Impindamshaye 2

()

NgoLwesine mangiphuma emsebenzini, ekuseni, ngavele ngadlula kubaba uBiyela esiteshini. Wangipha lembiza eyimfihlo yakhe, naye useyazi ukuthi mangicela yona kushuthi kunentokazi entsha edinga ukwaneliswa. Angiphe iniphu, athi ngichathe mangifika endlini. Mangingena endlini, ngiyithake, ngiyishaye ngemeyili. Ngavuswa iyona ebuthongweni, kanti vele ngilale ngibhince ithawula ukuze kubelula. Ngaba umngani nendlu yangasese, yayingidonsa nasezinzwaneni kuyasho kudala ngayigcina. Yangikhipha kwaze kwasa, ngabona ukuthi ngeke ngisakwazi ukungena nasebusuku, kanti nomsebenzi bengiwusheshisele lokhu, ukuthi ngiphumule kahle. Ngifoune ngichaze ukuthi ngikhishwa isisu, ngiye nakadokotela ukuthola incwadi. Ithe mayinqamuka ngaqinisa ezithelweni nemifino ngikhume nogalikhi o onoju,ukubuyisa igazi. Phela imbiza nayo iyahlanjwa emzimbeni ukuze ungadluliseli ukungcola kowesimame. Ukusa ngoMgqibelo kwaziwa imina, ngavuka ngageza, ngashefa nezinza imbala. Ngathatha iphepha likaZanele, ngafaka idilesi ocingweni, iphepha ngalishutheka ebhoksini lezicathulo lezimfihlo, ngoba lelobhokisi hehehehe, ngahleka ngedwa. Ngashaya ucingo, ngoba vele inombolo yakhe ngasenginayo kudala. Lungene ucingo, athi naye akangenanga ngayizolo, ngibuze athi:”Hhayi, bengidinga ukuphumula, bese ngithenga nezinto zelunch, ngikukhonzile ukupheka.Bengicela ungiphathele iwayini, iNederburg Barone ewu2, iyaphela enginayo endlini.” Siqinisekise isikhathi, ngidlule ngigunde imbunculu esiteshini, nginikele eTops, ngithathe amabhodlela ewayini elibomvu, engithunywe lona. Ngizicijile impela ngihamba ngikhetha mabal, neteku lesimaku elimhlophe qwa, engaliphathelwa umnganiwami owayeye phesheya, phela imoto yomsebenzi angiyilokothi ngamaweekend,uyahlonishwa umsebenzi…Labosisi abaseteksini, angibabheki nokubabheka ngiphindaphinda ingqayi yaphezu kwebhilidi, ngizwe nenduku ima masinya. Ngibone ukuthi impela uBiyela ungincedile, impela namuhla elamanqamu. Balokhu begudla iguma labosisi eteksini:” Hheyi O, kunomuntu ofake iperfume emnandi lana.” Ngithi ngathi nkente ngabe ngonile. Kuthiwe ngehle eShell garage, indawo yakhona ngiyayazi iflethi engalazi kahle. Ngicele ukwehla, ime itekisi, masengehla:”Mmmmh waze wanuka kamnandi bhutiiii.” Kusho losisi ofake ihembe lasePick n Pay, ngibonge, ngimuthathe isithombe sengwondo,ngimenze ihomework, ngoke ngivakashe kuleyaPick n Pay, ngiyayazi.

Kukhala amabhodlela kenqe-kenqe, angifakela amehlo, ngibophe uplastic uqine. Ngiwuthole umgwaqo, ngifune nebhilidi, ngisaliqalaza, kuqhamuke omunye umama nje uyabona uzibhekile ubheke edolobheni:”Yini ngingakusiza, boooyi?”, ngimtshele iflethi, angiyalele, ngibonge, ngibhekise amabombo khona. Mangifika ezansi ngishaye ucingo:”Yini usudukile yini?” Ebuza ehleka,:”Cha, ngisezansi.” Kriiiii!!! Kukhale isango ngingene. Ngingene elifthini, kunesthunzi esithe shazi mangingena elifthini, ngibambe ilifthi ilomama, engibuze kuyena. “Hhawu uyazi, ngisizwe ukubuza kwakho. Sengikhohlwe imali, cishe ngashawa abafana eteksini.” Ngingakholwa kodwa ke ngibnge ukuba usizo njengoba engisile nami. Ngicindezele u5th floor, ngimubuze athi naye uhlala khona. Ngime ngancika odongeni oluqondene nomnyango welifthi, yena ume ubheke amaqhosha elifthi. Mangimeba kahle muhle yena, iminyaka imphathe kahle, mhlambe ulana ko45-48, kodwa akakhombisi. Ahluleke ukuzibamba:” Wanuka kahle baba, umyeni wami wayengeve eyithanda iNew West, ngiyizwe sixoxa. Kuhle isoka linuke kahle. Niyafana naye, uboke uvakashe kwami ngise-530. Ngikubonise izithombe zakhe.” Ngokukhulu ukuhlonipha ngethembise ukuvakasha, nalelifthi ihamba kancane. Sifike e5th floor, ngimdedele ehle kuqala. “Ave uyincwasimende, akusandile ukudedela owesimame phambili. Ohho, nguNomasonto. Ungangibiza uSonto.” Ngixakeke nje lomama, wangazisa negama lakhe. Ngiphoqeleke:”NgiwuMazwamahle, bangibiza uMazwi.” “Lalihle igama lakho. Hhayi angingakubambezeli.” Mangibheka izinombolo zikhomba lapho ejikele ngakhona, ngilandele, ngifike e525, nangu uSonto ume kwakhe uphuthaza ukhiye, ngingqongqoze, avule uZanele. Muhleni lapho okaMacingwane umntwana, kube sengathi ilanga ikhane liphuma. Avule ibhaglagadi, ngingene, akhiye. Ngisame ephaseji noplastiki, angiphuthume, angiqabule eside isikhathi lesi. Athi:”Ubulibelephi kangaka kunini ngithi uyangena?” Angiwaqedanga amagama ami:”Ngihlangane nomunye umama…:”Nqo-nqo-nqo MaZet.uSonto” Ngivele ngikhombe umnyango, athi:”Ngilinde elounge ngiyeza.” Usho uyikhomba ngesandla. Ngishone khona vele iopen plan lena, ngikhethe usofa ngihlale phansi, namabhodlela ami akenqezayo, ngiyezwa kukhona okuhletshwayo, kubuye kuqhume nohleko:”Byooo Antiza”, ngizwe sekukhala isicabha.

Kucolekile kulendlu, impahla ekhona akuyona eyeholo likanogada, nasi nesithombe segraduation yeMasters odongeni, nezitifiketi uxhaxha. Impela ngizoke ngizwe kahle, angene uZanele, wayefake iApron yokupheka emnyama, nesiketi esinavy, neblouse epowder blue, nophaqa. Ngimubone ngamanye amehlo manje. “Nxese, ngokukulibazisa uyisivakashi. UAnti Sonto, uthanda izindaba, Mr New West.” Sidazuluke uhleko sobabili. “Wamukelekile kaMacingwane. Zizwe usekhaya, ngisalanda amaglasi.” Anikele ekhishini, ngisho ukuhamba kwakhe kunesigqi, akuzitho nedanda kuyafiwa, Mayebabo! Abuye nento yokuvula iwayini namaglasi, ngimumukeze uplastiki. Akhiphe elilodwa, ayekhishini afake efrjini leSmeg,abuye sengivulile ngamuthelela. Sikhuze uShezi, kuncencethane namaglasi. Ngibuze:” Wenzani kumasecurity unomuzi omuhle kangaka? Ngisho neCEO yami ingadlela ogageni kulendlu yakho.”Ngisho ngishaya ithamo elincane ngimuthe njooo, emehlweni. Ahleke kancane:”Iqiniso lihle, ngifuna ukuvula inkampani yamasecurity, bengisebenza kumushuwalense;so ngifundile ngaqeda manje sengizifundisa umsebenzi wakhona, so yingakho ngisebenzela enkampanini yenu.” Ngiqhubeke:”IHonours yona?” Ngisho ngibheka isithombe esisodongeni, ahleke abeke iglasi phezu kwetafula, kocoaster. Azohlala eduze kwami, “Yini imibuzo eminingi kangaka? Thela umoya phansi, uzokwazi konke ngesikhathi.” Angiqabule ngizwe kuncipha umoya, uyalushaya ulimi luguduza luguduzile. Ngizwe umthondo uvuka semthaymi, ngimufune nami semthaymi, acele uxolo, uyobheka izimbiza. Angimangaze, angayi ekhishini,ajikele ngasemakamereni ngiyacabangela. Kuthi nya nya nya, abuye, ngizwe kukhala iqhoks phezu kwethayli. Adlule sengathi angikho, ngibone ngeApron, neqhoks elimnyama, libomvu ekunyatheleni kwalo. Uma engifulathela, akasagqoke lutho ngaphandle kwephenti leli eliveza izihlathi zezinqe kodwa lingeyona ig-string belu. Ngaminya iglasi, ngaphinde ngathela maduzane, ngahlala nganethezeka, ngathi ngiyoke ngibone. Abe umuntu ofuna okuthize, efrijini, azagobe, ngijikele ngokuhlala ukuze ngibone kahle. Aphume namahlamvana efrijini,agqoke igilavu, aqonde esitofini, adunuse,avule uhhavini, adonse itreyi,alahlele amahlamvu phakathi. Uyabona ekukhanyeni konke kucaca bha, isinqa sakhe sasifana negonandoda, hhayi leli eliyisidavazi, lawa sengathi aphuzi nokubomvu, ziyabenyezela sengathi zigcotshwe ibrekhifludi, ngilokhu ngithatha ithamo, imile intombi kaMacingwane, ngiyakutshela wena. Isagobile lapho, Ikhiphe okusamjovo okunewashana, ikubheke emoyeni, iphinde ijove inyama, indlela ayijova ngayo, ngacishe ngazithundela thuuu. Avale uhhavini, eze ngqo kumina, lokhu okuyiChino engikufakile sekuqumbele ukudabuka noma inini. Athathe igilasi yewayini, aphuze, ngikhexe ongezansi, omunye ke uZanele lona, athi:”Konke kusahamba kahle?” Usho umoyizela ngothotho lwamazinyo anjengeqhwa, uyamfoma kancane ebusweni,kukabili uhhavini noma iwayini. Athathe into yokuvula iwayini, abuyele ekhishini, isinqa sidlala neqhoks, ame abheke amakhabethe,”Ngicela uzongivulela, liyangehlula.”

Ngasukuma okwetshe liphuma esihlilingini esinwetshiwe saphelela, amagama akhe angidubula ngandiza ngeza kuyena ngqo. Ngalisheshisa iwayini, yena ude esula into engapheli esiphongweni, ephuza newayini, bhonqu, livuleke, ngimudlulisele ibhodlela, elule igilasi, ngimuthelele futhi, athathe nebhodlela. Ngagoba kanye naye, mayevula uhhavini ethela iwayini, imilenze uthe ukuyivula kancane,kanti vele uyivulele umabizwasabele, ngamunwaya okumuntu egcoba upholishi waphansi, ngimubambe ngesandla sonke ngasemuva isinene, ngilokhu ngithi cobho okuyisithupha, ngikukopelisa ngale kwesisefana sangaphambili, azaphenduke amoyizele:”Kade ngithi uzoza kwasekuqaleni.Ububanjwe yinomfi yini kusofa?” Angisaphenduli lutho ngikhuluma ngezenzo, awuvale uhhavini, ngimehlise iphenti; ngehla nimuqabula amathanga lalidlula khona
lize lifike phansi,alijombe, ngilifake ephaketheni,ngiqojeme, ngimukhothe isibumbu edunuse kanjalo. Isibumbu sakhe sinamakha ezimbali zasehlanzeni ezimila entwasahlobo, ngezimvula zokuqala. Ashendele; azabambelele ekhabetheni, ngiyabona sishisa bhe isitofu. Agxamalaze, ngimendlalele ulimu phezu kwaso, adunuse kakhulu, ngihlukanise amaqhezu ezinqa,ngimungenele ngesihloko solimi. Ngimumunce,ngimubhixe ngolimu okwamapendane, ngithe shiqe ngobuso kuze kucwebezele izihlathi zami, zisemafutheni ngiyakutshela. Umzimba wakhe ubushelelezi okwedwala lempophoma. Nginyuke naye ngimuqabula izinqa, aphenduke,sibhekane angiphushe phansi futhi,aphenye iapron, angikhoselise, angimboze. Umzimba wakhe ungiculela ingoma emnandi, uhambisana nolimu, impela ngangibhidisa ngolimu. Ngiqinise ngenkotha, ananele:”Yes, yes baby, yes…mmmmmh shit, ungikhotha kamnandi. Mazwiiiiiih. Mmmmh” Ngehla ngenyuka ngolimu,nangobubanzi balegquma.Ukuthi wayiqaqa nini, angazi ngangilibele ukuzitika, angembule,akhiphe iapron ngasekhanda lakhe, ayilahle elounge, angazi yawelaphi, ngangibhekene nentabakayikhonjwa uqobo lwayo, akusibumbu inkiyankiya, nezinza ngizibona kahle, ziluleke ngobude besibumbu, ngishone khona futhi. Ngivale isango ngomlomo, ngidonse ngezindebe, ngihlohle ulimi phezu kwenkinobho yenjabulo, ngicindezele eZulwini floor. Angiphulule imbunculu,enyuke ukunyuka:”Mmmmh-iiiiiiih-uh uh uh uh!”Uquma azaqethuke, abeke umlenze phezu kwehlombe, angigaxe ngawo entanyeni; angifake phakathi ekujuleni koju lwakhe. Ulokhu ethi vosho kancane, uma ngimudonsa inkinobho, akhale ngoJesu, angazi noma owaseShowe noma lona waseNazaretha. Ngoba umuntu wesimame isilingo, athathe iglasi yewayini ayiconsisele esiswini, igeleze ize ifike emomozini yakhe, ngibe yichalaha uqobo, ngixhape iwayini nesibumbu kanyekanye. Alikho iwayini elimandi ukudlula leli engiliphuzela enkomishini kaZanele. Ngiyalizwa selehlela esilevini, uliconsisa kancane-kancane akajarhe ndawo. Alisagwinyeki,ngikhokhe umoya, ukuze ngigwinye phela loluketshezi olubusisiwe. Lapho angiqhanyelwe, ngiyezwa kuqhanse imithambo nengingayazi epipini. Ngimushutheke umunwe, ngizwe qe, igilasi ishaya ikhabethe, uzama ukubambelela, ngihamba naye ngesineke. Ngiwushaye umunwe ugamanxe ngamaqupha, ngiwujikelezise zonkebonke. Ngibuyele ngomlomo, ngincele futhi ngize ngimulume kancane ubhontshisi,okumuntu eququda izinzipho ezivele sezimfishane, asidinde isililo:”Oh shit…I’m cumming. I’m cumming, Daaaaaddy.” Ngiwumunce ngezindebe ubhontshisi sengimuthe ne, naye usengifake ngekhanda lonke engidushela phakathi. Kwazamazama umhlaba, ngangithi uzowela phezu kwami. Ngimeseke ngesokunxele ezinqeni, ukuze angaweli phezu kwami. Alibange lisadlula lelofu nokuduma kwalo. Avuke indlobane, ehlise umlenze, usaqhaqhazela,angisukumise engidonsa ngamandla,angikhumule igolf shirt, aqaqe ibhande lami, angehlise iblukwe neunder. Impela wacishe waxhoshwa umthondo indlela owaqhasha ngayo, ngamubona evika ecimeza,angibheke:”Hehe! Cishe wangikhipha ihlo ngalesijula sakho.Yindlela ongifuna ngayo lena. Ufuna ngibe yichide ngiyabona.” Esho evala elilodwa sihleke…Nkriii Nkriii Nkriii, kukhala I-intercom…Nkriii!!! Nkriiii

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.