Umfazi kamakhelwane part 4

()

Mina nomagcobo umfazi kamakhelwane bekwenzeka sibonane engekho mnyeni wakhe bt besingasakhulumisani izibane sinse sathi okokugcina. Kuthi kuyi Thursday ethi umnyeni wakhe usacela ngimnike imbiza ufuna ukuchatha ngoba kusasa unohambo ulumuyisa eThekwini uthole indawo yokuqala bhizinisi ufuna ukushiya emgugisile umkakhe ngesende. Nangempela ngamnika wavuka ekseni kakhulu ezozincoma ngomsebenzi wakhe akawushaye before elale kuthi emini ngabo 12 engibize engitshele ukuthi uzohamba ngo15:00 mayebuya uzoya kamfowabo lapho akayobuyakhona ngolesthathu so uzocela ngimsize ngimubambise izikhwama. Nangempela ngimubambise ngimshiye sengimpakishisile kunyanyavu lemonto elinezinsuku ezimbalwa.
Mangibuya ngizithele kuMaGcobo ethinitha ukhaphethe ehamba nge gawuni evele ebaleke endlini. Njalo ngama Friday ngo22:00 kwakumele ngimdrive ngimuyise enkonzweni kushaye iskhathi sokuthi ngenzenjalo ngiphikelele kuyengimfice esesekamelweni esagqoka. Kuvuke ukukhohlakala lime mpo ipipi lizelibe buhlungu. Kuyila ngigqoke ibhulukwe eliyikalayo.
Ngisazama ukulincinza lutho ukubohla evele eqhamuke ngisamile ngilibambile ededele ihand bag amehlo ethi njo kulo ngivele ngiyehlise itreksudi laphoke ne anda ayikho evale amehlo ngezandla ” ngisacela ugqoke please” ethi mayewavula sengimephambi kwakhe. Wathi uqala ukuvala umlomo ngahlalakuye ngolimu ngamubamba ifiga ngamsondeza wazikhumulela yena ihill
Ngamkuka ngathi sxabene sbheke embhedeni isketi sahlala esiswini lapho ufake lamashirt anezikinobho eziqhafazwayo ngavele ngaliqhaqha ngathi ngathi ngiyalikebhula. Esephefumulela phezulu esebovu intamo ngimenza amalove bite. Ngehla nayenjalo ngolimu ngingena kwicliveji ngobuso ngiwagxavuna amabele enobhra nawo owakhuphulwa rough amabele asala obala ekhothwa encelwa egxavuniwe asondelana. izingono zowomakhelwane zidlaliswa ngolimu kuphela seziqinile ngenkathi ngehla ngolimu ngadibana nesketi ngasidlula ngazithela kwiphentihosi ngayibamba ngayiqhaqha kabuhlungu…kwavela iphenti ngase ngilibuyisela eceleni ngafaka umuno waphakama ngeqolo lapho ngiwugudlisa ngaphansi kukabhotshisi lakuqala khona imbobo esaphakeme kanjalo ngangena ubhotshisi ngolimu waphakama ngeqolo lapho ngiwugudlisa ngisho emseleni wenkomo ubhotshisi useqhaqhazela engaqedi umagcobo elokhu ehlehla ezefike Ku hedbhothi ngimphushe umlenze uzuthinte ihedbhothi ngilidonsele eceleni iphenti. Ngiliphusha kancane ipipi lize lithi gci ngivele ngifende engibambe engidonsele kuye ngobuso engiqabule ngivele ngifende slow masengichama esholo phansi ” mmmmm ai ukhona”

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

11 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.