Ngambhebha uMama omdala ngingqondile

Ngizihlalele nje egcekeni ekhaya ngiqimbile ngenhla ngishaye iskhindi esincane nakhu phela ilanga likhipha umkhovu etsheni. Aphume uMama uya edolobheni abese ethi “Ntozezwe ubobheka umuzi ngisathi shelele edolobheni.” Hay sivalelisane ahambe. Esanda kuphuma nje kuqhamuke uMama wakamakhelwane angibingelele … sawubona weNtozezwe unjani mfana ngivume yebo Mama ngyaphila wena unjani hay aphile naye akhale ngelanga.. Abuze uMama ngithi usanda kuphuma nje usaye ngasedolobheni athi hawu awukho umyalezo awushiye kuwe mayelana nomshini wokuthunga ngithi cha akashongo lutho.. Athi yehheni kanti unjani nje uMaSjongo angithi bengishilo ukuthi ngizofika ngizothunga ingubo yami emshinini wakhe … wena Ntozezwe ngeke ukwazi mfana wami ukungisiza????
Ngivele ngisukume ngithi hay Mama kulungile asingene endlini ukhona umshini ngizokuvulela. Singene ngempela endlini ngimkhiphele umshini ngimbekele etafuleni okuthungelwa kulo ngimdonsele isihlalo sakhona ahlale… Ngeskhathi ehlala kuqhewuke iphinifa lakhe kuvele elinjani ithanga elibomvu eliphuphuzela uboya ngivele ngiqhanyelwe um’thondo uthi fuku-fuku kulesikhindi engisigqokile ne-under angifakile kanti uyangibona ngimuzwe esethi ngizokushaya wena yini le efukuzayo. Nami ngishaywe amahlonyana ngithi hay akulutho Aunty ngizihlekisa ubala .. Athi usemncame kabi mfana wami uzosha kuyashisa la … hamba uyongithathela iskele sikaMama wakho ngingene ekamelweni likaMama ngizenze ongasboni iskele ngicabange ngizomubhebha kanjani lomama engathi uqhanyelwe nje. Ufike ngamandla umqondo ngimemeze angisiboni ngicela uzongibhekisa asukume ngokushesha angene bese ngithi mhlawumbe siphezulu ekhabetheni angifikeli avele abeke unyawo estulini sakugibela bese ngimlekelela engathi ngyamqukula ngisifake sonke isandla endunu ngize ngithinte isibumbu alikho idilozi athi hey wena ngane wenzani uzosha ngivele ngifikelwe isibindi ngithi kulungile ngishe mangingezokufa nje . Avele aphendukele kimi siphefumulelane emakhaleni ngiwuzwe umoya wakhe ushisa ngivele ngiqhamyelwe kakhulu ngisondele ngimbambe ngimsondeze ngiphonse ulimi avele alamukele angithi mfi um’thondo ngimuzwe ebubula ethi mmmmmm mfana uphethe into engaka ..ngimumunce ngimfake isandla phakathi kwezibhukabhuka zamathanga awavule ngisizwe isbumbu sishefiwe ngimphushe kancane avume ngimgingqe embhedeni kaMama avele alivule lonke hawu madoda ngibonwa yini iskhinjana sami angsazi saphuma nini ngemilenze ngase ngufakile ngamuzwa ethi ei ei ei hay boooo… ngawfaka ngamfenda mawala naye wafenda engathi uyaqala ukufenda uthe lapho eqala ejuluka ngawukhipha ngamngena ngolimi ngamunca ubhontshisi wahhayiza ngezwa kuthi fu into eshisayo ngamuzwa ethi uyangichamisa wengane, ngawufaka wakhala kakhulu wathi kade ngangikuhhalela wena ngane um’thondo wakho mukhulu ngake ngakubona uchama …. Lapho angsaphenduli singyafenda nje kuphela usekhuluma yedwa ngithe ngizwa wayememeza futhi wathi Ntoooozeeezwweeeeeee ngyachaammaaa ngafenda ngasheshisa ngezwa kuza igagasi sagomoshelana sachama Kanye Kanye sekukhala ubuxhafaxhafa umjuluko kushayana izisu kwazise nelanga liyashisa … sachamelana salala jaahh wavuka umntomdala wabonga waphuma wahamba akabange esayithunga naleyo ngubo..

18 Comments

Leave a Reply to Wrecks Syandah Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *