INKONZO YASEKAMELWENI 6

()

Balele embhedeni after ucansi olumnandi, uMaZwane noSiyabonga.
Babheke phezulu bazibukela iceiling board bayazixoxela, kuyezwakala nje ukuthi uMaZwane uthokozile emoyeni wakhe kwazise phela kade awugcina umthondo.
MaZwane :- Siyabonga vuka ugqoke uphume eroomin yami singaze sibanjwe.
*Esho ebevuka naye uMaZwane agqoke iphenti nobra abhingce nethawula lakhe elikhulu ashone eBathroom ayovulela amanzi kubhavu*
*Naye uSiyabonga avuke agqoke izimpahla zakhe athi nje uma eseyophuma ngomnyango aqhamuke uMaZwane ephuma eBathroom phela kade eyovulela amanzi okugeza kubhavu*
MaZwane :- Hawuh! Siyabonga awusavalelisi uma usuhamba sengikubamba usuyophuma ngomnyango.
Siyabonga :- Uxolo MaMncane kube yiphutha nje angicabanganga ukuvalelisa, hhay usale kahle Aunt.
UMaZwane abone ukuthi lomfana usevukwe amahloni futhi bese evele eqonda kuyena amungenele ngolimi naye uSiyabonga awemukele ukiss kaMaZwane.
MaZwane :- Bengikhuluma ngokiss mfana omncane next time ubongivalelisa kanje.
*Aphenduke uMaZwane ebheke kwidrowa lakhe uyokhipha amaphilisi ama-morning after pills ukuze phela angamithi habeh! bengathini abantu amithiswe yilengane ekubeni engumshadikazi, kuthe uma esephenduka uMaZwane ephethe amaphilisi ngesandla athuke uma ebona uSiyabonga emvakwakhe hawuh! usalana boy yini kukhona okukhohliwe?! wavele wawuphosa uKiss uSiyabonga wawemukela uKiss uMaZwane*
USiyabonga am’bambe ngesandla sakhe sakwa right okhalweni uMaZwane bamuncane kushunqe uthuli uSiyabonga afake isandla sakhe sakwa left ngaphansi kwethawula likaMaZwane asikhuphule uSiyabonga isandla sakhe size siyofika ephentini likaMaZwane asibhrashe isibumbu sikaMaZwane sisephentini lelo, abubule uMaZwane uma ezwa isandla salomfana siphulula inkomo yakhe kanje*
*Kuthe kusenjalo avele asifake isandla ephentini likaMaZwane lomfana ahlikihle ubhontshisi ngeminwe akhale kakhulu uMaZwane athi hawemah! Siya ungenza kamnandi asehlise isandla uSiyabonga nakhona futhi usehlisa ngendlela umunwe wakhe lona ophakathi nendawo ungaphakathi emseleni wengquza kaMaZwane ehle ngawo umunwe ashibilike ngawo aze ayofika embobeni yengquza kaMaZwane awufake uSiyabonga umunwe (middle finger) engquzeni kaMaZwane abubule uMaZwane athi hawemah!! Siya ungenzani, awufake umunwe umfana ungene wonke bese eqhweba uqhotho (G-Spot) ahlanye kakhulu uMaZwane aze aphakamise umlenze owodwa awubeke phezukombhede lapho uSiyabonga umkopa strong umuka naye, ahlanye kakhulu uMaZwane useyafenda nokufenda uMaZwane*
MaZwane :- Hawemah! Siya sengiyachama ungayeki ukwenza kanjalo hawemah! aaaaaaaahhh!! Siyaaaaa!! achame uMaZwane fuuuuuhh!! fuuuhh! fuuuh! amasperms kaMaZwane agcwale isandla sikaSiyabonga naye umfana ezwe sekushisa isandla futhi sesimanzi kanti uMaZwane usechamile bese esikhipha isandla uSiya enkomeni kaMaZwane baqabulane bese eyahamba uSiya naye uyogeza kungaze kubuye intombi yakhe uMbali afice kunuka ingquza nesende lana endlini, naye uMaZwane asale eseqhubeka namaphilisi akhe aphuze 2 pills ehlise ngamanzi phela uNurse lona amanye uzowaphuza after 12 hours aqede ukuphuza amaphilisi uMaZwane angene eBathroom ageze aqede aye ekhishini enze ukudla kwazise phela isex iyalambisana aqede ukwenza ukudla angene eroomini yakhe uMaZwane adle aqede kuthe uma esehambisa izitsha ekhishini afice uSiyabonga ewasha izitsha ekhishini bese naye efaka ezakhe izitsha athi cha ukhuthele mfana wami mina nawe sizozwana*
*Avele ahleke kancane uSiyabonga aqhubeke nezitsha bese uMaZwane evula ithawula alibhingcile aphinde alibophe uhalisa uSiyabonga avele ahleke kancane umfana azithulele bese eyahamba uMaZwane ubona nje ukuthi umamathekile ebusweni uhamba nje uyatshikiza uyazi vele uyambuka uSiyabonga*
*Ahambe ayolala uMaZwane acuphe i-alarm efonini yakhe acuphe u5:30 pm phela isona sikhathi avuka ngaso leso uMaZwane uma eselungiselela ukuya emsebenzini*
*USiyabonga aqede ukuwasha izitsha vele bezincane bese ezenzela ukudla netiye ahambe ayozibukela ama-movie kuTV kuze kubuye uMbali esikoleni uhamba nabantwana bakubo*
Mbalenhle :- Siya unjani?
*Ebingelela ngamehlo othando uMbali phela usemathandweni umthanda ukufa uSiyabonga.
Siyabonga :- Mbali ninjani nifunde kahle eskoleni namuhla?
Mbalenhle :- Hhay kona bekuright eskoleni wena usale kanjani lapha ekhaya uwedwa awuzange nje ubenesizungu?
Siyabonga :- Hhay bengiright mina ngingabhoreka kanjani nje ikhona iTV.
Mbalenhle :- Kungcono ke uma ungabhorekanga ngisayokhumula ngiwashe ishirt namasokisi.
Siyabonga :- Okay mina ngisazibukela iTV lana.
*Akhuphuke uMbali eya upstairs lapho uSiyabonga uyamntshontsha ngamehlo ubuka amathanga kaMbali afresh izibhuklabhukla zamathanga phela uMbali ufuze unina*
*UMbali usekamereni lakhe upstairs uyakhumula usesele ngephenti nangobra kuvele kungene uSiyabonga engangqongqozanga aqonde ngqo kuMbali awuphose uKiss uSiya naye uMbali awemukele uKiss kaSiyabonga baqabulane kushunqe uthuli kuthe kusenjalo uSiyabonga avele apanse uMbali ezinqeni sakuziphakamisa bese efaka isandla sakhe sakwa left ephentini laMbali ahlikihle ubhontshisi ngeminwe akhale kakhulu uMbali abubule kuthe kusenjalo awehlise umunwe (middle finger) uSiyabonga nakhona futhi uwehlisa ngobunono umunwe wakhe aze ayofika embobeni yengquza kaMbali abubule uMbali ezwa umunwe kaSiya ungena engquzeni yakhe*
*Awufake wonke umunwe uSiya aqhwebe uqhotho (G-Spot) kaMbali akhale kakhulu uMbali athi Siyabonga sengiyachama mmmmmmhhh! awehmahhh! achame uMbali fuuuh!! fuuh!! fuh! echamela isandla sikaSiyabonga bese emphendula uSiya ebambisa uMbali umbhede amdunusise amkhumule iphenti athi uMbali Siya ngicela ushude emnyango kuqala nangempela ashude umfana emnyango abuye esegijima njengohlanya naye uMbali asale esekhumula nobra abenqunu straight akhumule uSiya ngokushesha awujikijele umthondo esadunuse kanjalo uMbali ebambelele embhedeni uSiyabonga ume ngezinyawo ubambelele okhalweni luka Mbali uyasho umabhebhana umthondo kaSiyabonga usuyacwebezela amafutha engquza kaMbali lapho uMbali ugobile ubambelele embhedeni udonsa amashidi uhlanyiswa umthondo kaSiyabonga lapho naye uSiyabonga akazibekile phansi uwushaya umthondo wakhe uyothi ngci ekugcineni emanonini akhale kakhulu uMbali uma ewuzwa umthondo kaSiyabonga omkhulu usugcwele ingquza yakhe lapho ingquza kaMbali isuza isuzile kodwa akasenendaba noMbali uthokozela umthondo yena*
Mbalenhle :- Aweeehmah sengiyachama Siya sengiyachama.
*Achame uMbali fuuuh!! fuuh!! fuh! ngamasperms phezukomthondo kaSiyabonga ezwe sekushisa kakhulu uSiyabonga abone ukuthi usechamile uMbali naye asidedele isidoda umfana tsa tsa tsa tsa!!
*Asishaye isidoda sigcwale ingquza kaMbali, agqoke aphume uSiyabonga phela akumele baze babanjwe vele basazobhebhana ebusuku sebenesikhathi sonke, asale noMbali esesula amasperms engquzeni yakhe bese eyagqoka*
*IYAQHUBEKA*

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

4 Comments

  • Hai bandla iyamsebenzela imithi yakhe uyabadla akakhathali and ubenzela sure yhooo zimnandi shame iindaba zakho ziyahalisa

    Reply
  • hello admin yimalini lo Dumba kasbumbu ngingawuthola kuphi la e Goli my cell no 0826401038

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.