UKUFUNA UMSEBENZI 2

()

Impela Uma uhluphekile usuke uhluphekile ngingu sisi ona 48 ngimkhulu ngomzimba ngine Didi nje elikahle likhulu lona koda AYI lokhu okuyi haba kanti nenquza Yona bandla ikhona.
Mangifikake ema office omkhandlu kuqhamukeke umfana ngithi ula between 31 kuya KU 35 athi lalela sisi umsebenzi uwutholile koda ipost isivaliwe ngithi koda buti ALUSEKHO lutho nje umuntu angalwenza athi ngisayokuzamela kulo esibambisene naye ukuthi AYIKHO yini into ongayenza
Mahlayeni mahlayeni abuye umfana athi UTHE Uma ungena nkinga uzothatha inxenye yomholo wakho wokuqala if ekufaka manje sekuvaliwe made kuthi le enyeke ithathwe umina if KUKUTHI siyavumelana bese ngithi kulungile akusenani bese ETHI INKINGA KE ukuthi Mina angifune mali yakho imali iyakhulumisa kanti Mina ngiyazisebenzela angifune kukhuluma.ey kumedane kungicacele nje ukuthi sengizobhejwa KE manje akukho okunye athi umfana WOZA singene e office lami if usazimisele noma usungagoduka uyobuye uzame if kuphuma ipost ngonyaka ozayo ey NGINGENE e office athi lalela ISIKHATHI sokudlala anginaso sisi sengikhulumile kwanele manje ngicela ukhumule IBHULUKWE NGIBONE IDIDI leli oliphethe Asho ebe ezikhiphela ipaperwork yake athi KHUMULA sisi unganginaki mina ngishawe AMAHLONI ngilikhumule LONKE IBHULUKWE ngisale ngephenti asukume angithi phaxa ngempama EZINQENI alinkwamfune IDIDI ngimedane ngibe mazi te athi awu u ryt nje PHENDUKA ubambe itafula ugobise iqolo uvule imilenze athathe isihlalo ahlale phansi Mina lapho ngidunusile awake umfana angiphulule IDIDI live manzi te angiqale phezulu ngolimu ehlenjalo ngomsele athi mefika endunu ayidlalise ayibhixe amathe angibhebhe ngolimu sengilokhu ngithe nje awu awe’ma yes yes luv ayimunyunge INDUNU yami ayifake umunwe ngithi aweeee awe’ma awe babe angixove ngimunwe endunu sengimanzi te te te angithi phaxa phaxa ngempama edidi ngithi awe bebe yes luv uhleli phansi NJALO yena uyalisebenza IDIDI lami YEZWA athi ESUKA ehlele ngenzansi akhothe umsunu osutaxuka nawo athi angiphenduke ngihlale phezu ketafula ngimgovozele uhleli phansi NJALO yena wangikhotha wangikhotha LONKE IGOLO elimunyunga alifake umunwe angibhaxe AMATHANGA kuthi phaxa phaxa esebomvu KEBHU engibhaxa ngingasakhali kanje awe awe’ma ngiyaxolisa luv awe UTHE ESUKA wasukuma wakhipha ongakanani UMTHONDO umfana WATHI ngizokubhebha Mina SFEBE yangizwa ngathi yes bbe wawu bhuxeka ngabona izinkanyezi umfana walibhebha IGOLO lami umfana engifela ngamate emathangeni ngazibona nje ukuthi ngiwu rubbish WATHI angikaqedi ngawe SFEBE DUNUSA ucabanga ukuthi IDIDI leli UMHLIBISO wangipetula INDUNU YOKUBHOSHA ebisi taxuka wafaka UMTHONDO laphoke bese ngingasakhali bese ngixolisa nje k’phela one way lisho ISENDE endunu awe awe awe’ma ngiyaxolisa luv ngiyaxolisa bbe ngisifebe sakho bbe awe awe eyakho INDUNU bbe WATHI angisukume engibambe ngezinwele engifela ngamate umzimba WONKE ETHI owakho umsebenzi YEZWA SFEBE sengihlengezela izinyembezi WATHI imake ngifuna ukukukhahlela Mase uyabamba khona ungeke uphinde ungicabange Uma ususebenza wena uzohola imali enkulu kabi kabi SFEBE bamba itafula wangithu bhuku bhuku ngonyawo edidi ngagoduka ngaqashwa kanjalo KE NGITHOLA engasukumi phansi imali AYIKHO bento engiyenzayo EMSEBENZINI…iyawubeka

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.