Imfihlo Yababili 2

()

Ngagcina sigonene noNtobe, zaya zwi, ubuthongo. Ngiphaphamiswa uyena:”Mazwi! Mazwi! Vuka nansi ilunch. Kumele ngiphuthume edolobheni.” Ngethuke ukuthi ngilale nini:”Ubani isikhathi? “, kubuza mina ngicikica amehlo. “Hhayibo uyaphi nesikhathi, Mazwi? “, kubuza uNontobeko. Mase ngimubhekisisa kahle, uzicijile udade, ufake ihembe elimhlophe qwa, nesiketi esibubende, neAll Star emhlophe. Umlomo nelip gloss, mayekhuluma uyangiyenga. Ngiphuthaze ucingo, kubuye ukuthi ngilushiye ekamereni likaNomusa. Ngiphume ngiqhasha embhedeni,ngicinge izimpahla, ngithole itrunk, ngigqoke, ngiphume kaNtobe, ngiyofuna ucingo. Ngiluthole ngenhlanhla akunazincingo ezingiphuthile. Mangingena kuwatsapp ngifice imiyalezo kaNomusa, ushiye izithombe zamabele, amathanga, izinqa nesibumbu sakhe, wathi ibuffet yantambama. Ngiphendule ngokushesha, ukuthi ngikulinde ngamehlo abomvu lokudla. Angithumele inhliziyo, ngifune masishane isithombe somthondo wami ocingweni, ngimuthumele sona. Luvele lukhale ucingo:”Hhawu, kodwa umuntu uzosebenza kanjani, baby? Ukudla kwami lokho kungilindile, 3 hours ngizobe ngilapho.” Unyangiqeda unembeza wokuthi ngilale noNtobe, kodwa ngisathi nami:”Okwakho wedwa baby, phela izolo angisuthanga.” Aphele insini:”Later ke baba, ngizophatha ipizza, ngiyanqena ukupheka. Ngiyakuthanda, Mazwi.” Nami:”Ngiyakuthanda, Nomusa, uyikho konke kimina.” Sivalelisane, ngiluvale ucingo. Ngikhumbule ukuthi ngigcine ngingadlanga. Ngiphume ekamereni, ngiyongqongqoza ekamereni likaNontobeko. “Ngingalana elounge”, kusho uNtobe. Nginikele elounge, ukudla kumboziwe phezu kwecoffee table, ubeke iglass yewayini, uhlezi ugoqe izinyawo phezu kwalosofa ohlala abathathu. “Hhawu, awusayi edolobheni? “, kubuza mina. “Ngilinde kufoune abangani bami, bathe bazongilanda. Bese sihamba ke.” Ngihlale kulosofa wababili,ngisuse isivalo phezu kwepleti, wenze isemishi elinolettuce, noshizi necold meat. Ngithathe isemishi ngidle, limnandi, ngishaye esentwala, mangiqeda,”Nxese, ngiyabonga ngelunch, sisi Ntobe.” Angihleke usulu:”Ngenkathi uphezu kwami ungidla, awungibizanga ngosisi, manje sengiwusisi futhi, hhayibo Mazwi.” Athathe iwayini, aliminye, asukume, afake amaslippers, simuhlezi thaqa lesiketi sakhe, ayothela enye iglass. “Hhayi phela kuhlukile lokho, Ntobe,besikwenye indawo”, sengizama ukucima lomlilo. “Uyayisaba intombi yakho Mazwi, uyabonakala.” Angidine lawomagama, ngisukume ngiyekhishini, ngifike ngithele iglass yamanzi, ngehlise isemishana lakhe lelo. Ngimujeqeze:”Angimusabi, uNomusa ngiyamuhlonipha, Ntobe.” “Hehehehe, hleka ntombi kaNgwane, izinyembezi ziyadura. Ukuba ubumhlonipha ngabe awungibhebhanga, kwaphela nje.” Ngizwe inhliziyo ishaya ngamandla:” Ntobe, ngicela siyiyeke lendaba, ngoba nawe kade ngazi ukuthi ufuna silalane. Musa nje ukuzenza ngcwelengcwele ngami.” Athathe ithamo lewayini:”Mazwi, mhla uqala ufika lana, wawufuna lesinqe?” Esho esishaya, esimbambatha. “Cha, Ntobe nawe uyazi.” Angibheke:” Uwena ongakwazi ukugcina lenhlwathi yakho eblukweni lakho, ngamtshela uNomusa…”, azibambe. “Wamtshela ukuthini Nontobeko?”; sengimubambe ngengalo. “Cela ungidedela, Mazwi. Uze ungibambe nje, uzokwenzani?”, esho emonyula ingalo. Ngiphinde ngibuze:”Wamutshela ukuthini, uNomusa weNtobe?” Athi:”Ngamtshela ukuthi uyisifebe sendoda, akuqaphele ngoba uzomphula inhliziyo.” Ngivele ngimubambe ngoshisayo ukiss lona. Mangimuyekela, abeke iglass, angibuyise, siqabulane lapho ekhishini simile, ngimubambe ngimufake ulimu, aluncele, ngiphuthaze ngasemuva kwesiketi, ngiyiqaqe inkinobho, ngehlise noziphu wesiketi. “Ima Mazwi, bazofika noma inini abangani bami. Angifuni sibanjwe…”, usho engidudula. Ngibuyele kuye ngamandla, ngimuqabule futhi angiqabule naye. Ngimuqaqe ihembe, ngimukhothe esifubeni, usengicindezele ngazombili,ngimususe eduze kwecountertop, ngimehlise isiketi, asijombe, usele ngehembe nobra obubende neg-string ebubende. “Ithi ngikhumule ihembe ukuze lingashwabani.”, acoshe isiketi, asibeke phezu kwesitulo sasekhishini, agaxe nehembe, ngimile ngibuka lomzimba ongenachashazi, ngiqhanyelwe ngokwedlulele, ngikhumule kwatrunk leyo, ngisale ngijajile, ngilokhu ngiphulula umthondo, ngiyaviva. Abuye, acamele phezu kwecountertop, ngiguqe, ngigudluze ig-string, umyocwana wayo, ngiwagaxelise esinqeni, ngimukhothe, ngolimu, ulokhu ehla enyuka kancane, unalesibumbu sengathi ukwatapheya obheke phansi, ngizitike ngamalebe, ubhontshisi ngiwudonse ngezindebe, ngimuhlukanise izinqe, ngishone, ngijule emthonjeni. Usemanzi, tece, angazi noma amathe noma uju lwakhe, noma sekuhlangene konke. Ngime ngimukale,ngilifake shiqe, ngizwe ikhingqi lishelela, nesibumbu sakhe, siwamukele umthondo. Ngiwukhiphe, ngimudwebe ngawo ngisuka phansi kubhotshisi, ngize ngifike esangweni elincane, ngingene, aqume. Nginamathele phezu kwakhe, ngimukhothe emva komqala, ngaphansi, ngimukha kancane, kancane, uze uphele golokoqo, phakathi umthondo. Ngiqhanyelwe lokhu okwenza umthondo ubebuhlungu, mhlambe kwakuyisibumbu sakhe, noma ukulangaza kwezinyanga kwami, ngibuka lesinqe sakhe. Ngimukhisise ngomthondo azame ngamanzonzwane. Sengigobe okweduna likhwele inkomazi, owayengibhekile wayeyobona isifumbu, ngiyakutshela wena. Ngilokhu ngithi:”MaNgwane.”, mangiwujikijela. Athi yena:”Yebo baba.”, mawugaxela kamnandi. Ngimubambe ngaphansi kwamagxalaba, ngimusondeza athi ne! Sengimufuna phansi, ngiwukhiphe umthondo, ngimehlise ig-string, usacamele kanjalo, ngimudonse ngengalo, uthambe okwebhotela eliselangeni, ngimudonse okwemvu yomsebenzi ibheke emsamo,sifike elounge, ngiqhelise icoffee table, kusale lokhaphethi ebibekwe phezu kwawo. Ngimulalise, ngimuvule amathanga, aphakame ngesinqe kancane engihlangabeza,ngimungene ngomthondo, ababayele, akhulume isiGrikhi. Ngimufende, ayibize emoyeni imilenze, ngishone ngivumbuka ngenhlwathi yami. Ngikhothe amabele izingono phezu kwawo ubra, awudonse uhlale phezu kwamabele, izingono obala, ngizenelise, usengibambe nkamfu. Angithandele eqolo ngemilenze, yakhe, ngingena ngiphuma okweteabag lentambo ligxumagxumiswa enkomishini. Ngimufuna kahle, ngimujikise, silale ngecala, ngimudonsele ukufa, sihlangane ngemilomo, kube ubufaxufaxu ngezansi, uyangifenda uNtobe,ulokho ethe:”Yebo baaaaba.” Ngilokhu ngimubizile:”MaNgwaneeee.” Ngimupuraze izinqa, ungifase intamo, wabeka ikhanda ehlombe lami, simunye sibesibabili, sihamba ngesinye isivinini. Ngiyayizwa imomozi ingibamba ingidedela, uthi””Ih-ih-ih-ih!”, usholo endlebeni yami. Athunde, anginkamfunele ukufa, uyahlihliza, uyakhala, uyamemeza, ngizame ukumuvala umlomo, ngokiss, kubenhlanga zimuka nomoya, ngizwe uju lwakhe lwehlela ethangeni engilele ngalo. Kwale kuyena,uyangijika, ngiyabhalansa, angehlule agcine esengaphezulu. Athathe ikhefu:”Yah, Mazwi.” Azesule ebusweni, angiqale kancane elokhu eshendela phezu komthondo:”Useryt?” Ngivumele phezulu athi:”Ohho!” Acimeze, alume udebe olungezansi, afende kabili, athi ne, ngizee sengathi amasende azopatshaka,avele avukwe isimoliyane okwehhashi lidlebeleka, aqojame phezu kwami, azidalele. Wayengifenda sengathi isibumbu sihluba umthondo, wayesimincile esehlisa esenyusa ngamandla, ngizwe amasende enyuka nomthondo mayekhuphuka, ngisola ukuthi ngaphakathi wayengidlwengula, ngezwa esengibambe uqhoqhoqho, kunzima nokuphefumula kodwa kumnandi. Angifende uNtobe aze azibonde ngomthondo, akangibhekile njalo, usavale amehlo, ngiyamubona usemhlabeni wakhe kuphela mina nje ngiyithuluzi lakhe. Kwasiza ukukhala kocingo lwakhe, ngoyixoxa ngekhwela ekaNtobe. Wavele wajika phezu komthondo, kwakungathi ukhama indwangu, ujijeka. Aluphendule:”Yebo, Tshego, Yah-Mmmh, yebo, mmmh, 10 minutes is fine by me, okay.” Asukume ngisale ngilele nomthondo ome mpo. “Hhawu, Ntobe, usuhamba kanjalo vele?” Akaphenduli:”Ntobe, angikachami, nje.” Usekhishini uthatha izimpahla:”Liphi iphenti lami?” Ngisukume, ngiyolithatha, ngimunike lona. Uyagqoka phambi kwami:”Mazwi, I am sorry kodwa kumele ngihambe. Anyway usezobuya vele uNomusa uzoqedela naye.” Ngangifisa umgodi uvuleke ngimane ngife khona lapho. “Nontobeko, ngiyakuthanda.” Angibheke:”Ngiyazi Mazwi ingakho ngihamba nalana eflethini.” Ngishaqeke:”Uhamba uyaphi? Ntobe uyanjiswa imina.” Ashone ekamereni aphume nesikhwama, usegqoke uphelele:”Hambo geza uNomusa akufice ufresh, unuka iperfume yami, phuu.” Lokhu ke ngangingakulindele:” Mazwi, akumnandi ukulalela umuntu wesimame edliwa kamnandi njalo, wena ulibele ukuzikopa. Ngikhathele kunini ngibekezele, engichomela ngocansi engaziyo ukuthi lumnandi. Sengishilo, kukuwena kodwa engikwaziyo, ngizohamba lana. Kodwa wena kumele ukhethile.” Avule umnyango,aphume,ngisale ngikhexile ngijajile nginjalo….

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.