Ikhohlisana Ihlomile 3

()

Impela izinto zimane ukwenzeka, ngoba nomhlaba ujikela oBaqwe, angisandile kakhulu emzini kaTholakele benoSifiso. Phela uTholakele wavele wenza sengathi akwenzekanga lutho phakathi kwethu. Kuleweekend, ungimemile, ngiyazi uSifiso uhambe “ngomsebenzi” useKapa. Naye lombhemu uthanda isinene kakhulu, kudela owaziyo, wazekelani?Ngididekile ukuthi ngiye noma ngingayi, yini. Ngisadlinzile kanjalo, kungene umyalezo kuBBM, uTholakele. Ushuthe eveze amabele kubhavu onamagwebu, uthi ulungisela mina. Ngibone ngingempumputhe ukuthi zizobe zisha vele nami ngiyamukhumbula. Bekunzima nokumubuka emehlweni mangibavakashele. Ngelinye ilanga wangivulelela amathanga uSifiso esaphume nocingo. Wangibuza ukuthi angifuni ukumuphinda yini futhi. Kwasiza ukubuya kwaSifiso emnyango.Hhayi futhi kulowamuzi,sisahlezi kanjalo wathumela umyalezo wokuthi umanzi. Asiphume lapho. Ngihlele kahle konke okusendlini, ngikhiye nginikele khona.

Uma ngifika ngingqongqoze, avule uTholakele. Hhawu, kunosisi ahlezi naye, ngiyamufanisa kukhona lapho ngimazela khona. Ngibingelele, losisi igama lakhe uLettie. Hhayi, ngibanikeze ibhodlela lewayini engiliphethe. Ngokukhulu ukuzethemba athi uTholakele:”Lettie, uyena ke uMazwi ebengikutshela ngaye. Uwumngani womndeni layikhaya.” Amoyizele ke uLettie athi :”Ngiyajabula ukukwazi nami Mazwi.” Ngisathi ngiyaphawula, angenele uTholakele:”Yithi sobathathu nobusuku obude, asidleni isupper.” Sinikele endaweni yokudlela.Netafula lidekiwe, ngithi ngihlala eceleni, kukaLettie, acele uTholakele ngihlale eduze kwakhe, kushuthi ngihlezi ngibheke uLettie, uTholakele usenhloko yetafula. Hhayi ke, alande ukudla, sidle siphuza newayini leli engifike nalo. Umsindo uyenyuka njengoba newayini liphela, kulandwe elinye masiqeda ukudla, mina angithelele idouble.

Sibuyele elounge, kuyaxoxwa kumnandi, ngomsebenzi nempilo nje. Kudlala nelounge house music, kumnandi impela. Balokhu benyamalala bobabili ke, ngiyabona umchamo wewayini. Ngiphathwe umchamo nami, ngiye endlini encane. Uma usephaseji uyalibona ikamelo elikhulu. Umnyango wawuvuleke kancane, angikholwanga engakubona. UTholakele ukhombisa uLettie amathoyizi lawa abadala. Baphethe enye idildo engakanani. Ngidlulise okwesipoki, ngifike ngichame. Ngibuye ngibaqalaze, sekuvuliwe ekamereni elikhulu kodwa abekho phakathi. Mhlambe bezwile ngichitha amanzi.Ngibuyele elounge nakhona abekho. Hhayi, ngizishayele amadabuli ngoba nebar, yalayikhaya ngiyayazi. Uma ngisathela utshwala ngiyezwa kunuka insangu. Ngiphenye ikhethini ngoba sekuhlwile. Naba lana ngaphandle, ibona bayabhema. Kushuthi baphume ngalomnyango wasekamereni ophumela kwipool. Bengingazi nanokuthi umkaSifiso ubhema insangu. Bangibize, nginikine ikhanda, baphinde bangibize. Ngiphumele phandle ngesicabha seglasi.

Ngoba eGoli imihlola siyayibona, adonse ke idamu uTholakele asondele ngomlomo kuLettie, amudlulisele intuthu ngomlomo. ULettie yena, ayikhiphe ngamakhala. Ngoba angiqulekanga, impela ngisitilongo. Balokhu beshintshisana omunye enze komunye. Ngimile nami, ngidakwe ilento abayenzayo, nomthondo usuqinile. Babheke ngakimi, ngithi:”Cha, ngiyabonga.” Ngishayele ekhanda idabuli yami. Ngibuyele endlini, ngisathukile. Kudlule isikhashana, ngiyezwa kunomuntu ohefuzela phezulu. Lomsindo, ngiyawazi ukukhala kocansi. Omunye umcabango uthi hlala omunye uthi iyolunguza. Ngazibona sengimi phambi komnyango wekamelo elikhulu. ULettie, ukhotha uTholakele,isibumbu, onkanule imilenze emoyeni. UTholakele okhalayo, ngiqhanyelwe kakhulu kunasemnyango. Ahlabe ikhefu uLettie, athi:”Awufuni ukusijoyina sidlale sonke…” Usonke wawusho senginqunu, ngithi ngiyamuphuthuma uLettie angikhombe kuTholakele. UTholakele ulele ngomhlane embhedeni, ngibeke idolo elilodwa ajike, amunce umthondo wami. Hhayi khona into eyayikuleya whiskey, ukitaza kamnandi umthondo. Kube sengathi ngizochama kodwa lutho. Ngimufunza wona ngimudonse bamabele.

ULettie abuye naloholokoqo lwedildo, usekhumule unqunu naye. Linjani ididi lakhe, hhayi uphiwe lowasisi. Njengoba egobe phezu kukaTholakele, ubuzizizi, kuduma idildo, eyigudla phezu kwesibumbu sikaThola. Ayifake phakathi, ngizwe uThola ezamazama phezu komthondo wami. Awumunce, abaqake, awugwinye, awukhiphe akhokhe umoya. ULettie, ngesandla sokudla ujika nesibumbu ngoholokoqo. Uyakhala uThola. Ngimubuyisele emthondweni, ngimufende kancane. Ngesandla ngimupotoza ngimuncinze izingono. ULettie yena uzishuka isibumbu, phakathi kwamathanga, ngesinye isandla. Ngiyazibonela ukuthi kushuthi uThola uyena esize ngaye namuhla. Ngigibele phezu kombhede, ngigxamalaze phezu kwekhanda likathola, ngibhanqe umthondo nesisu sami, amasende ahlale obala. Ngilokhu ngithi vosho ngamasende emlomeni wakhe. Uyawaluma, uyawamunca, uyawakhotha, uyawamunyunga, ngilokhu ngijikelezise iqolo lami. Ngilidedele ipipi limshaye ebusweni, liqhasha. Ngimubambe ngesiphundu, ngiliphose emlomeni. Ngimubhebhe umlomo.Enhlizweni, ngiyasho ukuthi umunandi yonke indawo uThola, ngaphansi nangaphezulu. Kodwa makungangena uSifiso kunje, ngingafa fiiiiii…Ngithi ngibheka ngasemuva, uLettie kodwa uLettie uphethe iphone uyasishutha.
Ngisadidwe uLettie oshutha izithombe. Kuthi angibhoncule umthondo, ngiyophuca oshuthayo ifouni. Kwala,uThola akazibekile phansi, uze awulume umthondo wami, angikwazi nokuphuma kulebj yomhlaba. Adunuse abambe udonga uLettie, azishuthe. Ngizwe ngibaseleka kakhulu kunakuqala. Ngiwukhiphe emlomeni kaTholakele naye akhokhe umoya. Ngehle embhedeni, angikhombe kuLettie, uThola.Nginikele kuLettie sibambane simuncane, ngimufake iminwe esibunjini, ngimukope azame ngezinzwane. “Aaaaaaaaah…Aaaaaaaaah baby, aaaaah!!!!”; kunswininiza uLettie. Asijoyine uTholakele lapho esime khona. Yena ungiqabula ngasemuva, agaxelise isandla, abambe umthondo wami, uhlikihla ubhontshisi kaLettie ngawo, akaphezi ukukhala uLettie, neminwe yami isimanzi tece. Impela ngiphakathi komhlane nembeleko. Angikholwa yimi lona odla kahle kanjena. Ngiyikhiphe iminwe kuLettie, osedakwe ukuchama. Ngibhekane noTholakele, ngimuphushele phezu kombhede, ngilijikijele phakathi. Ngimubambe imilenze, ngifende ngesizotha. Ithuba elinjena alijarhwa, ngisho ngaphakathi. “Thola, umnandi, uyezwa, umnandi,baby”; ngisho ngiwugxisha wonke umthondo. Yena lapho udonsa iduvet, uyazibhonqa ubumnandi, ngihamba naye ngomthondo.Ngiyawukhipha, ngiyawufakakisisa, ujula phakathi.

Abuye uLettie, agibele, ahlale ngesibumbu phezu kobuso bukaThola engifulathele. Uphethe enye idildo epink, enamaqhuqhuva. Ukuthi lena enye yashonaphi, kwazi yena. Atshikize phezu kukaTholakele uLettie, madoda noTholakele umusenga isibumbu ngezindebe. Ulokhu ehambisa ledildo embobeni yengquza yakhe. Ukhala aze azithulise umntanabantu. Nami angizibekile phansi, ngike ngiyivule ngiphinde ngiyihlanganise imilenze kaTholakele, ngiyiphose ehlombe imilenze yakhe, ngisizwe kahle lesibumbu,ulozolo.Sengize ngathi ne esibunjini sakhe, sivutha bhe. Ngake ngahleka ngedwa ngibuka leketanga lobumnandi, uThola ubhebha uLettie ngolimu, mina ngibhebha uThola ngomthondo,uLettie uzishuka ngesihloko sedildo, ngoba eGoli madoda kumnandi, hheyi. Bayaganga oSifiso bedlala ngengqothovu yedidi elimnandi kanjena. Ahlehlele nyova uLettie aze afike, lapho sixhumene khona noTholakele. Ngiwubhoncule umthondo kuTholakele, sengibona lelididi elizilethile. Ngithi ngiyalifaka angimise, alande okusamafushana ngaphansi komqamelo, azithele ezinqeni nasengquza. Ngangithi ufuna ukubhejwa khona, anginikeze ledildo yamaqhuqhuva. Ngiyifunde ivaliwe, useyikhanyisile vele. Truuuuuu!!!Truuuuu!!! kuduma idildo, ngiyibeke ngesihloko embobeni, incane kahle yona, nangeminwe emibili iyabambeka. Ngimuhlohle umthondo enkomeni ngenkathi ngicindezela idildo phezu kwengquza, aphenduke angibheke, athi:”Ooooh yeeees yeeeeees!!”Ngizwe ngegagasi lithi fuuuuuu, phezu komthondo, angisakhumbuli nokuthi wachama kangaki. UThola ubhizi uncela amabele kaLettie ebezikopa.

Iyangikitaza phela nami ledildo, ngiyawezwa amandla ayo noma kwakuyisibumbu sikaLettie, angazi. Ahosheke uThola ngaphansi kwethu athathe ifouni ashuthe. Ngifende ngiqinise, abuye uTholakele athathe idildo kumina, ngibambe kahle lezinqe zikaLettie,ngimubonde ngomthondo. Ayifake igamanxe uThola idildo kuLettie, ngangithi ngeke isaphuma, mhlambe idukile.Useshaya ngamaqupha phezu kombhede uLettie, Pha! Pha! Pha!, ngispenka lento edinga ukushawa eshuthayo lena. Ngimugovuze, useyazibhampela ngezinqe phezu komthondo, ngimubambe emahlombe aqethuke, ngiwuphonse ujule. Sengifana nojokhi kuJulayi, eqhoqhobele injomane yohlobo. Angixhume ngomlomo uTholakele, ngehlise nesivinini kuLettie, amathe ematheni, ulimu nolimu. Ngithathe isandla sokudla ngiphuthaze isibumbu sikaThola, ngisithole. Ngimurabhe ubhontshisi ngesithupha owokukhomba umunwe, uphakathi enkomeni. Ngesesinxele ngibambe uLettie ngobhongwane, ngiyamugxisha ngomzimba wonke. Sengiphenduke isilwane ngimufenda anginazwelo uLettie. NakuThola, sengiqinise isandla, uyangiluma, ubhontshisi ngiwubhanqe nethambo, ngiwusenga ngesithupha, uma ngidonsa ophakathi siyehla isithupha, mangiwuphusha phakathi, siyenyuka isithupha. Uhamba nawo lomunwe uThola, useze wabeka nonyawo phezu kombhede ukuze ngimukope kahle.

Enhlizweni yami, ngifuna ukuchamela uTholakele kodwa langishiya lelobhasi. ULettie wavele welula izandla wabamba amaqhezu ezinqa zakhe, wayipetula, imomozi yabomvu ngenkani. Ngakhwela phezu kombhede ngamadolo.Ngafenda ngamandla, ngihamba nomsindo wedildo. Ngimubhebhele ukufa uLettie, ngisuse kwaminwe kuTholakele, asale kanjalo. Ngibhuxeke uLettie ngomthondo, amasende ayabila. Ngiphakame phezu kombhede kamnganami, ,Ngiwukhiphe umthondo, ngiqojame phezu kwakhe uLettie, ngehle ngawo sengiyoshutheka esibunjini sakhe, okwenhlambi idayivela esizibeni. Ngiyawukhipha ngiyawufaka, nalamafutha abewagcobile enza kushelele kamnandi. Ngibhalanse ngesiphanga sakhe, umthondo ngiwulekelela ngesandla mawungena. Iyakhala ingane yabantu ngaphansi ubumnandi. Ngiwudedele umthondo ngizobamba izinqa ngazombili, ngiyavekuza phezu kwalelididi, amasende afike athi thaxa ngesigqi njalo mangiwubusheka. Sengibambe izinqa kuphela, ngithelwe ngezibonkolo, ngizishaya ngaye uLettie. “Yhiii..Ih Ih Ih Ih.Yhoooo. ..Yhiiii…Mazwi, wangibhebha kamnandiii..babah.Yhiiii…Aweeee Jeeeeeesu.”; kukhala uLettie. UTholakele angishuke amasende, ngimince, ngayilahla lapho. Kwaba ukuminca nje, yadubula inhlokohlela, kwamnyama amehlo. “Hhhhooooo, Leeeee….ttttiiiieee…Lettie! !! Lettiiiie…Hhhhoooo”; kukhala mina angiyekile ukufenda. Ngithi ngiyalikhipha, ngifuna ukumthundela ezinqeni, angiphushele phakathi uTholakele, angiphumanga. NoTholakele ungipitshiza amasende, engiphusha ngezinqe, kumnandi kubuhlungu ngesikhathi esisodwa. Ngiwele phezu kaLettie, osewele phezu kombhede ngesisu. Sengijuluke ngimanzi tece. Ngibhabale phezu kwakhe, uyaminca uyadedela. Ngesikade, ngiwukhiphe umthondo, ngilale ngomhlane.

Emva kwesikhathi ngisakhokha umoya, kubekhona oshaya isikhwehlela, ngiphakamise ikhanda, uLettie noTholakele sebemi phambi kwami, bagqoke amagown ameshile abomvu. Babambene ngezandla,athi uTholakele:”Mazwi, ngicela ukukukwazisa uLettie or uLeticia lona, my Matron of honour.” Kuse ngokunye, uLettie ngamubona ezithombeni zomshado kaSifiso benoTholakele. Ngaze ngazifaka obishini. Anezelele uLettie:”ULettie obuye abe isithandwa sikaThola. Kusukela nini konje Ou, ehigh school neh?” Avume ngokiss uTholakele. Ngivele ngindwaze nje, niphele lwe amandla. Ngisandwazile:”By the way, uyixoxile leyandaba yaseTuks noSifiso.” Ngisaphendula angingene emlomeni uLettie, akhiphe ifouni ephaketheni legown:”Sheshisa baby ngoba ke thina sesinobufakazi. Angathini nje uSfiso ekubona udla umkakhe, mkhayaaaaah.” Inkukhu ivele inqunywe umlomo, inhlanzi ishelwe ngamanzi, ngiwe phezu kombhede, ngivale amehlo. Kuqhume uhleko lwasemfuleni. Ngiphakame. Athi :” Siyadlala. Bengivele ngicele uLettie ngizomuzwisa owangizwisa khona. Sizozitika ngawe leweekend, eyethu sobathathu lena. Angithi uStar wakho useKapa.” Lettie:”Hhawu bandla usufuna ukukhala.,Mazwiiiii baby” Bahleke baze bashayane izandla. Ngeke ngiyilbale leyompelaveki empilweni yami.

Ngethembe niyithokozele. Thanks for your feedback and support. Isandla sedlula ikhanda.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.