Ikhohlisana Ihlomile 2

Ngake ngama ngisadidekile, ngimuzwe kahle uma ethi “ihora,asilisebenzise.” Umqondo uyaphika, inyama ingisondeza kuyena. Ume kahle umkamnganani okwepheya leli okungathi lihlukana phakathi lihlangene, libe namahips khona lapho. Ngizokwenzenjani kodwa uma inkukhu ibekwe phezu kwetafula, likhona ikloza eliyimi? Ngizomubhekelwa ubani nje uSifiso? Ngidonswe umayibuthe, ngizithole sengimesula ngethawula enkomeni, ngehle ngamathanga, ngiliphose phezu kombhede ithawula. Isandla simuphulule izinqa, ngiphakamise umlenze wesokudla wakhe ngiwibeke phezu kombhede;ngibhanqe iminwe emibili, owokukhomba nophakathi, impela ngikhomba ngophakathi makunjena. Ngiyihambise phezu kwezindebe zendlunkulu yakhe iziswakame; kuyakhulekwa phela emasangweni emizi yabantu. Akhothe asandla sakhe azigcobe ngaphansi isibumbu.Shiqe, ngamalunga amabili, enanele:” Oooooooh!!!Mazwiiii, mmmmh ungayekeli.” Ngimukope ngishonisa iminwe phansi, ngiqhwanda uphahla lwesibumbu sakhe. Aphakame ngesinqa ecokeme ngezinzwane;uyizwa kahle iminwe , ushisa okwembawula, lena emalahle abomvu, nokumhlophe. Ngiyikhiphe ngiyifake. Ngimupanse ngesokunxele; okomuntu egqugquzela injomane. Sinyuke isivinini; useyafenda; azaqonde ngimudonse futhi. “Ooooh…fuuuck, khona lapho Mazwiiii, laphoooo. Awe Ma! Kodwa ungenzani,Daddy?”Ngilucindezele,ngilunwaye uphahla ngayoyomibili iminwe. Ngimugxishe ngishesha,ngicindezele sakudweba indingiliza. Uyakhala, ekhaliswa ubumnandi. Uphethe ifindo lesibumbu ngizwa eminweni. Ugqirhela phezulu, adazuluke:”Ngichamise, ngichami….ooooh baby, kumnandi mawenza lapho…don’t stooooop…Baby fuck this pussy!!!…Oooooh! Shi–iiit.I’m cummmmi…” Akaqedelanga. Achame impophoma, uTholakele, kwehle uketshezi ngeminwe nangengalo olunye lungithele ebusweni, kuyatsaza;kuyagxagxaza. Usephuthaza ubala uyawa, kuxega amadolo, ngimuphuthume ngalesesinye isandla, angawi kodwa ngiyezwa untekenteke, ayikhipheki iminwe uyibambe ngqi. Awele ngesisu phezu kombhede, ngimulandele.

Seluphinde lwavuka nogongolo, angazi futhi nini, kodwa selufuna isiteshi;luthi lomsakazo okhalayo owalo. Ngiyikhiphe iminwe, ngithi : “Ngicela ungidlilsela ithawula ukuze ngisule . Aphenduke ahlale ngezinqa ecopheni lombhede. Athi:”Cha, Babah,ngicela uyikhothe leyominwe yejoy, nami ungikhothise kulegemu.” Sihleke sobabili indaba yegemu. Ngiyikhothe ngelule isandla, ulozolo lodwa, angidonse ngengalo avele akhothe labekugeleza khona esandleni azazophuma ngeminwe. Lapho umthondo usumubheke ngechide ngqo ebusweni njengoba ehlezi, nje. Awubambe awufake emlonyeni, munciyane ngezindebe zakhe. Awukhiphe, ehle embhedeni aqojame abhalanse ngomhlane embhedeni, aphose umlenze wami phezu kwehlombe lakhe;awubuyisele emlomeni futhi, uyawuzungeza ngolimu, awuncele, ebe ewushaya indlwabu, uyaphindaphinda. Awuphimisele ngamathe,awumunce kupaqake izihlathi. Awukhiphe awubhanqe nesisu sami, angincele amasende ngime ngamanzonzwane;enyuke umthambo ngolimu;aphinde ehlele emasendeni;awadlalise ngolimu. Ngizizwele ukuthi umpetha uThola, awubuyise emlomeni,wawuhluba wawuncela ngamandla, ewubhanqa ngolimu namankanka, kwehla obandayo umjuluko emhlane, kukitaza obhozo namasende, kume izinwele sengathi kudlula isipoki. Angisazi noma ngimubambe noma ngimudedele. Uma ngibheka esibukweni lesi esincike ngodonga, ngikhamise nkaaa, ngaze ngagoba, ngilandela lobumnandi. Lixhoshwa libhekile, futhi ngoba okomhlaba. Awukhiphe umthondo azishaye ngawo ebusweni, nasemabeleni, aliphindisele phakathi elimuncisisa. Uwumpetha umkamnganami,kuyacaca oSifiso badla kahle. Kuse ngokunye ukuthi kufezeka iphupho lababili. Ithi ingqondo vele usumuhlabile, kuyafana, muphinde futhi. Yeka ukuzikhohlisa.

Kwaba ukulikhipha nje emlomeni futhi, ngamumisa, ngamujikisa,ngamugobisa ngaliphonsa phakathi. Bheka phela ngoba siqondene nesibuko, ngibubona bonke ubumnandi bubhalwe ebusweni bakhe. “Oooooh…shiiiiii…tttt….mmmmh….fuck, yes, fuck…”; uyamemeza. Uyangidudula ngezinqe. Ngihamba naye, uma ehlehla ngimuhlangabeza ngomthondo, umeya phambili, ngiyahlehla nami, sihlangana phakathi nendawo. Ngimufende kane, okwesihlanu, ngilijikijele lonke, ngilokhu ngikwenza ngikuphindelela. Usewubumba ezandleni zami, uthambe tobo.”Mazwi, ungami, baby, ungaaaami, ngiyakuthanda…hhiiii!!!” Uyakhala, ngimudonse ngezingalo zombili, zibe ngasemuva, aqethuke nami ngiqethuke, ngimukhe ngemakwabo. Amabele akhe alenga emoyeni okwempahla enekiwe ipheshulwa ngumoya ahambisana nesigqi sokufendana kwethu. Sihlangane ngamehlo esibukweni, ngezindebe namazinyo athi:”FU-CK ME.”

Pho usho kubani, umabizwasabele. Ngiwukhiphe umthondo, ngimujikise sibhekane manje, siqale phansi siqabulane,ngimuncikise odongeni. Ngimubambe ngaphansi kwethanga, ngimiphakamise umlenze ngesandla emoyeni, ngiwubusheke futhi. Usengigaxe ngezandla zombili emqaleni. Ngimugovuze ekujuleni kwakhe. Angilume entanyeni ekhala, nami ngiyamukhotha emva kwendlebe. Ngimukhe ngawo umthondo, ngishaya isibhamu somulabalaba, ngiyehla ngiyenyuka, ngidla. “Tholaaaah, uyashisa, baby. Thola; umnandi uyezwa?” Sengididwe ubumnandi balembawula yesibumbu. Ngihlehle kancane, ngimuphakamise umlenze wesibili, agaxele ngemilenze esinqeni sami, aqinise izandla entanyeni, ngimundizise ngomthondo. Ngimubambe ngedidikazi lakhe, ngimehlisa ngimenyusa emoyeni phezu koholokoqo. Ngehlise isivinini; ngifuna ukumuzwa kahle; naye angizwe kahle. Ngizungeze naye ikamero lonke, sesikhala sobabili oMmmmh noAaaaah-Mmmmmmh-Aaaaaaah. Ngimubhalansise odongeni, ngize ngicokame, ngiyawushaya, ngesineke esinesigqi. Usephumuze ikhanda ehlombe lami,ulalele intokozo. Ngiyafenda, ngibambe nezinqe zakhe eziqine kamnandi. Sengimunamathele, ngimuhlebele:”Ngizochama, Thola.” Angenza khona okwamagwababa echobana. Avele abambelele ngesandla esisodwa emqaleni esinye aphushe udonga.Athi:”Unganyakazi, uzokuchamisa uThola.” Amince isibumbu, ehle enyuka phezu komthondo, ubambele ngodonga. Uyaquma aze ahefuzele, ngimile ngibheke lomhlola engiwuzwayo, kungathi umthondo wami udliwa amakhekhe amaningi libe lilodwa.Ngimince, ngibhalanse okukugcina, noma ngingatinyelwa umnyovu, ngangingeke nginyakaze. Ashone phansi enyuka, kwale kimi, uma enyuka ngenyuke naye, akabange esehla. Kwaqina imizimba, sabhekana ezinhlamvini zamehlo, akhamise kungaphumi izwi, akweqe amehlo, ngiwuphushisise phakathi. Ludubule ugongolo, sibhekane, akuphumi gama kumuntu. Ngimuqabule ngomanzi ukiss, angigaxe futhi ngazombili,kukhumuke amadolo, ngihlehle nyova, siwele embhedeni. Sijuluke simanzi te.

Ulele phezu kwami; ulokhu eminca ededela uhambisa umunwe phezu kwezindebe,uyangihlebela:”Angikaze ngizwe ubumnandi obunjena empilweni yami. Ngiyabonga, Mazwi. Engathi singahlala kanjena phakade.” Ngisashaqekile ukuthi lomuntu ohlonipha kangaka uwathathaphi lamandla. Kunocingo oluzamazamayo. Ngicele ukulibheka, anqabe, ngimuncenge, agcine evumile. Ngimucele ehle, alale ngomhlane. Ngiphuthaze lapho silahle khona izimpahla. Ngilithole ibhulukwe lami,ngikhiphe ucingo.Inombolo kaSifiso, ngiluphendule:”Mkhaya, kunjani?” Athi:”Ngikhona, mkhaya, awusho akaze afike uTholakele lapho?” Ngithi:”Cha, akaze afike lana.” Athi:”Ohho, kushuthi useza ngoba uthe uzodlula kwakho. Ungasho lutho mfethu,
ngendaba yaseTUKS. Useyazi uthe uzobuza wena ngoba uthi ufuna ukuhlukanisa. Ungincengele mnganami, angifuni ukuchithekelwa umuzi wami. Wenze noma yini, mfethu, ukuze singahlukani. Shabhu, ke outie lami.” “Sho, Sifiso.” Ngiphendukele kuTholakele, uyamoyizela. “And then?”; kubuza mina. Athi:”Ngimtshele iqiniso ngathi ngiza kuwena, akazi kwenzekeni phakathi kwethu. Nawe awushongo ukuthi uyayazi lengane yaseTUKS kodwa uyayazi. Angithi wafika nayo ephathini kaNtokozo,wathi intombi yakho? Niyitshela ukuthi nisile ninoSifiso. Manje usungibhebhile ke Mazwi into vele okade wawuyifisa, njalo mawufike kwami ngiyakubona ungikala ngamehlo. Yini ubucabanga ukuthi angikuboni. Nyamalalisa ke inkinga yengane kaSifiso ukuze ngingamtsheli ukuthi ungichamise iMfolozi. Uyazi ubuqinisile, amadoda ayabhayiza. Ubhayizile ke nawe keMazwii;negwayigwayi emnandi.” Kome amathe kimina, ngiswele umgodi wokucasha;ngivuke ngihlale onqenqemeni embhedeni ngibambelele ekhanda. Ngivule idilowa, ngikhiphe ugwayi ngiwulayithe. Ngizwe engiqhweba:”Skyf lapho mkhaya.” Angicifele iso, athathe ugwayi engiwubhemayo, awufake emlomeni wakhe, amise amadolo, adonse aphafuze ifu likagwayi,alibhekise ngalo. ..Iyaqhubeka…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *