Isithothobala senkosi

()

Sanibona igama ngingu nondumiso from kwamashu am 32 nghlala in a 4 room house nomfowethu ongekho right ekhanda oyisithothobala nje ay impela ngangith banamanga abath ave ubamkhulu umthondo wohlanya yaz ingane yakith ina 25 nje kodwa ay ngeke umuthondo ungangengalo usho ugobile umfowethu uMondli bengimugeza kanye ngeviki ngesimo sokunqena kodwa nje sengangenwa usathane wokuthinta thinta umthondo wakhe njalo uma ngimugeza and make ngawuthinta uvele uvuke ume uthi mpo yazi ubafo nje yena u_right ukuthi umqondo wakhe nje u slow kakhulu akalona uhlanya olunolaka noluhluphayo ay ngenye imini ngitsele izingane lezi zakamakhelwane sizxoxela nje ngith ay ubafo uphethe ismanga somthondo ay kube ke o zoleka bagangile nabo sisi bakhe bath nje sicela usishuthele wona o zoleka bala ko 17 kodwa ke basheshe baqala ukubhejwa so Nje balithanda ukufa ipipi ngithi ay nize nizozi bonela.

Ay bafike ntambama sengimgeza bahlale phansi babuke kwakungath babuka I movie bewugqolozele ngqo umthondo ka bafo ngize ngith ukuwushaya indlwabe uqhanyelwe uqhanse mithambo ugobe ikhingqi libe likhulu baya swebeza babuzana kuth ungawmela nje ongaka wena girl bagigitheke ey ngibone kuth nam iyangiqhanyelisa ay sihlale kuze kube isebusuku abasafun ke ukuhamba baye emakubo kuhleliwe la kukhulunywa imikhuba yodwa sobuka nama video efonin ay manje kuswakeme imisunu ath uzoleka haw phela nondu sizwise umthondo ka mondli aybo ngith ay ngeke phela akakaze nje ayenze leyonto uMondli umthondo wakhe igcina ngokuvuka awukaze wangena egolo lamuntu ngoba ngisaba kuth ngizoqhatheka kuma social worker bath plz yaz asikaze sawuzwa ongaka ay simumbule alale ngspha uzoleka ngilale.

Ngapha mina aphaphame umondli azithulele nje ngemehlise ibhulukwe ngiwuhlube umthondo wakhe uvele uvuke ngenkan ay uzoleka ay ngyazichoma afende afede woooh aze apheqe amehlo nomondli uyagquma nje uzoleka uwufenda awungen wonke umthondo haw adlikize u zoleka bath suka oe siwuzwe nath ay bonke bazichoma abanye bahluleke bath likhulu kakhulu alingeni kwaze kwagcina u smah omdadlana oyisdudla ay wamufenda ke yena wangamudlalisa wazewadedeka udaka lwesidoda egolo la smah umondli yeyi akukona ukujiya kwesidoda loku siningi ath nje esukuma uSmah sigxaze igolo sichithekele enguben nakumina sishise kamnand ay ngibona ukuth ubafo ubageze igilo lezizfebe kusukela lapho ke nam nje umondli ebuku besengiya emubheden wakhe ngimushayose indlwabu ngirabhe enkomeni esitaxuka.

Ngilihlohle kancane kancane lize lingene ikhinqi ngilidlalise engomeni liyinwebe ngikhale ngilikhiphe ngphinde ngilibuyisele kutaxuke kube manzi amashidi. Inkomo yehle ujuzi kuze kube usidedela sigcwala inkomo isidoda umondli ngisimince isidoda sigxubhe kamnand egolweni lam ave sesiphila impilo emnandi nobafo angisafune ndoda nje eduze kwam..

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.