Emqashweni

Ngiyayithanda Sex, kwazise bahlezi bebona ngishintsha omama aadala lapha emqashweni. Futhi losisondelene naye ngiyazi uyabgizwa mengibabhebha ngoba mbhede wami yakhala futhi sihlukaniswe udonga kunesikhala sincane phezulu msindo omkhulu yazwakala.

Ngiyazisebenzela, emakhaya ngiyaya manje namanje, ngiyazisebenza ngine container yokudla engisebenza kuyona. Ngokuthula kwebhizi emini ngagcina sengizithola kwenye site yokujola nabantu abadala. Selokho ngadla muntu mdala kunami sengibabuka ngenye ihlo osisi bangasekhaya, ngisho ukuthi mangase athi “Mi” ngakhala phezu kwakhe. Sesiqala kujwayelana nomakhelwane basemqashweni sesinokuhlala nje sixoxe mekuntambama. Abanye bahlala nabantu abanye bahlala bodwa.

Ngihlezi ngilinda hambe makhelwane ekuseni kusale ntombi yakhe bese ngiyamubhebha umuntu okhona khona ezozwa ekhala ngoba kusuke kusasekuseni kuthulekile esembhedeni. Wayingasangikhulumisi mengimubingelela angavumi, lapho ngiyazi ndoda yakhe yaziphuzela ngiyizwa nje ibhebha. Lapho njalo menginesalukazi noma ntombi ekhona ngiyikhalise ngisho emini ukuze ezwe ahalele.

Kwaphela izinsuku, ekuseni ngivuka ngilale ngedwa “sawubona” engibingelela. Ngivume ngokungakhululeki ngoba angaz noma phunyukile yin. Aphinde nasempompini athi “khululeka oza ukhe phezu kweyami washingi akunankinga” lapho yamamatheka. Aibo! Wasebaryt kanje manje makhewane. Ngithule ngicabange mhlambe seyangifuna, ngithi alryt zom’cupha. Emini esegezile ngenhlanhla ngam’bona egezile ngam’ncoma ngathi muhle, ngamngena ngathi abelungu baluhlaza ngoba bebezothi “You Sexy” kumuntu womuntu. Asinqake athi “kanti me-sexy?” Kumele bathini, iqale ndaba ngithi phela ngomthetho ama hips awavezwa kanje, ngoba ayagijimisa, so thina bantu bamnyama cha akushiwo. Athi “ingakhoke abantu bamnyama bengakhulunyiswa nje ngoba abancomi khona bezomenywa ngamaphathi”. Ngome amathe usevele wakubeka imbaba, nam bengalindele kalula kanje. Ngigcine nithe “ngiyakuzwa” ngimane ngingene endlini. Ngithe ngisabuka movie ngoba namhlanje e container kusebenza umfundi wakamakhelwane esijwayelene naye. Useyamemeza efonini mngani awucele muntu wakho ukuthi uzongilalisa une special mnomzane akabuyi, aqede lapho, ngimuzwe eqinisekisa kwindoda ukuthi ayibuyi ngampela yin, lapho usho ngokudinwa ukuthi yena enzenjanike, yaqala uba nolaka ukhala ngokuba Furniture, waphinde wangathi yehla moya indoda isixolisile yathembisa izobuya bahlale ndawonye kusasa ntambama.

Usuke umkhuba ngicabange ukuthi mhlambe wenzela ngizwe uyedwa angenze chance, siyoqeda 9months sihlala ndawonye. Angikaze ngikhulume naye ngisendlini yam naye engale kweyakhe. Nginqene kumemeza, ngiphume ngizicelise amaphilisi ezinhlungu, ngenzela kumbuka emehlweni ngibone ukuthi uzongikhombisa yin ukuthi wenzela mina. Avule, ngiwacele bese ngithi ngathi ngadla wona mengingedwa ngilale zwii, ngimbuke emehlweni athi “awu kahle bo, nami zolala ngedwa, embhedeni iyodwa into edalelwe ukulalisa umuntu”. Abe ginika. Ngiphume avale scabha, sakusishaya. Sengisendlini akuhlaleki phansi ngiyagcaluza ngiyacabanga ukuthi menzela mina pho sokwenza kanjan. Ngimemeze makhelwane, ngiphinde kwesbili athi “njengoba ugcaluza lapho, cabangana nento sobala?” Ngithi ngicela kubuza ukuthi “ikhekhe uke uthande kulidlelaphi lase phathini. Khona lapho ephathini noma usukweyakho indlu?” Athi “eyi kukaningi kuyangokuthi chance ithini, mikhona ephathini ngiyalidla kodwa kona kuyakhululana ukuba sendlini yakho, uze ukhothe ngisho ukulikhotha muthanda” ngathula isikhashana ngathi “nami ngilithanda endlini, plus melibukeka limnandi li-clean ngayekelani kulikhotha ngoba vele usendlini yakho. Lapho sengiyibeka ngembaba ndaba, sengiqhanyelwe ngampela, isikhathi lapho ngathi sihamba kancane. Ngabona ukuthi zoze ajike mqondo lomuntu, ngambiza azongibambisa vese sisekugcineni lana mqashweni asibonakali. Angene asheshe ngivale mnyango, ngivalisise amawindi ngivulele radio kancane bengeke basizwe.

Lapho pipi lisobala kwiskhindi, seliqine isimanga, ngisondele kuyena angibuke mengimqabula angasheshe ajoyine aqale azithulise nje kube ngathi imi omcelile. Ngimusho ngokiss mqaleni nasemva kwendlebe lapho zandla zami ziseqolo lakhe ngigijima nezinqa, mesigijima sandla eznqeni awuzwakali mthungo wephenti, ngathi alikho. Ngiyinyuse lengubo yakhe amkalayo ngiwurabhe bhontshisi ngomunwe, ayivule kancane imilenze, ngiyihlikihle yonke inkomo isandla sesikhululekile sengiyihlikiha kahle. Isandla sakhe sigijima phezu kwesikhindi ulirabhela ngaphandle ipipi, sengiqhanyelwe ngiyafa, afake sandla ngaphakathi kwesikhindi alibambe kubengathi ulishaya imponya, angisamkopi kanje lapho, asehlise isikhindi aguqe alimunce ipipi alimunce kubengathi, ipipi lami liyiwunga yena uyiphara. Alidle ipipi abuye amunce namasende abuye amunce khinqi lodwa lapho sengicokeme ngimalele mbhedeni isandla sisodwa sisekhnda lakhe, siyamsiza njengoba elimunca nje. Asukume angiphushele mbhedeni bhlukwe lisele phansi, yimi lo ngihlehlisa kwesibankwa mbhedeni, sifike phezulu eze ngaka right wami aguqe amanbe ipipi ngesendla saka right alifake mlonyeni lapho ngiyazipholishela isinqa, ngiyabona ukuthi usuke elalele ngampela, kuthi ngike ngibacele bangimunce ipipi mesengikhala ngendlela ezomenza naye afise ngathi yalimunca, indlela enza ngayo ngathi ufuna kungikhipha fuck’n. Ngiphakame zokhipha condom “Fuck” ayikho ngibambe khanda ngesandla saka right esaka left sibambe ipipi ngiyalirabha. Sibukane emehlweni ngibuye hlale mbhedeni, “sokwenzanjan” abuze “ngishiya kuwena mesekunjena”. Athi akanayo mali yama morning after. Ngithi zomnika, ngabisabuza phezukwakhe ngimushi ngesende, lapho liya lizwa nenkomo imanzi teh, liyayiyela ayimnandi inkomo kanje, ngi’mphakamise nyawo ngilibeke hlombe kube ngathi ngiyasondela ngesifuba, ngimusho ngrpipi, ngime ngeyinzwane khona zokwazi kuligxisha kahle, lingene ngizwe amathambo kungathi ayathintana lapho liphakathi lonke ikhanda selihliphize ngesinye sandla esinye ubambelele ngwi engalweni yami ukuze aphakame lingene lonke. Ngithi ngisuka ngibe ngasasheshi ngiyekancane lapho sow2 siyahlanya, ngimufenda nje ngibuye ngishaye nesinqa, wamane wakweqa amehlo, wabheka phezulu waphakamisa isandla sisodwa esifingqile. Wachama waqhaqhazela mzimba wonke wangimbamab waphinde wangiyeka.

Ngathi ngimupha thuba lokuphumula, ngisathi ngimqabula amabele ngihamba nangolimi esiswini nasesinyeni, wathi “woza kuchamise nawe” wavuka wangilalisa ngomhlana, waliphindisela mlonyeni walimunyunga umatanomuntu ipipi ngaphunyuka ngathi ngiyabonga, wangibuka ngobuso obuqondile “ubongani manje? Sungenza isifebeke manje” eyi ngililahle phuzu aqhubeke alimunce kube ngathi akaze ame alidle azenze zinto zakhe. Athi asoqeda kulikhotha agibele ngephezulu azilungise, abe eselifaka kancane ehle ezama kulifaka, lapho elilodwa idolo libheke phezulu ebelungiselela ukulifaka kahle nlibuyisele phansi idolo, alifake kahle ipipi aqale afende, ngizwe zongichisake lona, usefuna kungigcwalisela. Sifendane lapho iskoon ulizwa kahle sekhohlwe nokuthi siyantshontsha. “Mmh ade wawungihalisa wenanja, sengize ngakutholake manje, angan ubuvele ufuna lokhu” lapho akasangidli kanje izandla zakhe uzihlanganise ngemuva komqala wami wangidonsela kuyena. Lapho akasaguqile amadolo omabili abheke phezulu, ucojeme, umjuluko wehla phakathi kwamabele, akayibekile phansi uyafenda ayi kancane. Ngimince ngiyafa angifun kuchama engekachami, ngiyawezwa ama-sperms ayahamba ngaphakathi sekusele kancane ngichame ubumnandi kuyafiwa lengane yayzi into eyenzayo. Usesheshisa ngampela manje usejika eduze mefenda, nangoke mesechama yathanda kungiqinisa, akasangigojele intamo isibuhlungu ukukhuhleka njengoba engifenda engiqinisile. Ipipi semane waligxisha lonke, sengizwa nalendayo evame kuphuswa ikhinqi uma lingene kahle ipipi. Aqede ukuchama alale phezu kwam. Ipipi lisaphakathi gcine ngachamanga sengincinzeka mqaleni. Lapho ulele izinyawo zakhe zigxamalezele ezami, izandla zami zimubambe zinqa, ngilibele linyakazisa kancane pipi ngaphakathi. Aqale anyakaze, kwazise lisaqinile. Yaqala yafenda njengoba elele phezu kwam kubangathi lizophuma abuye aphakame alilungise, silele sencikene ngezifuba kuyaqunjwa kuyafendwana akekho nake omunye ngaleyondlela, njengoba sifenda ngiyezwa ngasemasendini kukhona into ngathi yangihamba yehla, usemanzi teh inkomo umchamo wehla ngepipi uyodlula emasendeni. Siyadlana sijulukile sincikene, ngimise amadolo ihlukane imilenze yakhe lingene kakhulu ngifende ngisheshise. Seyalizwa ngiyabona ndlela sefenda ngayo ukuthi seyalizwa futhi umchamo useyawuzwa uthungeleka futhi, sesiyafendana sijulukile kuyahsisa nasemnyango nasendlwini sekushisa bhe, umjuluka usuqala ukwenza umsindo mesifendana. Ngiphakame namadolo ami ebheke phezulu yena ethe ukuguqa kancane ukuze lizoshaya lalizwa khona. Kwaba awufikanga umchamo ngemfenda ngisho sengizwa umbhede usungishisa lapho ungikhuhla khona, ngiyawuzwa mbhede usumanzi umjuluko yonke into isivumelana nathi sekumnandi ngenye indlela ngiyaziqabulela ngizishayela izinqa ngiyasho ukuthi ngize kuthole lokhu. Akuphelanga skhathi ngezwa ngento esiphundu igijima ibheke ezansi igudla ngomgogodla kuyodlula masendeni ngachama, wonke ngawashaya phakathi, akashongo lutho ngaqhubeka ngayifendela kwaze kwaphela konke ngaphakathi.

Ngavuka ngamqabula esiphongweni ngabonga. Wahleka wathi “ngiyajabula uma uzwe ugculisekile”. Wavukwa wagqoka, walungisa ikhanda, ngaphuma kuqala ngabheka kukhona osemnyango noma makhelwane ongase abone, lutho akho muntu. Ngamubiza waphuma wangena endlini yendoda yakhe…

Siyaslammasiza@gmail.com

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *