Ikhohlisana Ihlomile

()

Ufike kumina uTholakele ekhihla esikaNandi isililo. Kube ukumuvulela nje wangibingelela ngezinyembezi. Ngisabathe ngiyaduduza akaduduzeki. Uyehla uyenyuka elounge, ushaya nezindonga. Muhle ngisho ekhala umfazi kamnganami.Ubuye emsebenzini waqonda kwami.Ngimukhelele abandayo amanzi. Ngimuncenge ahlale phansi, lize lehle igwebu. “Yini kangaka kodwa? Thola,uyangethusa. Kwenzekeni, sisi?”; sekubuza mina. Angibheke ngqo:”Mazwi, uSifiso umithise ingane yesikole…” Aqale phansi akhale. USifiso ngimazela ngasekhaya eThekwini, ushade noTholakele. Abangani bami engivamise ukubavakashela lana ePitoli, uma ngikhumbule ekhaya, sengifana nelunga lomndeni. Siyazihlalela mangivakashile, uTholakele apheke isjingi, noma isigwaqane noma ikuphi nje ukudla kwaKwaZulu. Nami ngibe umuntu othukayo:”Hhayibo, Tholakele, into yanini leyo?” Asule izinyembezi, abambelele esiphongweni enikina ikhanda. Ngilokhu ngimumbambatha ehlombe.

Ngiyayazi lendaba kodwa ngeke ngithi nkente, angisiye uvovoliyakhipha phela. Kwantombazane leyo futhi ngiyayazi(ngobuye ngiyixoxe leyo lol). “Ngithole amaphepha esonar kujacket yakhe, mangimubuza wathi eyomuntu asebenza naye. Angisona isilima, Mazwi, kudala sifuna ingane noSifiso kodwa ungibulele ngalento ayenzile.Aqale phansi asidinde, ngimuphuthume ngamanzi. “Kodwa uSifiso angayenza kanjani into enjalo? Kodwa singamadoda siyabheda ngezinye izikhathi”; nami sengicisha umlilo.”Akaphambukanga Mazwi, umithise ingane Mazwi, yesikole pho? Second year evarsity pho. Iyafana nomatric leyonto.”; esho ngokudinwa. Ngisukume ngithele iwhisky, emaglasini amabili, ngimunike eyodwa, ayishayele ekhanda. Kuthuleke endlini, ngilokhu ngiphuza kancane. Acele ngimuthelele futhi, ngifake namaqhwa. Ngenze njengesicelo sakhe. Ahlale ancike kusofa, akhumule namaheel abewafakile. “Mazwi, ngenzenjani kodwa?”; esho engithi jeqe. “Tholakele, umendo unzima kodwa ekugcineni kumele uthathe isinqumo esisenhlizweni wakho, usicabange kahle. Angifune kuchema namuntu ngoba eyomndeni empeleni lendaba,Thola. Okwamanje usathukuthele futhi unobuhlungu kodwa konke kuyadlula futhi nesisombululo nizosithola.” Aphendule esukuma:”Uqinisile, uyazi. Kumele ngicabangisise kahle, Mazwi. Ngeke ngilale uSifiso eGoli mina. Ngeke nje!” Abeke iglasi phezu kwecoffee table,afake amaheel. “Ngibonga ukulalela kwakho, ake ngiyendlini. Ngiyobhekana nalenkinga. Ngibonge nesiphuzo. Nesikhathi sakho;ngiyacabanga umise nesivakashi mawuthola ucingo lwami.” Ngisukume nami,”Lutho akunasivakashi”, ngisho ngihleka. Ngishayele iglasi ekhanda.

Ngingakawuvuli umnyango,aphenduke. Angishaye ngefudumele ihug, lena, aqale phansi akhale. Kwakuqala ukuba nehug kuthina sobabili, imvamisa ngimuxhawula mase ngihamba kwakhe. Uma sesihlukana kuleyohug, sibhekane emehlweni, okweyithandani ezintsha. Ngelule isandla ngithi ngimusula izinyembezi, konakala ukuthi avale amehlo. Ngimudonsele kimi, ngimuqabule, naye aphindisele,angiqabule. Sime isikhathi siqabulana, udebe phezu kodebe, ulimi ngaphansi kolimi. Ngimudonse ngesandla siyekamereni. Akekho othi vu, kukhala iheel kumatiles. Uma singena ekamereni siqhubeke siqabulane, sikhumulane asale enqunu, nami ngisale ngesudi yesele. Ngimudonsele embhedeni, alale ngomhlane.Ngiyoma ngasezinyaweni zakhe ngimuqabule emilenzeni. Ngenyuke ngimuqabula umzimba wonke, kusuka kubhozo phansi kuyaphezulu esiphongweni. Ngimuphulule umzimba wonke, sisaqabulana. Naye ufunda umzimba wami ngezandla zakhe okwempumputhe. Ulokhu echiphiza kancane. Ngimuphulule ngesandla ngize ngifike esibunjini esishefiwe, siyarhwaya kancane. Ngisihlikihle kancane phansi naphezulu, ngimufake kancane ulimu endlebeni. Adedele umoya kancane,aqumele phansi. Ngehlele ngolimu entanyeni ngolimu , ngiphinde ngimuqabule emva kwendlebe, ngiphinde ngehlele esifubeni ngigxile nesikhashana emabeleni, ngidlulele enkabeni, ngize ngifike endlunkulu. Ngilucijise ngesihloko ulimu,ngimukhothe phezulu ngehlele esangweni lakhe lentokozo, ngilwenabise ulimu ngimupholishe ngalo ngenyuka ngehla nesibumbu sakhe, aze amise imilenze, ayivule. Ngizitike, ngobhontshisi ngiwuzungeza ngolimu, ngiphinde ngiwuhlokoze ngalo. Ngimumamfuze ngezindebe zami amalebe; ngimudonsa ngimdedele ngezindebe zami , achame tshaaa. Ngimubhebhe ngolimu, ngimuphulule amathanga. “Mazwi, ngicela ulifake manje.”, usho ungidonsa ngekhanda, uyangiphakamisa.Usalele ngomhlane, ngingene phakathi kwamathanga, ngilibusheke, umanzi uyaconsa. Lishibilike, shiqe phakathi. Athi:”Ooooh, Goooohhhhd…mmmmh. ” Ngime kancane, ngifuna lize ligcwale lonke ngaphakathi kuyena. Ngidonse, ngiphushe, ngifenda, ngiphinde ngilidonse, ngilikhiphe,ngilihambise phezu kwesibumbu,ngimuhlikihle ubhontshisi ngekhingqi,ngimudwebe ngalo ngehla, lize lifike esangweni ngilishutheke, ngimubambe amabele ngimubhucunge izingono, achame futhi:”Aaaaaaaaah, Mazwi, lapho Mazwi, laphooooo…” Ngimunike lonke ugongolo lwami, ngilushaya lubhajwe ngamasende. Usengibambe izinqa ezijoja ngogongolo. Ungiphushela ekujuleni kwakhe, nami ngiyaziyela.

Ngimulalise ngecala, ngimungene ngasemuva. Kudala ngangizibuka lezinqe, ngize ngazithola namuhla. Ngimukale, ngiliphose phakathi. Aphenduke angibheke emoyizela. “Umnandi Thola,baby, umnandiii.”; ngisho ngididwe ilezinqe zakhe. Ubuphaqaphaqa, izinqe zishayisana nomzimba wami. Angidonse umlenze ugaxele phezu kwamathanga akhe, ngimukotele ngimufendisise. Uyangihlangabeza ngedidi lakhe elimtoti. Avuke kancane amathanga akhe, afake isandla phakathi kwawo,angibambe amasende. Awabhucunge, awakhame,ngizwe ubuhlungu obumnandi, kuqhashe izinhlansi zikagesi. Kukitaze umthambo kugongolo,ngithi ngiyawukhipha umthondo angidonsele phakathi kuyena ngamasende, ngibhongise okwenkunzi:”Tholaaaah, ngiyachama, Tholaaaaaa!!!” Angimince ngqi ngesibumbu:”Ngichamele daddy, ngichamele phakathi.” Ngifenda ngiphindelela okweqhude, isibumbu sakhe sihluba umthondo,ngiqine umzimba wonke,ngithunde tshaaa emajukujukwini akhe. Sinkonkoshelane kuze kudambe umlilo wethu. Acele indlela, asukume, nami ngiyosula ethoyilethi,ngimuphathele nethawula lokuzesula. Ngimufice umile ufake amaheel, kuphela usanqunu athi:”Sinehora elilodwa, asilisebenzise.” Agobe agxamalaze,abambelele emaqakaleni, lihlale obala ikhekhe…Iyaqhubeka….

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.