WAZENZELA UMATHANDA NGAMI UMFANA

()

Ngisebenza kwelinye i-office le-insurence eliseDurban ngisanda kuqala nje ngoba ade ngisebenza enkampanini yama investment eseMhlanga ngashiya khona ngezinkinga ezithile. Lana ngisazifikela ngisajwayela istaff sakhona angikasazi kahle, mina ngizikhonzele ukuzifakela iziketi ezimfishane ngoba ngiyazazi ngime kahle, since ngifikile lana i-most yosisi abangithandisisi kodwa ngaqaphela ukuthi banenkolelo yokuthi ngizothatha amadodabo kanti mina angikho lapho, cha kwacaca ukuhamba kwesikhathi ukuthi ngempela iningi losisi liqomile lana linamadoda,namadoda abo ngiwabone ukuthi ayangifuna kodwa manje ashawa ukuthi anabantu bawo lana nawo agcina esengizonda ngoba ebona ukuthi ngeke angithole vele ngoba anabantu bawo la futhi abangikhuluma kabi kuwo, nami kulezonsuku izingubo ezingikalayo nezingeveza amathanga ngizigqoka engathi ngiyabukisa, okungihlekisayo ngihleze ngibabamba bengigqolozele mangibhekile ngibone nje ukuthi bangiqimbisile ngemicabango. Ngenkathi ngiqashwa kunomfana owaqashwa emva kwami uMtho naye bake bazama ukufaka umoya wokuthi angazisondezi kimi, mara mina angikuboni ubu wrong bami if umuntu ezibulawela zinkanuko ngami akazifele yedwa kwahamba isikhathi sagcina sesizwana noMtho sesingabangani kancane ngoba yena wayengincoma nje ethi ngime kahle ziyangifanela impahla zami,wayeze angigcone athi ngiwu Nonny (woMvhango) nami ngimbize ngo Gundo ngoba uyi charma boy, kodwa ngimdadlana mina kuye i think yena ula ko22years old mina ngina 23years sishiyene kancane nje, since bebona osisi ukuthi ngijwayelene noMtho baqala bakhululeka kancane kodwa amadoda abo anganama wona ngabona ukuthi onkabi bebengifuna noMtho ngathi ilenhlobo edlala kancane nje yena ulibele ukungincoma kodwa huye osengenze ngaziqhenya nge dress code yami, makwi lunch senginakho ukumthatha ngeVw polo lami siyodla naye. Nami sengizifaka ngokukhululeka igcebhe manje ngoba sekucacile angifune ndoda yamuntu la,pho nami sengivele nga-fresh mawala kungithandile ukusebenza lana.

Kwathi kuyi friday uMtho wathi asidlule kwi flat lakhe vele naye uhlala khona eDbn phakathi mina ngisemorningside nangempela sadlula eflatn lakhe, cha kuhle shame kodwa uyabona nje ukuthi kuhlalimpohlo, vele sasidlule sadla e-resturaunt sasisuthi yerrr sesisobabili noMtho waqala wathula engathi uvalelwe nespoki nje, ngamuzwa eseshisa eduze kwami uMtho engibamba ngimkhuze sakutefa nami ukuze azitshele ukuthi ngiyavuma angibambe ngimuzwe engiphulula amathanga engiqabula entanyeni mina lapho engenzi lutho ngilalela yena, ngiyamuzwa unkabi useqhanyelwe phela nalengubo engiyifakele incane useze wayinyusa ngimuzwe ezama ukungifaka isandla emathangeni efuna ukungidlalisa isibumbu ngiwavale amathanga ngimkhuze sakuhleka nami sengiyaqala ukufudumala, ngimuzwe engibamba engiqabula nami ngizithuke sesiqabulana azame ukungilalisa embhedeni ngivele nginqabe ngithi mina sengiyahamba azame ukungincenga ngithathe ikhiye zami zemoto nami sekuduma ikhanda sengicinga isikhwama sengikhohliwe ukuthi ngisishiye emotweni, ngihambe ngimshiye kanjalo.

Habe ebusuku ngolesihlanu angilalanga engishwabulela ngalento engiyenzile esho nokuthi ngingaphinde ngimkhulumise emsebenzini ubungani bethi buphelile, ethi bekungamele ngize endlini yakhe futhi yena wayengeseka emsebenzini ngenkathi labosisi bethi ngiyisifebe kodwa manje sengiganga ngaye kanje, wathi ucela ngi delete ama numbers akhe nje kuyenna ngifana nomuntu ofile.

Ngakusasa nge Saturday ngamzama kuWhatsapp wangaphendula ngithi akeze sikhulume, nama calls ami ewaziba nangesonto ngamzama walubamba ucingo ngamncenga ngathi akeze eMorningside sixoxe lendaba ingayi emsebenzini ngeMonday wavumake nami sengiyabona ukuthi without uMtho ngizobhoreka espani.

Wafika uMtho eflatin engihlala kulo eMorningside nami ngazenza umuntu ogulayo okade ephethwe ikhanda sixoxa ngisengubeni ngilele embhedeni yena uhleli la echopheni lombhede, phela imi engimlibizile la naye ulinde ukuthi kube yimi engiqala indaba, ngibuze ukuthi uyalifuna yini itiye athi ehhe, ngivuke engubeni ngizidlele i-nightdress encane ecishe iveze ithende zezinqe epink ngimbone ebheka phansi uMtho engibuka sakungitshontsha ngimenzele i coffee eli strong nama muffin ka chocolate ngimnika adle nami sengisengubeni phela kuyabanda adle aqede ngithathe izintsha ngiziwashe lapho usengibuka bukhomake ngiphenduke ngimbuke kuqondanamehlo abone ukuthi ngibambe engibuka avele ehleke nami ngihleke ngisulizintsha ngizifake ekhabethe,ngibuye ngingenebhedeni ngizilalele ngencele ngibuke uMtho ehleli ebheke le ngibuze ukuthi uyangixolela yini athi cha, ngivele ngivuke ngimhlebele emadlebeni amazwi okuganga ngesingisi ngithi”zenzele umthanda ngami manje”
.
Habe kwabe ngimuthintile wangena eshesha ezingubeni zami nami ngenza njengoba bengishilo ngamthambisela umzimba nepanty ngangingalifakile vele, ngamuzwa engiphulula amathanga kamnandi, ngamuzwa engidlalisa ngomthondo emathangeni engiqabula nami ngimvumele ngibone useqhanyelwe uyafa unkabi lo akhumule i tshirt emhlophe ayilahle phansi nebhulukwe netrunk akushove ezinyaweni, usengiqaqe i-nightdress ngaphambile senginqunu athi ukungidlalisa amabele ngolimi ngimuzwe ehlela kuwo lamathanga akhalisa insizwa nguluzwe ulimi lingikhotha phakathi enkomeni ubhotshisi ewudlalisa ngesithupha ngivele ngikhale ngibambe amashidi lapho amathanga sengiwabeke kuye emahlombe uselokhu engigudla nje esibunjini ngolimi ngiluzwe ulimi lungidlalisa kubhotshisi ngikhala ngihayize ngize ngivuke phansi angincele mawala ngilale ngesiphundu embhedeni ngizwe ngisezwweni lami ngedwa ngivele ngichame, angibambe uMtho angivuse vele ngithe akazenzele umathanda ngami angihlubule i-nightdress esimanzi imijuzo yesibumbu, angidunusise ngimuzwe engiphulula ama-hips ngilizwe lingena phakathi ipipi engifenda nami ngilale ngekhanda ngimkhiphele yonke ngimuzwe engifenda ngekhinqi esibunjini abuye aliphushe lingene lonke angifende asheshe manje nami ngiyalizwa ipipi lingithinta amakhona noMtho usengibambe nqi eqolo uyangifenda ngathi uyangijezisa ngizwe kushisa isibumbu kamnandi lapho noMtho usengifenda ndawonye akasami ngamuzwa engithinta kwezinyindawo ngadlikiza ngachama kwaduma ikhanda kimi
.
Lapho noMtho ulana uyangibamba ungilalisa ngesiphundu uyangiqabula uyabona naye ukuthi ngathi inqondo ihambile kimi angiqabule nami ngizwwe kuthi dwiiii aqale angivule amathanga angigibele kamnandi ngimvalele emthangeni ngimbuke emehleni engifenda engaphezulu sengifuna ukumchamisa,ngi
wuzwe umthondo unginemba kamnandi, noMtho usefenda mawala usengibiza ngawonke amagama lana nami amathanga zengivule onke naye sengimbambe ngiminkokotele sengiyezwa ukuthi sengiyakuvuthondaba,esangifenda kamnandi ngifikelwe umcabango wokuzofikisa mina kuvuthondabo angizwe uMtho sengipaquza ame ukufenda ngiphushele ngaphansi uMthondo uphakathi esibunjini ngimfende kancane ngilokhu ngimqabula kancane ngiye ngokunyikela ngifende kuzamazame umbhede akhale umfana wabantu engathi uyabulawa, ngifende ngilele kuye ngimuzwe ukuthi useyachama manje ngifende ngimqinise izandla zakhe sezingiphulula izinqe ngisizwe isibumbu sami siwumumatha umthondo engathi ngili-virgina noMtho akhale angibambe angilume entanyeni ngivele ngichame naye ngimuzwe esidedela isidoda engifenda engaphansi ngisiswe singishisa kamnandi phakathi,aze aqede ngilale phekwakhe ngikhathele ngizwa ligijima kamnandi igazi akaze ngidliwa kamnandi kanje.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.