Hmmm Thishomkhulu (prt 1)

()

Ngemuva kwama Exams nokusayindwa kwama Report ezingane iningi lothisha laqoma ukungasalubhadi emsebenzini kwazise neKhovithi ibhokile. Ngalezo zizathuke kuyaye kube yithina basizi(cleaners), uBabhekile osebenza eReception yalana eskoleni. Kona kuyasolisa ukuzwana kukaBabhekile noThishomkhulu uMazibuko, imvamisa noma engagqebhezi kepha basebenza kuze kucishe ukuhlwa. Thina-ke esi reporta kuyena uBabhekile uyasihlola uma sicleana kepha uma sesicleaner iBlock ethe ukuqhela neStaff Room asishiye size simbone sesihamba.
Namhlanje sithathe insimpo namamophu amadala kanti uThishomkhulu uthe asiwashintshe, Sithe sisephakathi nomsebenzi yaphela insipho kwaphoqa ukuthi iyolandwa kanti noPholishi asibange sawuthatha. Savele sathi kungcono siyokulanda nephoyisa uNgcobo ogadayo la. Noma indaba yami naye ingaziwa kodwa uyangeshela uNgcobo, ngenye imini kubanda kwaphazamisa umfundi ezongbiza esengikope ngaze ngaba manzi te, kuthe lapho ehlisa ibhulukwe esathi uyasondela sezwa ngengane ikhala “Anti Khosi, Anti Khosi qoh qoh! Kuthiwe angikubize ubizwa uPrincipal!” Sashwebana kanjaloke. Sihamba sisendleleni nje sekuthe ukuhwalala kanacne senyuka izitebhisi. Avele avukwe ukukhohlakala uNgcobo, aloku engipansa sihamba siyaqabulana sishaya ngolonwabu kwazise uLwesihlanu asijahile.
Kuthe sisahamba kanjalo lesi sigangi sivele singincikise odongeni sidubule ovuthayo uKiss lo, ngize ngisigonofele ngomlenze. Ngizkhuze avele afake umunwe ngaphansi kwe Shuniki yami avinjwe yi tight ahlale kubhontshisi ngomunwe. Ngivele ngigxume, Jesoo wangihlebela endlebeni ebe eykhotha “sizosheshisa, ngizoqeda manje!”Ngavele nganqaphaza noma ngizwa bese ngiswakama nokho. Ngivele ngithi “Ngizosala ngemuva okungcono ukuze ngikunike kahle!” sivele siyeke nakhu naye usefihla itende lobhokoloshe wakhe, lo unokuba yiShangane umthondo ongaka(ngizicabangela).”ungasabi kuzokhathala wena, uzolala sengathi ushawe umphakathi(sesisondela eStaff Room-Kukhiyiwe)
“Sssshhhhhh(ebeka isandla emlonyeni)”Uma ngithi ngyalalela kahle noma kungathiwani abantu ababhebhanayo labo, sigudle sinyonyobe sibheke e.Offisini lika Thishomkhulu, sithi siyabheka kuvalwe ama blinds kanti ngasekupheleni khona ipotplant iveze yonke into sibuka ucansi kudliwana byukhoma. Maye! Maye! Maye! UMazibuko uphakathi kwamathanga kaBabhekile, umlenze wakhe usehlombe likaMazibuko izandla zibambe izinqe lapho uBabhekile imilenze iyadansa usehline into ongayazi ungafunga ukuthi uthethisa ingane. Ngoku[hazima kweso, asukume uMazibuko aqonde emlonyeni kade edla ingquza njalo lomuntu(ngicabanga)! Jigijigi useyahayiza uBabhekile, nazi izinqe ezimnyama zikaMazibuko useyafenda useze wagwabela imilenze yakhe uBabhekile esinyeni lapho usemvale umlomo ngesandla uMazibuko. Yafenda indoda endala yafenda yemuka naye, yamfenda ngawuzwa udansa ubhontshisi wami ufisa sengathi ngabe yimi lo ozothola lamanandinandi. Usefile insini uNgcobo, kuthe kusanjalo avele akhuphule umfendo uMazibuko ngibone usebheke kuFinishing Line ngizwa “hliiiii hliiiii hliii Ngcobo Ngcobo come in hliiii over!”. Angizange ngisabuza ngabaleka ngayoshona uNgcobo yena wabaleka waqonda esangweni.
END

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.