IPHUNGA LENQUZA YAMAKHELWANE

()

Ngineminyaka engu 26 manje, Nginenkinga yokuthanda iphunga lenkomo, angikhulumi ngphunga elixakile leli elihambisana nokuphatheki kwayo inkomo, kodwa ngisho iphunga leli elijwayelekile kumuntu wesifazane, mhlawumbe Uma evuka ekuseni, Nina ebuya ejimini ejulukile, Uma eqeda kuchama okanye Uma eqhanyelwe. Lesisimo ngaqala ukubhekana naso ngusafunda uGrade 11, ngesikhathi sikaDecember sesivalile nase skoleni, sekuqale amaholidi, lapho kwaMover-in omakhelwane abasha maqondana nasekhaya lapho engihlala khona, kwakungu muntu wesifazane okwiminyaka engu 35, Kanye nengane yakhe eneminyaka engu 8, bese kuba udadewabo oneminyaka engu 31 Kanye nengane yakhe naye eneminyaka engu 5. Sahambake noMawami sayoba bingelela ngelinye ilanga sizoveza ukubamukela njengomakhelwane babo, safica lowesifazane omdadlanyane oneminyaka engu 35 ehleli yedwa esahlela izimpahla zabo, ephuza nebhodlela loqekeqe yedwa. Safika sazazisa naye wayesezazisa, saxoxa kwamhlekwa kwamnandi, kodwa into eyayingihlukumeza enhliziyeni ubuhle obumangazayo balosisi nkosyami, akamuhle usisi wabantu! Kuyamangaza nguhluleka nokungamubuki, umaLips amakhulu amanzi, umi kahle, une zinqe ezinkulu bese aba light skinned, sengize ngimugqolozele ngilale bekhuluma noMa. Usisi lo njengoba ngimugqolozele naye akazibekile phansi udamane engintshontsha kancane phela, Uma uMama enganakile uvele angigqolozele ngize ngishalaze ngiphathwe amahloni, bese ahleka kancane emamatheke. Ukumatheka kwakhe kuveza ukuth uyazi futhi uyabona ukuthi ngimangazwe ubuhle bakhe, konke lokhu kwenzeka phambi kwaMama akanakile.
Ngaphambi kokuthi sihambe noMama, wavele wathi uMa, “Ngoba seniyazana , sengiyothumela nanguke umafana wami ezokulekelela nganoma yiluphi usizo ongahle ulidinge, kanti nawe usunemvume yokuthi umcele usizo Uma kwenzeka ulidinga. Kwadlula amalanga simane sihlangana emugwaqeni sibingelane sithi nokuhleka, ngolunye usuku sanlangana ephuma esangweni nami ngiphuma ngithi ngiya esitolo, sathi ukukhuluma kancane, wathi naye usaya esitolo kodwa ngoba ngiyakhona angimuphathele lokhu bekade eyokuthenga bese ngiyazithengela noma yini engithandayo ngimulethele endlini, ngavele ngazithengela I airtime, ngithe mangifika endlini kwakukhona omunye ubhuti owayefaka ama curtain rails, wayesengicela uSisi wathi ucela ngimulekelele, ngamusizake sawafaka, lokho kwakuyisiqalo sayo imisebenzi emincane ayenginika yona ukuth ngimenzele yona endlini nasegcekeni, angikhokhele ngokungithengela izinto engizicelayo, iIairtime noma utshwala. Kwathi ngolunye usuku wangithumelela I message ethi ngize endlini yakhe, ngafika ngonqonqoza, wangivulela, wathi ngingene, ngangena ngahlala phansi, wangibuza ukuth ngzophuzani, ngathi noma yini ekhona, wayesethi yena uzophuza iWine we angibuza ukuthi ngingalijabulela yini lona, ngathi yebo! Walilandake e khishini, mayehamba engiflathela, ngimubuka izinqe, zilokhu ziyagxumagxuma. Athi mayebuya ekhishini abuye no5L we Wine, namaglass awu2, afike awake angithelele azithelele naye bese ahlale esofeni omaqondana nami, sixoxe sibe siphuza, ngimubuze ukuth uphi udade wabo, athi usahambile uyovakashela indoda yakhe, bese ngibuza izingane ukuthi ziphi zona, athi zihambile ziyovakashela obaba bazo, ngizwe inhliziyo ijabula kancane!!! Sixoxe size singene nakwezocansi kanti futhi sesidakiwe sobabili, ngicele ukusebenzisa itoilet, avume, ngithi mangifika etoilet ngichame, kuthi kusanjalo ngiqalaze ngibone ubhasikiti wezimpahla ezingawashiwe, ngathi usazowasha, ngiwuvule, ngiphenye kancane izimpahla eziphakathi, ngihlangane namaphethi akhe amabili angawashiwe, elimhlophe Kanye nelimnyama, ngiwadonse, ngiwaphakamise ngiqale ngipequle leli elimhlophe, ngilibheke ngasendaweni lapho kuhlala khona inquza mayeligqokile, mangithi njo, linolayini oyellow nento emhlophe esiwomile, ngilinuke ngalapho, ngivele ngidakwe yiphunga lenquza yakhe ngiqhanyelwe same time, ngiqhubeke nokulinuka, bese ngiyama ngithatha elimnyama, leli elimnyama mangilipequlula isingaphambili salo, lona lisasemanzi nyana, kyatshengisa ukuthi ubesanda kulikhumula kanti futhi linolayini ocwebezelayo ngathi amanzi enkomo, ngilisondeze emakhaleni ngidonse Kanye ngivele ngidakwe yiphunga ngokushesha, ngilikhothe indawo leyo emanzi, ngehlise ibhulukwe ngokushesha ngidonse ipipi lami ngidlale ngalo kancane, ngishaye indlwabhu ngibe nginuka iphenti, ngaleso sikhathi angikholwa ukuthi nginuka inkomo yomuntu omdala kanje futhi omuhle engimuhalela kabuhlungu, ngendlela engidakwe ngayo ileliphunga nobumnandi angisezwa need ma kuvuleka isicabha, ngithi sengizochama ngizwe ngezwi elimnandi libiza igama lami, Sandile!!! Ngithuke ngivele emuva/emnyango, kuhlangane amehlo, avele awuvale umnyango axolise athi “phephisa bengithi angikubheke ngibona usuthatha isikhathi eside kanti nomnyango ubunawuvalile, ngase ngisondela ngithi ngyawuvala ngezwa imisindo evele yangilinga ukuthi ngivule ngibheke ukuth wenzani”, ngithi kuye akakhulukuke, nokuqhanyelwa sekuze kwehla uvalo, ngiphume ngimulandele sifike sihlale phansi, avele amamtheke kancane, bese nguamukhulula ngithi makasho afisa ukukusho nhalokhu akubonile, angibuze ukuth ngiyakuthanda ukunuka amaphenti yini? Ngimuphendule ngithi Yebo, aphinde abuze ukuthi yini engithandayo ekunukeni amaphenti, bese ngiyamuchazela, ukuth iphunga lenquza liyangiqhanyelisa, amamatheke kancane, abuze ukuth nelakhe iphunga lekhekhe liyangiqhanyelisa yini? Ngivume ngithi Yebo futhi kakhulu, ngimtshele nokuthi ngyathanda nokukhotha inquza futhi, ahleke, abuze ukuthi kanti ufuna ukuyikhotha yini inquza yami, ngithi kuye uma uthanda ngingkwenza lokho, athi sukuma ukhiye umnyango, ngathi mengisukuma wathuka ukuthi ipipi lami limile lithe njo, ngifike ngikhiye umnyango, ngithi ngiqeda, ngithi ngiyaphenduka ebesesemvakwami angibambe ngesandla angidonsele ekamereni lakhe, afike aphenduke siqale sicabuzane, ngiwanamthele amaLips wakhe amakhulu, ngimufushele emubhedeni, alale abhke phezulu aphenye irokwe aligqokile, inquza ivele ihlale sobala, ngibone ukuthi kanti sonke lesikhathi ubengaliqokile iphenti, ngiqale ngimukope, akhale, angibuze ngegama, inquza yakhe inkulu inoboya, imanzi futhi ibomvu, ayivule imilenze ipetuke yonke inquza, ngivele ngehle ngingene ngekhanda phakathi kwamathanga akhe amakhulu futhi afresh, ngishaye ilephunga engilithandayo lomuntu omdala omanzi, ngimuhlokoloze ngolimu, ngilufake ngilukhiphe, isimanzi kakhulu inquza yakhe. Avele angibambe ikhanda ngathi uyalihlohla kakhulu, ngilikhothe ngimukhothe inquza, bese eyangidonsa athi yehlisa ibhulukwe ungibhebhe Sandile, usejuluke umanzi, kuthi makakhale manje, ngilehlise ibhulukwe uvele uphume ugxume umpipi wami, usuqine ngathi yitshe, bese ngisondela, ngiqale ngidlale ngenkomo yakho, ngihambise umpipi wami ngaphandle kwenkomo, avale akhale athi lifake, ngifende kancane, ngizwe kushisa bhe, ngilifuqe kakhulu avele angibambe angisondeze kuye, bese ngyamufenda, elokhu ememeza igama lami x5, aze athi Sandile ungibhebha kamnandi x5, athi ngibhebhe Sandile x5, aze aphume izinyembezi athi kumnandi Sandile, ngichamise. Ngimufende aze athi ucele iDog style, ngiphakame abese eya phenduka azipetule izinqe zakhe ngesandla esisidwa ivele ivuleke inquza ngibone nesingaphakathi kancane, ibomvu kebhu kanti futhi umanzi nte, bese ngyalishutheka ipipi lami avele aphefumulele phezulu, aqale futhi angibuze ngegama, athi Kimi usezochama, avele aqunge ngizwe kushisa, akhale kakhulu, avele achame nami ngivele ngidedele ngichame, ngidedele phakathi sengihleleka nokuchama phandle ngendlela inquza yakhe imnandi ngayo. Sathi masiqeda sahamba sayohlala phansi saqhubeka saphuza, wayengitshela ukuthi yena uyangithanda ufuna sijole, ngavuma nami, saze sahlukana 2018.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

One Comment

  • Ngicela umama or ucc okhulile odinga indoda ezomjabulisa ngibhebhana kamnandi….

    Whatsapp 0682130386

    Reply

Leave a Reply to MasterLover Cancel reply

Your email address will not be published.