INKONZO YASEKAMELWENI 11

()

Bafike eNewlands West behle estobhini sangakubo uSibusiso lapho baphethe kamnandi bathenge wena KFC, Steers Burger, Chocolates, Yoghurts, Ultramel, ikhekhe laka-Woolworths and Lays Chips uyabona nje ukuthi izithandani lezi futhi ziyodla kamnandi zizitike nje ngongcamngce ngaphambi ngokuba babhebhane.
*UNoluthando uyam’bona nje ukuthi uhappy futhi usemathandweni*
*Lapho uNoluthando uhambela phezulu uyazizwa ungafunga ukuthi i-celebrity uphethe iDebonaires Pizza ngesandla sakhe sakwa right bese kuthi kaleft ugaxe ubhakha wakhe weskole bese kuthi oplastiki baphethwe uSibusiso*
*Kubo kaSibusiso akukude kakhulu uma usuka estobhini samataxi, bahambe baze bafike ke endlini kubo kaSibusiso*
*Ngicela ukucacisa lana kancane nje*
*UNoluthando noSibusiso bayathandana strong, bese siza kuSiyabonga lomfana usebenzisa umuthi yingakho ekwazile ukudunga ingqondo kaNoluthando from day one beqala ukubonana kodwa kahle kahle uThando uthanda uSbu (pure love) kanti ukuthandana kuka Thando no Siyabonga is (fake love) ngoba uthando lwabo lwakhiwe phezu kwesisekelo somuthi that is witchcraft “ukuthakatha”
*Asibuyele endabeni yethu*
*Bafike ke endlini kuhle kubo kaSibusiso idouble storey house*
*Bangene ke endlini babeke izinto ekhishini bese uThando ekhipha izitsha ze-Dessert afake u-Ice Cream, Yoghurt and Ultramel basike nekhekhe laka-Woolworths bathele ne-juice i-100% bahlale phansi eDinning room badle bazitike lapho bazibukela ama-movie kuTV (Plasma TV) phela kunane DSTV Explora kaSibusiso bahlale ke bazibukele ama-movie kulowo mzuzu bagonene bayaqabulana uThando udla ama-chips ama-Lays avele awathathe uSbu ama-chips awabeke etafuleni (coffee table) amngenele ngolimi uThando strong naye angaphikisi uThando awemukele uKiss kaSbu kalula nje kuqatshulwane kamnandi kube sengathi yisema-movie(ni)*
*Lapho uSibusiso useqhanyelwe uyafa ijean isiqumbile manje naye uThando uqhanyelwe kumanzi inkomo kancane*
*Lapho izandla zika Sibusiso zigijima emabeleni kaThando zehle njalo zize ziyofika enkomeni kaThando asifake isandla sakhe sakwa left uSibusiso esifaka ephentini lika Thando kodwa kubenzima abone uSibusiso ukuthi yile-jean ayigqokile uThando avele amqaqe uzip we-jean ayehlise ijean ihlale emathangeni iphenti lihlale obala asifake ke futhi isandla sakhe sakwa left ephentini lika Noluthando aqale phezulu kubhontshisi awuhlikihle ngeminwe avele agxume uThando ezwa lobo bumnandi asehlise isandla uSbu siye deep ezansi ngasembobeni yengquza awufake umunwe enkomeni kaThando efaka lomunwe ophakathi nendawo awufake ungene wonke abubule uThando*
Noluthando :- Mmmmmmm😋 babe babe babe babe😋 ngiyak’thanda Sbu ngiyak’thanda Sbu mmmmmm😋 babe babe babe babe😋
*Lapho uSibusiso umuka naye uThando uyamkopa strong uqhweba iG-Spot kaThando kanzima kabi kabi kuthe kusuka lapho esezwa uSbu ukuthi useqhanyelwe uyafa uThando ingquza imanzi te futhi sekuyazishibilikela bese efaka omunye umunwe wesibili ke manje amkope ngayo yomibili edlalisa uqhotho (G-Spot) *
*Lapho uThando usehefuzelela phezulu*
Noluthando :- Hawemah babe sengiyachama mmmmmmm😋 Sbu sengiyachama ungayeki ukwenza kanjalo babe mmmmmm😋 babe babe babe babe babe 😋 ahhhhhh😋 ngachama babe 😊 kamnandi kanjani yazi 😊
Sibusiso :- Ngicela uphakame sweetheart siye ekamelweni lami.
Noluthando :- Okay babe 😊😍
*Basukume beya ekamelweni lika Sibusiso, ijean kuThando isemathangeni izinqa zihleli obala (pho upakishile yini boh umntwana wabantu) lapho uSibusiso ulokhe empansa indlela yonke bebheke ekamelweni lakhe*
*TV isale kanjalo ingabukwa muntu*
*Bafika ekamelweni bobabili bakhumule ngokushesha aqede kuqala uThando aziphose embhedeni asantuze ingquza ihlale obala avele ahlanye uSibusiso ebona izulu ngamehlo enyama*
*Aqede ukukhumula uSbu lapho umthondo usuqhansa imithambo ngathi owomlungu phela umpofu uSibusiso ufuze unina lapho usewuphethe ngesandla umthondo wakhe mude futhi uwugqinsi, isibhombolozi somthondo ubude bawo buwu (19,4 centimeters)
ungaphansana kancane kowaSiyabonga kodwa awukho kangako umehluko ngoba naye uSibusiso uyathinta ekugcineni kwengquza kaThando*
*Agibele embhedeni uSibusiso alale ngesisu asondele enkomeni kaThando esikade imlindile imanzi te kwayona manje ifuna ukunwaywa ngomthondo lapho ubhontshisi ulokhu unyakaza kancane uyatshikiza*
*Afike ke engquzeni kaThando uSbu ayipetule ngezandla ubhontshisi uhlale obala awudlalise ngolimi awuqhwebe ngolimi gently ewuncenga nje aphinde awumunce sakuwucindezela ngolimi abubule uThando azizwe esezulwini elincane azwakale esethi enza ngepipi manje Sibusiso lapho uSbu akajahe ndawo uneskhathi sonke awumunce ubhontshisi kaThando avele ahlanye uThando adonse amashidi kubesengathi isema-movie(ni)*
*Ehle njalo uSbu ayolufaka embobeni ulimi alufake lonke lugcwale ingquza kaThando lapho uThando ulokhu ethi Sbu Sbu Sbu Sbu hawemah mmmmmmhhh 😊😋 ungenza kamnandi babe mmmmmmm 😋
*Aphakame uSbu agibele phezu kaThando abhalanse ngezindololwane embhedeni kuthe kusenjalo ezwe sekushisa kakhulu uSbu kanti uThando usevele wawugxavuna umthondo wazifakela yena egqe yakhe phela kade eqhanyelwe ewubiza lomthondo uSbu elibele ukum’munca ingquza lapho uThando usethandele uSbu ngezinyawo wamnkonkoshela wam’bamba emhlane lapho useyafenda uThando ngaphansi abone uSbu ukuthi kade iqhanyelwe ingane yabantu naye aqale afende kwazise phela isigora lesi sibuye siqukule izinsimbi*
Noluthando :- Mmmmmmm mm babaah babaah babaah ngiyak’thanda babaah 😍
Sibusiso :- Ahhhh babe babe ushisa kamnandi sthandwa sami 😋
Noluthando :- Mmmmmmm 😋 mmmmmmm mmmmmm sweety sweety ungibhebha kamnandi babe 😋
*Avele ahlanye uSibusiso uma ezwa uThando esho kanjalo afende ngamandla uSbu awushaye umthondo ugcwale ingquza kaThando uyothi ngci ekugcineni emanonini akhale kakhulu uThando amnkonkoshele afende ngamandla naye uThando lapho useya scream(a) uThando uzwa ubumnandi bomthondo*
Noluthando :- Hawemah 😋 mmmmm babe babe babe babe 😋 sengiyachama sthaaaandwaa hawema ngachaaaama babe😋😊
*Achame uThando amuthi fuuuuh fuuuh fuuh ngamasperms phezukomthondo wakhe uSibusiso naye ezwe sekushisa kakhulu umfana afende ngamandla lapho sebejuluke bamanzi bobabili*
Sibusiso :- Sengiyachama babe ahhhhhh😋
*Achame noSibusiso tsa tsa tsa tsa!!
*Asishaye isidoda sonke sigcwale ingquza kaThando*
*Baqabulane, bagonane bathi ukuphumula kancane*
*IYAQHUBEKA*

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.