IMFIHLO YOMDENI NESENDE

Impela impela mthondo ngiyakuhlonipha futhi ngiyakwesaba yazi ikubhebhe indoda uze USHO UTHI ewu koda kwake kwangilaya ukuba NE’DIDI Uma ungibona ngihambe emgwaqeni ngingumuntu ohloniphekile koda WOZA langihlala khona ngibhejwa ngize ngifelwe NGAMATHE njengenja IYANGIBHEBHA NAYI INDODA sengize NGAVUMA nje ukuthi ngiwudoti wayo ngiyisikigi nje sayo AYIKHO futhi into engingayenza ngoba nami sengaze ngacina sengilithanda ISENDE angizwa nje kahle Uma ngingakalitholi isende lapha kwami ngiyisifebe nje sakhona lapho engavuma khona ukuthi AYIKHO lento yam ila eseqalakhona ukungibhebha INDUNU futhi akusikho ukuthi ingoba ngihlukumezaka cha ukuthi nje ngiyabhejwa masekufanele ngibhejwa ngenzela YONKE into engiyifunayo angiswele lutho kwami koda IYANGIBHEBHA NAYI INDODA imbobo le YOKUBHOSHA uke ayishiye ibomvu kebhu ISENDE lapho IGOLO lisuke selixathuka ISENDE akangifihleli futhi UTHI ENGIBHEBHA ebe esho ethi lalela’la SFEBE wena ungumfazi wami IGOLO’LELI NE’DIDI kungokwami ngizokubhebha ngendlela engifuna ngayo SIYEZWANA SFEBE yangizwa lapho ukhuluma nje ngidunusile umdidi ubheke phezulu liYASHO ISENDE ngithi yebo babaz okwakho konke luv manje INKINGA useqale ukubhebha indodakazi yethu ngoba besiyibona ukuthi ihlushwa impene izoze idlale abafana savumelana ukuthi kuzoba yimfihlo yomdeni savumelana nayo ISHO NGENYAVUNYAVU ye Didi nenquza engakanani ngiyabona ifuze Mina uke ayibhebhe uze USHO nayo ithi babah NGIYAKUTHANDA vele ngodliwa uwena NGIBHEBHE angisafune boyfriend IDIDI lingaka nje imali yakho bengicela nami ngokuhamba KWESIKHATHI ungibhebhe INDUNU nje NGO mah ngisale sengina umfazi wakho ngoba VELE akukho ndoda esazo thatha Mina njengoba usungixegise IGOLO ngesende nje koda uyohlezi ungu baba kim noma nginga shada ngiyobuya uzongibhebha Mase NGIYA hamba.uke asidunusise SOBABILI nomah sihayize kudume INDLU yonke lishe ISENDE kumah lishe kumina asixebule ngesende kuphele ukuphapha kusho yena futhi umah syabonga baba nami ngibonge tanx dad lokhu okungabafana ngidla imali yakho nje uwena ongipetulayo ngesende .iyaqhubeka ungakubuka ukwethembe oku ngumah uphelile ISENDE UBABA USHO manje awulungisanga ngani ingubozami zomsebenzi athi umah ngiyaxolisa athi UBABA ngizokufaka ISENDE Uma ungasezwa athi yebo baba ngiyaxolisa ngiqhanyelwe ngife

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *