Insambatheka isiqephu 2

()

Phela manje sengidlala ukuqhanyelwa, phela nobae akasangibhebhi ngingazi ukuthi inkinga ikuphi. Kodwa ngiyasola ukuthi uyajola ngoba sekanokuthi angezi nje nhlobo kuze kuphele amasonto amabili angezi abike imbiba abike ibunzi. Mina ngilokhu ngihleli nobaba umastende engazi kahle kamhlophe ukuthi uyangihalela. Kodwa nje angifuni kuchitha umuzi wabantu ngizikhulumela nje ngaphakathi ngibe ngipheka.

Ngathi hlezi naye phela akapheli lapha kimi bomfazi wakhe usembiza ngapha kimi uma emfuna. Kokunye ngize ngimshiye ngiyozihlalela nomkakhe endlini uma engayile emsebenzini. Aze ahleke nomkakhe ukuthi uyayithanda iDstv ubaba, umbona nje ukuthi akasoli kwakusola lutho ngisho ngaphakathi ukuthi ukube uyazi ukuthi uhlaliswe yini ukube awukhulumi kanje.

Indlela esengiqanyelwa ngayo. Senginomkhuba wokuthi ngithi ngimile ngipheka ngizozwa ukuthi ungibhekile ngemuva ngizwe umsunu uswakama ngisho ngenhliziyo ukuthi akangibhebhi ngani ngoba ngiyambona nje ukuthi cha uyangifuna. Kodwa ngathi uyasaba, ngithi ngibonda ibhodwe ngibe ngitshikizisa isinqe ngiminca amathanga ngibubuye ngigxamalaze khona lapho. Ngithe ngizwa ngezwa ngaye esengemuva kwami engiqwaza ngomthondo useblukweni. Wangibamba ukhalo ngendla zombili. Ngazenza othukayo kanti inhliziyo iyagxumagxuma injabulo. Ngathi ” haaayi baba wenzani” ngezwi elisoft wabe ephendula ngezwi enhlebeni yami ethi ” ewu nkosazana usungibulele, sale usungipha” ngithe ngizwa ngewa ngilimi kung goqoza endlebeni, ngapha umthondo oseblukweni ungigwaza eynqeni straight emseleni kodwa ngaphandle kweskirt futhi ngigqoke neGstring. Ngazizwa nami ngihlehlela nyova kuwo. Ngizwa nje ukuthi nakho ngizobhejwa namuhla, ngizizwe sengihema into engingayazi nami. Izandla azimile njalo zibhizi zingibrasha amathanga iskirt sesikhuphukile. Amathanga asobala, ulokhu engifenda njalo ngeza ngesasokudla singena eceleni ephenya ipenty ngaphambili enginwaya ungquza lapho sengimanzi te. Esokunxele isandla singibambe ibele ungikhotha umqala softly and gentle nami sengizwa ubumnadi sengitshekise nentamo sengisho o aaaahhhh mmmm ohhhh baba come on. Esokudla sibizi singinwaya ubhin ngizwe ngibamanzi more, ngilule isandla sokudla ngicime istofu. Ngisbuyisele ngemuva emthondweni ose blukweni ngivule uziphu ngiwubambe ngiwushovu straight eynqeni, lapho ushisani uthi bye, kodwa angiwufaki embobeni yokubhosha, ngiwudlalisa nje emseleni. Ushisa mamnandi ngapha umunwe awugudlise umsunu awufake embobeni kuvele ukuthi anguchame.
Ngivele ngihluleke ukuzibamba ngichame TSA TSA TSA angikwazi noku klewula uzozwa umfazi endlini ngivele ngiqume bby bby mmmmngiyachaaaamaa. Avele angibhensise ngigxamalaze adonse intambo yegstring eceleni awudlalise emseleni, lapho Mina sengilangazelele ipipi ukuthi liyangena ulokhu elidlalisa emseleni enwaya umsunu ngalo, ayyyi ngize ngizicelele ngithi ” ngcela ungbhebhe bby please ” sengize ngama ngazomazonzwane, ngilokhu mlngizikhotha izindebe. Lutho ukulifaka ngizwe ukuthi ayi sengilidinga ngempela manje ngilule isandla ngemuva ngilibambe ngiziqondanisele Mina nembobo yenquza, sekusele yena ukuthi alphushe kodwa lutho ulokhu elibekile nje ngizwizwe sengihlehlela kulo Mina mathupha. Kanti naye uyalifaka, ngizwe ngento nje esoft eshisa bhe kwala ngazithola sengigida ngonyawo olulodwa ngiqhekeze izinqe inguza igcwele I the phama umthondo. Ngaphinda futhi ngachama ngakhala mmi izinyembezi senjabulo waqala wangifenda ayi indaba yokudlala. Wafunda engathi uyahlanya lapho sengitweker ngimhlangabeza engishaya izinqe sengisegiyeni futhi ngezwa ngomunye ewufaka embobeni yezinqe ngethi ngiyakhala ngamuzwa esengivala umlomo ngesandla ngachama ngenye indlela futhi engingakaze ngachama ngayo kwaxega amadolo. Ngathi ngiyawa wangibamba wangiphendula ngabheka kuye wangibamba ngomlenze uwodwa ewuphakamisa ngengalo eyodwa, watshelisa ugsting eceleni ngesinye isandla yamkhamisela ingquza wawubhusheka umthondo ngathi mmmmmm ahhhhh ngathi ngibheka eceleni wangiphakamisa ikhanda ngesilevu wangibuka ezinhlamvini zamehlo ebe engifenda. Ngaphakanyelwa eminye imizwa nami ngaqala futhi ngafenda ngayehlisa unyawo ngigxamalazile wangibamba ngazo zombili izandla ezibeke ngemuva izinqeni engiphushela emthondweni wakhe nami ngafenda mawala, naye engifenda engadlali sesijuluke simanzi. Amehlo awasuki komunye sigqolozelene emehlweni. Ngamuzwa enyusa ispeed sokufenda wabhonga ngamuzwa esthulula isdoda esishisa kamnandi kimi nami ngashlangabeza ngowami umchamo ngakhalela esfubeni zakhe ngimbambe emqaleni.
Wangiqabula esiphongo wathi ngiyabonga ngashalaza, ulokhu ungaphakathi njalo umthondo ngiyawuzwa ulokhu uphefumula. Wawubhoncula zehla ngamathanga iperms zihlangene namanzi egolo lami. Ngalanda ithawula ngamsula ngethawula Wathi ” Good night” wakhuphula iblukwe waphuma.

Ngathuka ukuthi kambe besingakhiyile emnyango.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.