Wangibhebha kamnandi 1

()

Ngikhule ngintombazane egangile, bengikwazi ngisho Eclassini ukuvulela umfana angikope imomozi yami. Uyothi esangikopa ngimugxwavune umthondo ngiwukhiphe kuzip, ngimshayise indlwabu ngaphansi kwedesk uzothi sechama ngisuke ngibaleke sohleka nabangani bami. 

Ngakhulake ngaze ngaqed iskole ipipi bekuyinto engingayisabi nhlobo. Ekuqeden kwami iskole kungiphoqile ukuthi angiyohlala kwamalume edrobheni ukuze ngibe seduze nenyuvesi. Umalume uhlala nomakoti wakhe, nobhuti omndala wakubo kamakoti okungu Sbu igama lakhe. Naye uhlala lar ukuze abe seduze nomsebenzi. 

Umalume uhamba njalo nomakoti wakhe ngo7 babuye ngezikhathi zantambama, baphumula uma kwima weekend.. namhlanj ngivuka ngiyazizwa ngiqhanywe impela, ngazivula amathanga ngathi ukuzihlikihla ubhotshisi ngizifaka neminwe kwaba ngathi ngiyayikhuphula imizwa ngezwa ukuthi lar ngifuna umthondo nqo.. ngith ngisacabanga ngezwa usbu edlula epassage ecula.

Ngavele ngasukuma ngavula umnyango ngaqede ngaphindela ezingubeni ngalala ngesisu ithanga elilodwa ngalifiqa bese ngadonsa ingubo yazishiya zonke izinqa zami ngaphandle. Ngazenza olele obudala ubuthongo.
Akuphelanga skhathi esiningi ngamuzwa eshaya umculo wakhe shuth seyabuya. Uthe masefika maqondana nomnyango wami ngawuzwa umculo uphela.  Ngaqonda ukuthi shuth sebuke ingemuva lami. Amajusi asephuma kwinquza yami ngabe ngiyawasula uzovele abone ukuthi ngihleli. 

Ngasizwa isicabha sivaleka angazi noma usivale wangena or ungaphandle phela ngisacimezile futh ngizimbozile.  Ngamuzwa ephefumula kakhulu ngabona ukuthi ayi usekamelwen lami shuthi usasuthisa amehlo ngokungibuka. Wasondela kancane kuyacaca uzitshela ukuthi ngilele uyanyonyoba. Wafika wagibela emubhedeni ngesikhulu isinono lesi wafaka ubuso bakhe  lar ezinqeni njengoba ngimudunusele waqede wadonsa umbotshisi ngezindebe zomlomo kwaba ngathi iyawumcela Wonke lojusi  wokuqhanyelwa mmmh ngahluleka ukuzibamba mmmh haaa… ngabese ngath ukuphakama ngamuvulela kahle wayibona inquza yami ngemuva.   Ngithe ngisananele ulimi olingikitaza kamnandi kuntombi zodwa wafaka ulimi lwakhe ebhobeni yepipi engibhebha ngolimi mmmh joh sbu ngisho lokho ngizimbozile ubuso bami.

Uyakwaz ukudlalisa ulimi uke aliphushe bese alinyakazise phakathi engquzeni yami kube mnandi into eyisimanga.  Aphinde futhi angidonse ubhotshisi anikine ikhanda ebe ewubambile ngavele ngachama lapho wangabi nandaba waqhubeka mmmh sbu bbe cela ufake umthondo manje  bbe ngiyakucela mmh.
Angiliqedanda ngivele ngawuzwa sewushisa emathangeni ami mmmh ngawuzwa ufuna imbobo. Akayitholi, Ngakhipha isandla ngaphansi ngawubamba ngaqede ngawuqondanisa nembobo. waphusha mmmh Sthandwa sami ahhhhhh bbe kumnandi  ukukhala mina..   asho afende ngamakhulu amandla lawa aaah bbe uyashisa kusho yena.. ngithe ngith ngiyamuhlangabeza ngifuna sifendane wathi ima ngaqhubeka ngamufenda wakhala kakhulu Ahhhh joh wasithela isdoda engquzeni yami. Mmmh sashisa kamnandi.  Wasukuma wathi ngisazokubhebha kahle ukuthi okwamanje bengingalindele wangishiya layo ngithaxuka isdoda ngisazimbozile ngisaba ukumubheka.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

  • Nginge ngimthole nami umama omdala onedidikazi neibhukhuza zamathanga angigcokele iphenti elimhlophe qwa. Ngimvule amathanga ngezandla zombile bese ngimbhebha giloku ngimfonyoza izinqe. Ngiliphonse phansi naphezulu uhalakasha lwami elimnyama elisokiwe ngithi umasengizwa ukuthi ngizothunda, ngivele nje ngilunyomule esayobayoba ngimshaye ngenkinhlinkihli phezukwe phenti, ngilingcolise nje. Ngichame into ende ngize ngiluthintise, Ngimxabule bese ngimshiya kanjalo nje.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.