Imkhuba kaNurse

Ngiyawubonga umshado owangiqoqa ebufebeni engangibenza! Angisoze ngalibala ngidliwa isigulane ngigqoke full uniform. Ngingumhlengikazi osemncane, ngizigcwalele, ngiziphaphele okuhambisana nokuzazi ukuthi ngimuhle futhi ngiyababa. Ngisebenza kwi ward labesilisa abalimele nabazohlinzwa (surgical ward). KunguNcibijani ngingena inytshift, ubusuku besibili kobuyisikhombisa engizobusebenza. Akumnandi nje kimi ngoba ngishiye ubumnandi elokishini futhi nalapho kumele ngifunde for supplementary exam yezifundo engangizenza khona ngizothi ukuthola isikhundla esingconywana. Ngifundela khona la emsebenzini uma ngithola ithuba. Umsebenzi awuxakekile coz sineziguli eziwu 8 kuphela, eziyu 2 qha ezilimele futhi ezidinga ukunakwa okukhulu. Nangu uThemba isiguli esalimala engozini yemoto 2 weeks ago. Waphuka izimbambo zalimaza iphaphu elilodwa, ukufika kwakhe wabe esisimeni esibucayi impela. Useluleme kakhulu manje, useyaziphefumulela kahle kanti nepayipi awayelifakiwe esifubeni ukumunya igazi elalibangwe ukophela ephashini lakwa left selkhishiwe. Useyazihambela nje ungumqemane. Pho wakheke kahle yini lomuntu wesilisa! Uyabonakala ukuthi yena unokuzivocavoca. Uyazithanda nje futhi uhlezi enuka kamnandi, uzigqokela amapyjama akhe. Akabolokothi labovobe besibhedlela. Uyawathanda ke nje futhi amancoko enjalo. Imambana le ine ntshebe neat n tidy futhi akuwona ubhebhenene. Kuthe ngezikhathi zo 23:00 emva kokuthi sesikwenze konke okomsebenzi, ngicele kumphathi ukuthi ngiye e’tearoom ngiyobuka izincwadi khona, vele nomsebenzi ubungasekho. Ngifike khona ngizame ukufunda kodwa awu kubenzima, umqondo wabe uzakhela izithombe zikaThemba enqunu, lapho sengimbona engincela amabele ami amakhulu. Sengizwa ngisho ukuhlaba okumnandi kwentshebe yakhe kwizindebe zenquza yami engimunya ubean.

Hhhhaaaa ngizwe igolo lithi fukufuku, kuvele kushise phakathi kwamathanga. Ngehlise ityt namastockings ngoba phela sengizwa ngathi kungibamba kakhulu lokhu kuqhanyelwa, kanti besenginawo nomqondo wokuvele ngizikope ngomunwe ngizichamise. Ngizwe kukhala ibell yesiguli ngaphakathi, nginikele khona. Awu isigulane esikubed C5, nguye uThemba, nguye ongibizayo. Mangibuza udingani, athi cha yena ubefuna mina ngizothi goodnyt kuye. Ngihlekele phansi nje ngoba ngingafuni ukuvusa iziguli ezilele. Namalebe ngiwezwe ehleka nawo, kodwa lobhuti uyazi ngimlangazelela njengeJerusalem bakithi? Abuze uryt bby? Hhaaa sengiwu bby! Angiseyena umhlengikazi??? Ngeliphansi nje lokuqhanyelwa ngithi “noma ngingekho ryt uzokwenzani ngalokho” Angiphulule ingalo athi “ngeke wazi mhlampe kukhona engingakwenza” Lapho amehlo ami asemancane ngokweqile, kwawona asethi NGIBHEBHE!!! Ngimoyizele ngimazise ukuthi ngise tearoom ngibusy ngiyafunda, ngimvalelise ngifulathele ngiyoshona nesibumbu sami simanzi. Ngifike ngithi ngiyaqalela ukufunda ngizibonele nje isifuba sikaThemba. Kusenjalo ngizwe iknock emnyango uvuleke ngisathi ngiyohlola ukuthi ubani ongqongqozayo. Abe esephakathi uThemba, ufake iboxer short nje kuphela. Isifuba singaphandle, uqhanyelwe njengohlanya. Umthondo ume uthe mpo ngathi isigxobo sikagesi. Lungishaye uvalo, masingabanjwa lana kodwa ngingathini? What if uyangivivinya nje ufuna ukugcwalisa inkulumo yokuthi ama’nurse izifebe? Hhhai isibumbu sithi pho kunani? Ngivele ngiziphonse kuye esifubeni ngimuthi hug, asondele ngezindebe siqabulane angincikise ngodonga. Angimunye umuntu wesilisa ngizwe ngathi ingqondo iyemuka. Siqabulane stroong ngizwe izandla zakhe ezistrong zingiphulula kamnandi amathanga. Ngiziqaqe mina ishirt ngisale ngo’bra. Angikhumule ubra aqale ancele izingono, ngapha umunwe wakhe ulokhu ungidlalisa umsele wegolo. Ngimanzi nte lapho, ngiyazizwa nokuchama kuseduze manje. Angincele amabele ngapha ungidlokodla umsunu ngomunwe, uthe esadlalisa ubean. Ngezwa ugesi ungibamba from ozwaneni kuze kuyophuma kwinwele, ngathi ngiyazibamba ngahluleka. Ngamkonkoshela, umlenze waka left ngawubeke okhalweni lwakhe. Wangidlokodla fast ngomunwe ngadlikizela ngakhala softly sengimchamela isandla. Akazange anginike ithuba ngezwa edonsa i-g’string yami eyikhipha yonke isala phansi imanzi nteee. Wakhuphula iskirt ngawuzwa phakathi umthondo. Wazihlekeza izindebe zegolo ngezwa ngathi uyabhajwa, iphiwe nansi indoda. Ikhinqi ngathi inhloko yomuntu. Lithe liphakathi ikhinqi wangiqukula uThemba engiqukula ngezinqa ngandiza emoyeni. Waqala sakudlala engifenda ngathi akafuni lapho amehlo ethu aqondene ngqo same level. ipipi lapho ngilizwa bukhoma zonke izingxenye zalo. Angibuke emehlweni athi “R u ok?” Hhhaaaa lapho sengihlonipha indawo esikuyo ngabe ngihayiza okwe ambulance ubumnandi angizwisa bona. Ngiphendule ngithi “I’m fyn”, hhhaaa avele afende ngamandla lapho uyawudrayisa umthondo, ngisesemoyeni njalo. Ngehluleke sengizwa ingquza ibophana umzimba udlikizele, ngidedele umfula wenjabulo. Aqhubeke angangiyeki angivuthele ngepipi. Sishintshe ke angibeke phezu kwetafula lona leli bengifunda kulo, likhulu futhi amatafula wakudala aqinile futhi anebalance. Abake imilenze yami emahlombe kuye ngilale ngomhlane etafuleni. Angibonde ngomthondo efenda esheshisa ngizwe kuthi fuku, angibambe ukhalo angiqinise, ibhonge indoda. Ngizwe ngathi liya vibrator ipipi phakathi kwegolo, kushise kamnaaaandi engichamela uThemba. Sathi ukuma kancane ipipi lingaphakathi senanela lokushisa okumnandi kangaka. Phela kwasekukade ngagcina ukudliwa bukhoma kanje. Kwasiza coz unkabi ubephethe itissue, wangisula kahle. Ngathi ngiyezwa ngezwa ulimi olushisayo lungukhotha emseleni wengquza nokuhlaba okumnandi kwentshebe. Ngawavula amathanga ngananela lobumnandi, kanti cha he’s only teasing me. Uthe esuka wathi “ikheli nenombolo yocingo uzozithola kwi file yami, ungifonele noma uze ngqo endlini sizoqedela esikuqalile. Lokhu kuzoba isibambiso” esho eyophuma ne gstring yami.

36 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *