Umthondo ukhothwa kanje

()

Ladies umthondo🍆 wendoda uyadlaliswa. During romance if indoda ikuthinta uzwa isandla sehlela ngezansi nawe sehlise esakho. Uqale usidlalise kulendawo emila izinza. Umthinte gentle uze wehlele nasemasendeni uwathinte uwadlalise uzwe inhlamvu zamasende. Ucophelele kakhulu uma uthinta inhlamvu zamasende🍒 ngoba ziyazwela kakhulu ubuhlungu. Zibambe inhlamvu udlale ngazo ngeminwe ngathi uyazibala uzizwe zishelela esandleni but ungayicindezeli inhlamvu. Uzoyizwa futhi ithinteka kahle uma iskhwama sesende (scrotum) senhlile silenga singashwanene.

Uma udlala ngomthondo🍆 ubambe kanje . Uqale uthambise isandla singabi tight kakhulu but ulalele umthondo🍆 as usawudlalisa. Uma kwenzeka thola into ezothambisa isandla like lubricant ukuze kube mnandi kakhulu (kungaba yi bio oil, tissue oil or ugcobe insipho ezandleni if uzokwenza nigeza eshaweni) kuba mnandi kakhulu if kushelela.

Uzowuzwa uqina ukhula ufutheka ugcwala isandla umthondo🍆 . Qala uqinise isandla sakho uwubambe tight manje uzowuzwa ufuquza esandleni. Wudlalise up and down kube ngath uwushayisa indlwabu ube uwubambe tight umenze azizwe ebhebha itshitshi.

If uzolidlalisa ungaphezulu ipipi lidlalise ube ulithintisa esbunjini 🍑ngesihloko uligudlise umsele wekuku uzinwaye ngalo kubean. Umzwise ubumnandi kube ngath umthondo uphakath esbunjini🍑. Lapho uzobe usufisa lingene kube ngathi ungalifaka wena usuzwa ubumnandi. Naye uzobe eselifuna phakathi.

Uma ungekho phezulu uzofuna ukulincela libambe ulidlalise. Ungalibamba kanje noma kanje udlale ngalo ube udlalisa ikhinqi ngolimi uthi ukuluthintisa ekhinqini kube ngathi uyalikhotha. Udlalise imbobo yomchamo ekhinqini. Lifake emlonyeni ulimunce ube udlalisa ngesandla ulishayisa indlwabu. Dedela amathe enhlele esandleni odlalisa ngaso umthondo🍆 ukuze sibemanzi amathe ashelelise kamnandi isandla sakho khona ezozwa sengath ubumanzi besbumbu. Gwema amazinyo uma umthondo uphakathi emlonyeni wubambe ngezindebe zomlomo amazinyo uwaqhelise ngoba athinta kabuhlungwana.

Umthondo ungawudlalisi up and down kuphela ngesadla kodwa phinde uwubambe uwudlalise kubengathi ubonda ngalo or uyagovuza ngalo. Wuncele uwufake emlonyeni ezwe ubumanzi nokushisa komlomo okucishe kufane nokwesibumbu🍑. Wubambele ngenhla umncele amasende uzidlalise ngomlomo inhlamvu zamasende. Bese umkhothisa oko ice cream🍦 umqale emasendeni unyuke ngalo uya ngasekhinqini. Ulimi ludlalise around ikhinqi uphinde udlalise nge tip yolim embobeni yomchamo💦💦 umkitaze ngolimi kuyo. If uzoba gently enough mdlalise nangamazinyo ube ngathi uyamluma.

Uma engasokanga lidlalise ucophelele ukuthi ijwabu lihlehla ligcine kuphi or ikhinqi livela kangakanani _ungeqi lapho ngoba engazwela ubuhlungu
If engasokile kodwa ijwabu likwazi ukuhlehla livele lonke ikhinqi🍆 kuright but ke alibe clean preferably if eqeda kugeza.

If esokile ke ungalincela noma nini noma kanjani coz ikhinqi lakhona lihlezi li-dry not moist. Sithokoziseni zithandwa zethu kumnandi ukuthuntwa nokuncelwa umthondo. Nigade singanitheli ngamachaphazelo ikakhulukazi laba abangezwani nama sperms. Kubalulekile ukuba nethawula elikhulu eduze ukuze usule umlomo if uzwa ugcwala amathe.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.