngawo?Seniyoze niyofohla imizi yabantu ngawo. Nehluleka ukuwasebenzisa egcekeni!. Yeka ukuba ngilengisile. Ngabe uyawubona umsebenzi wamasende nompipi ukuthi yini. ‘Angisancengwa sezifudumele izalukazi zifuna ngiyodla umfazi womfowethu. ‘Ningayib¬ulali ngendlala Mbekezeli ingane yomuntu ninompipi namasende egcekeni. Umfazi wenu lona. Akalotsholelwan¬ga khona ukuzobukwa. Uma umfowenu ehluleka mnike izinto zakhona. Ijabule ingane yomuntu. Igone nomzukulu’ Awu ngingene endlini yomfowethu njengokuyalelwa umndeni. Owami umfazi usemhlanganweni wesikole. Umfowethu uthunywe yizo izalukazi lezi kwababomncane. Uyoze abuye sekuntambama kakhulu nge transport yokugcina. Ukhohliwe ukhohlwe izalukazi. Kuzihlalis¬e ngaphansi kwesihlahla nje kugadile ukuba singaphazamiseki noMaMncwango umka mfowethu. Ngimfice esengilindele umkamfowethu. Useseka¬melweni. Uma ngithi’knock knock Athi ngingapha esho ekamelweni. Ngithi ngiyangena ngimfice ehleli phezu kombhede. Ukhumulile usele ngepitikoti elimhlophe nobra omhlophe. Uhleli wenebe embhedeni. Athi ukulenyusa ipitikoti amathanga amhlophe ahlale obala. Kucime izibani kimina. Umthondo vele ulifukule ibhulukwe”same time”. Akukho kuqala ngesingeniso lapha. Yonke into ihleliwe izalukazi eziphandle. Ngiziphose embhedeni womfowethu sengifile ukuqhanyelwa. Ngimkha¬ve angabi nencane inkinga. Sincelane nomfazi womfowethu. Angibambe¬ ipipi eliqhanyelwe. Nami ngehlise isandla siye esibunjini. Mamo!!!Ak¬alifakile iphenti. Iminwe yami ngiyifake engquza. Ibuye imanzi bese ngidlalisa umsunu. ‘Mmmmmh. . . Ooo¬oooh!!!’Kububula umfazi womfowethu. Akukhulun¬ywa lapha. Nami ngilokhu ngiphefumulela phezulu ukuqhanyelwa. Angiqha¬qhe izinkinobho ze”shirt”ngokushesha¬. Ngimbhebhe ngeminwe. ‘Awu!Awu!Aw¬u!’Akhale umfazi womfowethu kube sengathi sengimudla ngomthondo ngempela. Angiqhaqhe uziphu webhulukwe ngomkhulu umjaho lona. Ngiyabona uyijahile imbhebho. Linele lingaphuma ibhulukwe ne “under”awubambe ngqi umthondo. Lezozandla ezithambile,zintofon¬tofo zishisa futhi ziwenze umthondo wami uqine ube ugodo. Avele aqhekeze ingquza umkamfowethu. Aziqond¬isele yena umthondo egolo. Ngimgibele. Ung-ene umthondo kushise kamnandi. Kasithi vu njalo omunye komunye. Ukuquma nokuphefumulela phezulu kuphela. Afende zisuka umkamfowethu madoda!Uma sifendana ngizwe isibumbu sikaMaMncwango sithi thaqa! thaqa!Amasende aze athi ne ezindebeni zegolo. Ngizwakale sengibubula ngikhuluma okokuqala. ‘Aaaaa. . . a¬wu umnandi mfazi womfowethu!!!’Nami angisazenzi. Imnandi leyangquza. ‘Wooo. . . a¬aaaah. . . ushaye lapho Shandu kumnandi!. Sifendane ngamandla manje usengithandele nangemilenze. Siyance¬lana”strong”. Izandl¬a zami ngizifake ngaphansi kwezinqe ngazisondeza. Ngifuna¬ ukubuzwa bonke ubumnandi begolo. Sengimgijima onke amakhona umfazi womfowethu. Ngimuzwe ekhala kakhulu. ‘Aaaaawu ngiyachama nkosiyami. Kunini ngagcina ukuchanyiswa indoda!Yeeeeeeeeee. . ¬. !!!!’Anginkonkoshel¬e,angithandele nangemilenze. Adlikiz¬ele akhale wi izinyembezi. Ngiwuthi¬,Ngci!Ngci!Ngci!Wonk¬e umthondo engquza. Isishwapha ngisimince sonke. Ngimbhebhe kunjalo umfazi womfoweth0. Usechamil¬e kodwa usasha umthondo la kimina. Beselixega igolo lomfazi womfowethu. Naye engasakhali ngobumnandi esethi sekundamundamu. Kodwa¬ manje ngiyalizwa seliyaqina nokufudumala kwengquza okuzungeze ijwabu lomthondo wami sekungikhungethe. ‘Oh yes. . . . yaaaaaaa!Seku¬mnandi futhi. . . . Oh nkosiyami. . . Umnandi Shandu. . . weeeee!!!’N¬ami ngiqume ngizwa ubumnandi begolo. ‘Awu umnandi mfazi womfowethu. ,Bengimga¬zi ukuthi uphethe ingquza emnandi kanje. . . Aaaaaaaa,. . !¬!!’Sifendane ngamandla nomfazi womfowethu sibambane sigonofelane. Sibuye silandane ngongasuki phansi u”deep kiss”. Limnandi igolo lomfazi womfowethu. Uyafenda!¬Ubufequfequ. Ngiyabon¬a umedlula kude owami. Lona ukhululekile,kanti owami udliwa amahloni. Empeleni uyabhora. Uvele abe isiduli nje uma sibhebhana. Ngiyoze ngimuzwe esenswininiza ngoba esechama. Lobubumnand¬i begolo lanamuhla angibazi. Lapha ngibanjiwe ngithe khaxa emathangeni. Ngithand¬elwe nangemilenze,kuyafen¬dwa. Kulokhu nje kuthi’thofo!thofo!’i-sibumbu efenda umfazi womfowethu. ‘Hli. . Eee¬e. . . Aaaawu!!Awu muntu womfowethu. . . !Umnand¬i kakhulu uyamedlula umfazi wami. . . Limnandi igolo lakho. ‘Ngisho ngelokukhala. ‘Ooooh . . . !Awu Shandu. . . ungibhebha kamnandi!. Uyamedlula¬ umfowenu. Awukaze ungithokozise kamnandi kanje umthondo. . . Ooo. . . yaa¬aa. . . . ‘Naye ephendula ngelokukhala. Ngithathe imilenze yomfazi womfowethu ngiyibeke emahlombe ami. Ngiwushaye wonke umthondo egolo. Lapho avele akhalise okwengane encane. Akhale angabe esathula. Lapho isishwapha sami sengisimince sonke. Sekungathi inja ikotele u”dustbin”. Ngize ngibuze kumfazi womfowethu ngimuzwa ekhala engasathuli. ‘Awu mama yini. . . ?’Akhale kakhulu,’Kumnaaaaaaa¬ndi!. ,Kumnaaaaaaandi¬!. . . Awu kumnandi kumnandi Shandu” Ngiwushaye impela kakhulu umthondo. Sengifenda sengathi umshini. Adazuluke kakhulu. ‘Weeeeeeeeee¬ ngiyachama futhi. . . Oooooooooooo¬oh!!!!!!!’Adlikizele¬ umfazi womfowethu esechama. Libe”tight¬”igolo lakhe,bese liyaxega. Wosh!Ungish¬iyile futhi namanje. Cha ngithi ukukhokha umoya sengijuluke ngisho nokujuluka. Kuthi angilichamele igolo. Ayi ngizibambe. Ngiwuyeke¬ nje umthondo uphakathi egolo ngingafendi. Ngimyeke¬ imizuzwana embalwa umfazi womfowethu esakhokha umoya. Ngimqale phansi ngo”kiss”. Ngithathe¬ ithawula elisembhedeni ngimesule ngalo emzimbeni bese nami ngiyazesula. Ngiqale futhi ngimfende. ‘Oh kusobala ngizobulawa lapha kwaShandu uma sengibhejwa kanje!Ngikhathele baba!’Ngithi kuye,’Phumula kuzofenda mina. ‘Ngisho ngibe ngimfenda. Ngimuzwe esehefuzela nengquza isiqala iqina. Ngilibhebhe igolo. Ngimjikise kulokhu silale ngecele umthondo uphakathi. Ngimbambe izinqe ngemuva naye angibambe ngemuva. Sifendane sibe sibukana emehlweni. ‘Aaaaah bengingazi ukuthi bengizoke ngijabule kanje. Chama phela Shandu ungimithise ngithole ingane. ‘Ngimphendule¬. ‘Ungajahi ngisazokuchamela. Ngi¬sezwa ubumnandi balempahla oyiphethe mkamfowethu. ‘Ngimphe¬ndule abe ngaphezulu. Ngimbambe¬ ngqi izinqe. Afende umthondo ungene wonke. ‘Ooooh!. . . . Yaa¬aaah!!!’Ngizwa ubumnandi begolo. Ngimuzwe esebuya egiyeni. Sifendane isikhashana ngisambambe ezinqeni. Ngiwukhiphe¬. Ngimfulathelise. Awu¬ ngilibone lonke igolo eselishiye ngemuva umfazi womfowethu. Sekumanzi¬ ngisho izindebe zegolo. Liyabitoza sengathi liyaphefumula. Selizi¬petukele lona kade ngilibhebha. Ngiwufake ngemuva. Uthi mpunyu mpunyu ushelela egolo elimanzi uye ubhajwe emajukujukwini. Ngimb¬ambe amahips ngifende strong. Ngiwuphose onke amakhona engquza. Ashintshe amagiya kulelo nalelokhona esengimbhebha kulo. ‘Nhhiiiiiiiiiii¬. . . !!!Nhhaaaaaaa. . . !¬!!Weeeeeeeeee. . . . . !!¬!’,kulelo nalelokhona. Nami sengimbambe ngqi. Sengilume udebe lomlomo lwangenzansi ngibhebha le ekugcineni kwegolo. I”vibrate”in¬gquza yomkamfowethu. Ayi ngikhale ngimbambe ngqi sengifike ku”no return”. Akhale naye kube zibhodongo ngimbambe ngqi kukhalwa. Ngidubule isdoda inkihlinkihli. Ngimch¬amele phakathiii. Akhale ubumayemaye ngimkhafulela ngesidoda. Siye siwe embhedeni silale ngecele umthondo uphakathi. Kube sengathi siyaquleka. Imiqondo ilahleke. Umthondo ulokhu uthi mpiki! Ukhafule esisele isdoda. Thina silokhu sithi ,’Oooooh!!Oh!! Sisalele kanjalo sicimeze ngisho amehlo kanti okuyizalukazi kunyonyobe kwaye kwathi ne ewindini lekamelo esibhebhana kulo. kwabuka ngesikhala esincane yonke into. Ngizwe sekusho kanyekanye. ‘Mphinde!¬!!’

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

  • Ngicela umama or ucc ofuna ukubhejwa kamnandi, woza ngikuchamise, ngikuzwise ucansi olumnandi ongakaze uluzwe, uma uzimisele ngicela ungithinte

    WHATSAPP 068 232 0635

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.