Umfundi wami

Phela selokhu ngahlukana ne-oh yami nje indlala iyangibulala nya. Akuthi-ke ngoLwesibili oludlule ngiseklasini ngiyafundisa iBiology. Kusuke omkhulu umsindo lona, abafundi bephikisana ngokuthi umuntu wesifazane ukumitha kwakhe kuncike ekutheni owesilisa unempahla engakanani nokuthi ushaya kanjani, futhi bakithi izingane zesikole!

Ngiziphikise nami ngingazi nje ngempela ngingena ngaphi kulomsangano. Ngize ngibhede ngisukumise omunye umfanyana omncane, ngithi mina uyabona lomfana, engangimithisa as long as engakwazi ukufaka into yakhe ingene…kuphume ihlaya la eklasini ngize ngibe namahloni. Later after lunch ngiqoqe iklasi siye eLaboratory siyofunda ngesitho sangaphambili sesifazane… izingane lezi sezilokhu zingijovile nje ngaleyandaba ngize ngikhuze ngizisabise manje ngoba isiyangicika. Ngize ngithi: “wezingane, ngimdala kabi mina ngina 27 ngeke nikhulume kanje nami,” Zikhuzeke-ke. Siqede-ke liphume iclass, ziphume izingane… Kusale lomfana u-Eric athi ufuna ukubuza something ngesitho sangaphambili sowesifazane… ngithi mina ngi-busy manje boy asibone kusasa, ngibone bandla kungibuka ngamehlwana acwebile… uma ngibheka ezansi, maye! Lomfana kwaqumba kangaka.. kusho ukuthi unamasende amakhulu noma ipipi elikhulu. Yazi ngivele ngiqhanyelwe, ngoba ingane nje lena nkosi ngizokwenzenjani. Ngisuke ngiyovala umnyango, vele abekho abazosebenzisa i-lab namhlanje. Ngibuze ukuthi yini emhlulayo ngesitho somzimba sangaphambili sesifazane athi yena he can’t understand ukuthi ingane yakheka kanjani… uyazi ngivele ngihleke. Ngimbuze ukuthi yena how would he get a woman ukuthi akhulelwe, athi yena… kungamele silalane… ngithi mina ngoba uyazi nje… angibuke engakholwa. ngivele ngiqunge ngimbuze umbuzo owamhlahlisa amehlo umfana. “Uyakwazi ukubhebha umuntu wesifazane?” athule umfana engakholwa into ayizwile.. ngimbuke futhi ezansi ngifumanise ukuthi usevele waqhanyelwa wayini. “uneminyaka emingaki?” ngibuza athi kimi una 18…that’s not bad. “ngikukhombise, uyafuna ukungibhebha?” athule for a second bese evuma ngekhanda. Hhaibo! Umfana avele angingenele ngolimi entanyeni nasezindlebeni…ngizwe ukuthi nakhu ngishisa bo nami manje… Noma engenayo i- experience etheni umfana kodwa uyabona nje ukuthi kumele kuhambe kanjani. Ngikhumbule ukuthi kunegumbi elincane khona lapha e-Lab… ngimholele khona umfana…ngifice kunezipontshi zalabafana abangama scout (izikawoti)…ngishude ngaphakathi ngivale imbobo kakhiye ngephepha le-exercise. Cabanga-ke ngigqoke lesisiketi sami esiblack esifika emadolweni… ngizwe izandla zomfana sezingiphuthaza amathanga…unezandla ezimnandi nangu umfana bo! Ngimqaqe ibhande lebhulukwe…ngilehlise, ngehlise ne trunk lena embalabala…. mina leyanto angikaze ngiyibone… inomthondo nansi ingane bakithi… sengathi ino-30 weminyaka. Ngiwubambe ngiwufake emlonyeni… ngiwuncele…bandla sengathi akayijwayele kahle lento umfana ngimbone engibamba ikhanda violently…kodwa nkosi ngoba le-hairstyle ingi- coste R240 nje…ngiqhubeke, limnandi bo ipipi lomfana usokile and is very clean… ngiwuncele ohh umthondo wengane ngiguqe phambi kwakhe (uyoze akhohlwa kodwa).. Lapho umfana ubhizi uyangikhumula…sengisele ngobra… angiqabule amabele umfana, nkosi yami inomlomo omnandi nansi ingane… ngizwe isandla sakhe sesiphathaza iphenti lami….qede abambe izinqa and squeezed them… ngikhale ohh…lengane ineskill incane…ayikhulumi lapho…ngimsize ngikhumule ubra yena angikhumule i-skirt…ngisale ngephenti…alehlise umfana akhothe izinza kube sengathi ngiyahlanya … ..lapho…aphulule izinqa zami… angiphenduphendule umfana sengathi ngiyi- microscope yalapha e- Lab..ngithuke sengiphumiselile nami “umnandi babaa”…lapho umfana uphefumulela phezulu…ngangithi uzovele awufake umfana…cha ngabona ukuthi naso isigwadu lesi sifuna uku-impressa…angikhothe amathanga into engayephi… ngicabange nje ukuthi uma kungangena uPrincipal lapha ngingathini… lona isoka lami uThisha uMzobe engathini nje ngempela… lungithi heqe uvalo oluhlangene nenkani yokuthi bona abagangi yini… Wangibeka phansi umfana wangingenela ngolimi esibunjini samanzi te…wasikhotha umfana isibumbu. Wangi- sucker umfana ngachama ohh..ngaba namahloni ngidedela ojuice bami ebusweni..waphuma sengathi ubedla iphalishi elimhloshana…wazesula ngephenti lami.. Wangilalisa ngomhlane umfana esipontshini sezikawoti…wangivula imilenze… usewubambe ngesandla umbomboshe wakhe olokhu uconsa isaja ngaphambili…angiphakamise imilenze umfana ayigaxe ehlombe lakhe yomibili… awujikijele… ngawuzwa usho phakathi esibelethweni.. wangibhebha umfana ngezwa sengathi ngihamba phezu kolwandle njengoPetru… yangibhebha ingane ohh ngezwa sekuduma nezihlonono ekhanda..ngizwa umzimba usushisa kanti ngiyachama…Aqhubeke umfana angibhebhe ohh…ngize ngizibuze ukuthi lentombazanyana yakwaXulu efunda kaGrade 11C athandana nayo njengoba incane kanjena ngomzimba phela iyafa bo yilomthondo… Ngicele ukuba ngaphezulu… ngimthole nami umfana wansondo…ngimbhebhe azee akweqe amehlo umfana wabantu ngize ngicabange ukuthi useyafa…ngichame futhi abone ukuthi ngichamile…umfa
na angisuse phezulu angilalise ngesisu agibele phezu kwami avule imilenze angibhebhe ngilele ngesisu ngize ngisuze… Angivuse umfana athi angidunuse ngibambelele ezinzwaneni..uyazi sengivumela yonke into nje nami angisgolozi… aqhamuke ngemuva umfana… awufake awukhiphe…qede afake umunwe emomozini…angikope qede without warning awujikijele ngize ngicishe ngiwe ..angibambe…angibhebhe umfana hhayi bo kanti ngenzeni emfaneni.. qede athi angibeke unyawo olulodwa ebhentshini olunye ngime ngalo….angiqhamukele ngaphansi angibhebhe umfana lapho ngichama khona ngize ngiwele esipontshini… angilandele khona awufake esegaxe umlenze owodwa ehlombe lakhe sengathi uthwele ugodo…wafenda kahlanu wavele wachama umfana waze wavuza amathe…salala ja sihefuzela…Uyazi lomfana une- science yocansi angazi noma uyifunda lapha eLaboratory yini. ngiyabezwa nje othisha uNdlovu noMbhele bedlula ngasefasiteleni bebuzana ukuthi uphi iMiss Mdletshe…ngizwe uMbhele ethi bayadlana-ke labekhona noMzobe….yazi nx ngangingeke ngithukuthele ukube ngangingedwa, manje izothini nje ngempela lengane uma izwa kuthiwa ngidliwa uthisha uMzobe, uthisha wayo weMaths… azithulele nje umfana. Sengijahe ukuphuma lapha ngiyophoxa uMzobe ngoba ukhuluma izindaba zethu kubantu…kambe uzothi ngithole kanjani? Umfana ngimcela alale kwami manje…sengivele ngimbone eclasini ngiqhanyelwe… kodwa ngamdonsa ngendlebe ukuthi uma eke watshela abantu ngeke ngisambhebhisa…

4 Comments

  • Umunandi umthondo wokutshontshwa. Ngibhejwelwa eoffice umfana kumunandi awazi. Ekhaya ngibhejwa umakhelwane kumunandi, ngibhejwa umngani wami wentombazane simuncana sicamelane akekho niyedwa osisolayo. Bacabanga singabangani nje Kanti sikhothana kuze kuse sichamela. Umfundisi yena usengiqedile ungibhebha angidle ufika kwami every Sunday after church ungibhebha angidlisise. Eceleni ngikhothana nomfazi wakhe sibhebhane sicamelane emlonyeni . Sine vabrator yethu akazi lutho umfundisi. Umngani wami yena uyasijoyina sichamelane sobathathu sikhothana sibuye sibize umakhelwane wami asibhebhe sonke asidle asidlisise sobathathu. Angimshiyi umunandi umakhelwane angisafuni manje adle abangani bami

    Reply

Leave a Reply to Sindi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *