Ikhohlisana ihlomile Part 2

()

Ngake ngama ngisadidekile, ngimuzwe kahle uma ethi “ihora,asilisebenzise.” Umqondo uyaphika, inyama ingisondeza kuyena. Ume kahle umkamnganani okwepheya leli okungathi lihlukana phakathi lihlangene, libe namahips khona lapho. Ngizokwenzenjani kodwa uma inkukhu ibekwe phezu kwetafula, likhona ikloza eliyimi? Ngizomubhekelwa ubani nje uSifiso? Ngidonswe umayibuthe, ngizithole sengimesula ngethawula enkomeni, ngehle ngamathanga, ngiliphose phezu kombhede ithawula. Isandla simuphulule izinqa, ngibhanqe iminwe emibili, owokukhomba nophakathi, impela ngikhomba ngophakathi makunjena. Shiqe, ethuke, enanele:” Mazwiiii, mmmmh ungayekeli.” Ngimukope ngishonisa iminwe phansi, ngiqhwanda uphahla lwesibumbu sakhe. Agxamalaze, ushisa okwembawula, lena emalahle abomvu, nokumhlophe. Ngiyikhiphe ngiyifake. “Ooooh…fuuuck, khona lapho Mazwiiii, laphoooo.” Ngilucindezele uphahla ngayoyomibili iminwe. Ngimugxishe ngishesha. Uyakhala, esekhaliswa ubumnandi. Uphethe ifindo lesibumbu ngizwa eminweni, ngibanjwe unoxhaka. Ugqirhela phezulu, adazuluke:”Ngichamise, ngichami….ooooh baby, kumnandi mawenza lapho…don’t stooooo…Baby I’m cummmmi…” Achame impophoma, uTholakele, kwehle uketshezi ngeminwe nangengalo olunye lungithele ebusweni, kuyatsaza. Usephuthaza ubala uyawa, kuxega amadolo, ngimuphuthume ngalesesinye isandla, angawi kodwa ngiyezwa untekenteke, ayikhipheki iminwe uyibambe ngqi. Awele ngesisu phezu kombhede, ngimulandele. 
Seluvukile nogongolo, angazi nini, kodwa selufuna isiteshi luthi lomsakazo okhalayo owalo. Ngiyikhiphe iminwe, ngithi : “Ngicela ungidlilsela ithawula ukuze ngisule . Aphenduke ahlale ngezinqa ecopheni lombhede. Athi:”Cha, Babah,ngicela uyikhothe leyominwe yejoy, nami ungikhothise kulegemu.” Sihleke sobabili indaba yegemu. Ngiyikhothe ngelule isandla, ulozolo lodwa,  angidonse ngengalo avele akhothe labekugeleza khona esandleni azazophuma ngeminwe. Lapho umthondo usumubheke ngechide ngqo ebusweni njengoba ehlezi, nje. Awubambe awufake emlonyeni, munciyane ngezindebe zakhe. Awukhiphe, ehle embhedeni aqojame, awubuyisele emlomeni wakhe, uyawuzungeza ngolimu, awuncele, ebe ewushaya indlwabu, uyaphindaphinda. Awuphimisele ngamathe,awumunce kupaqake izihlathi. Awukhiphe awubhanqe nesisu sami, angincele amasende ngime ngamanzonzwane. Ngizizwele ukuthi umpetha uThola, awubuyise emlomeni,wawuhluba wawuncela ngamandla, ewubhanqa ngolimu namankanka, kwehla obandayo umjuluko emhlane, kukitaza obhozo namasende, kume izinwele sengathi kudlula isipoki. Angisazi noma ngimubambe noma ngimudedele. Uma ngibheka esibukweni lesi esincike ngodonga, ngikhamise nkaaa, ngaze ngagoba, ngilandela lobumnandi. Lixhoshwa libhekile, futhi ngoba okomhlaba. Awukhiphe umthondo azishaye ngawo ebusweni, nasemabeleni, aliphindisele phakathi elimuncisisa. Uwumpetha umkamnganami,kuyacaca oSifiso badla kahle. Kuse ngokunye ukuthi kufezeka iphupho lababili. Ithi ingqondo vele usumuhlabile, kuyafana, muphinde futhi. Yeka ukuzikhohlisa.
Kwaba ukulikhipha nje emlomeni futhi, ngamumisa, ngamujikisa,ngamugobisa ngaliphonsa phakathi. Bheka phela ngoba siqondene nesibuko, ngibubona bonke ubumnandi bubhalwe ebusweni bakhe. “Oooooh…shiiiiii…tttt….mmmmh….fuck, yes, fuck…”; uyamemeza. Uyangidudula ngezinqe. Ngihamba naye, uma ehlehla ngimuhlangabeza ngomthondo, umeya phambili, ngiyahlehla nami, sihlangana phakathi nendawo. Ngimufende kane, okwesihlanu, ngilijikijele lonke, ngilokhu ngikwenza ngikuphindelela. Usewubumba ezandleni zami, uthambe tobo.”Mazwi, ungami, baby, ungaaaami, ngiyakuthanda…hhiiii!!!” Uyakhala, ngimudonse ngezingalo zombili, zibe ngasemuva, aqethuke nami ngiqethuke, ngimukhe ngemakwabo. Amabele akhe alenga emoyeni okwempahla ipheshulwa ngumoya ahambisana nesigqi sokufendana kwethu. Sihlangane ngamehlo esibukweni, ngezindebe namazinyo athi:”FU-CK ME.” 
Pho usho kubani, umabizwasabele. Ngiwukhiphe umthondo, ngimujikise sibhekane manje, siqale phansi siqabulane,ngimuncikise odongeni. Ngimubambe ngaphansi kwethanga, kuphakame umlenze, ngiwubusheke futhi. Usengigaxe ngezandla zombili emqaleni.  Ngimugovuze ekujuleni kwakhe. Angilume entanyeni ekhala, nami ngiyamukhotha emva kwendlebe. Ngimukhe ngawo umthondo, ngishaya isibhamu somulabalaba, ngiyehla ngiyenyuka, ngidla.  “Tholaaaah, uyashisa, baby.” Sengididwe ubumnandi balembawula yesibumbu. Ngihlehle kancane, ngimuphakamise umlenze wesibili, agaxele ngemilenze esinqeni sami, aqinise izandla entanyeni, ngimundizise ngomthondo. Ngimubambe ngedidikazi lakhe, ngimehlisa ngimenyusa emoyeni phezu koholokoqo. Ngizungeze naye ikamero lonke, sesikhala sobabili oUuuuh noAaaaah. Ngimucindezele odongeni, ngize ngicokame, ngiyawushaya, ngesineke esinesigqi. Usephumuze ikhanda ehlombe lami. Ngiyafenda, ngibambe nezinqe zakhe eziqine kamnandi. Sengimunamathele, ngimuhlebele:”Ngizochama, Thola.” Angenza khona okwamagwababa echobana. Avele abambelele ngesandla esisodwa emqaleni esinye aphushe udonga.Athi:”Unganyakazi, uzokuchamisa uThola.” Amince isibumbu, ehle enyuka phezu komthondo, ubambele ngodonga. Uyaquma aze ahefuzele, ngimile ngibheke lomhlola engiwuzwayo, kungathi umthondo wami ubanjwe amakhekhe amaningi libe lilodwa.Ngibhalanse okukugcina, noma ngingatinyelwa umnyovu, ngangingeke nginyakaze. Ashone phansi enyuka, kwale kimi, uma enyuka ngenyuke naye, akabange esehla. Kwaqina imizimba, sabhekana ezinhlamvini zamehlo, akhamise kungaphumi izwi, akweqe amehlo, ngiwuphushisise phakathi. Ludubule ugongolo, sibhekane, akuphumi gama kumuntu. Ngimuqabule ngomanzi ukiss, angigaxe futhi ngazombili,kukhumuke amadolo, ngihlehle nyova, siwele embhedeni. 
Ulele phezu kwami, uhambisa umunwe phezu kwemakwabo,uyangihlebela:”Angikaze ngizwe ubumnandi obunjena empilweni yami. Ngiyabonga, Mazwi. Engathi singahlala kanjena phakade.” Ngisashaqekile ukuthi lomuntu ohlonipha kangaka uwathathaphi lamandla. Kunocingo oluzamazamayo. Ngicele ukulibheka, anqabe, ngimuncenge, agcine esukile. Inombolo kaSifiso, ngiluphendule:”Mkhaya, kunjani?” Athi:”Ngikhona, mkhaya, awusho akaze afike uTholakele lapho?” Ngithi:”Cha, akaze afike lana.” Athi:”Ohho, kushuthi useza ngoba uthe uzodlula kwakho. Ungasho lutho mfethu,ngendaba yaseTUKS. Useyazi uthe uzobuza wena ngoba uthi ufuna ukuhlukanisa. Ungincengele mnganami, angifuni ukuchikelwa umuzi wami. Wenze noma yini, mfethu, ukuze singahlukani. Shabhu, ke outie lami.” “Sho, Sifiso.” Ngiphendukele kuTholakele, uyamoyizela. “And then?”; kubuza mina. Athi:”Ngimtshele iqiniso ngathi ngiza kuwena, akazi kwenzekeni phakathi kwethu. Nawe awushongo ukuthi uyayazi lengane yaseTUKS kodwa uyayazi. Angithi wafika nayo ephathini kaNtokozo,wathi intombi yakho? Nicabanga ukuthi nsile ninoSifiso. Manje sengilalile nawe into vele okade wawuyifisa, njalo mawufike kwami ngiyakubona. Nyamalalisa ke inkinga yengane kaSifiso ukuze ngingamtsheli ukuthi ulale nami. Uyazi ubuqinisile, amadoda ayabhayiza. Ubhayizile ke nawe keMazwii.” Kome amathe kimina, ngivuke ngihlale onqenqemeni embhedeni ngibambelele ekhanda. Ngivule idilowa, ngikhiphe ugwayi ngiwulayithe. Ngizwe engiqhweba:”Skyf lapho mkhaya.” Angicifele iso, athathe ugwayi engiwubhemayo, awufake emlomeni wakhe, amise amadolo, adonse aphafuze ifu likagwayi…Ngiphephethe ubala…

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.