Ezasekhaya

Indaba yami ime kanje; ngikhule ngihlala nomama wami oyi single parent. Mina ngingumfana. Umama ubenomkhuba wokuhamba nqunu endlini engithatha njenjengane kusukela ngisemncane ngaze ngaba na 17 weminyaka, ngisho ephuma endlini yokugezela eyogqoka ekamereni lakhe ubezishayela nje ngesudi yesele. Empeleni umama wami muhle kwazise uyi slender, ugqoka size 30 okhalweni, usho ngegwegwe emathangeni unesikhala ngaphansi kwesitho sakhe sokuchama, inkomo iyalenga idumbile isho ngefuku lezinza. Akwenzeke langa limbe sengina 17 weminyaka ubudala kumakhaza sibuka umabonakude wathi angizohlala naye kusofa lona ohlala abantu ababili wathi ngifake itrunk kuphela naye uzofaka i pyjama yakhe eyi short bese sembatha ithrow khona sizofudumala. Sabuka ke umabonakude, ngithi izikhathi kwakuyihora leshumi ebusuku. Kuthe kusenjalo kwavela iscene yabantu abaqabulanayo bakhumulana ku tv ngathi ngishintsha ichanel wathi hau yini awume labantu abalwi kodwa benza into emnandi, saqhubeka sabuka ngamuzwa equma elokhu engikhuhla ngamathanga mangithi ngiyaqhela wathetha wathi yini inkinga ngoba wenzela ukuthi afudumale kwazise uyagodola. Waqhubeka umzuliswano ku tv mangithi ngiyambheka amehlo ngathi uyezela aselele amehlo ngambuza ngathi hau mommy sewuyezela yini wathi lutho akezeli, lapho ke sewungi busher amathanga uthi ushisisa izandla. Uyadlala udlalela umthondo wavuka wema ngamasende. Wavele wawuzwa ngephutha ukuthi usuqhanyelwe ngamuzwa ephefumulela phezulu kwangathi uthwele umthwalo osindayo wathi “hau boy yini ipipi laqina kangaka” wangibuka wakhophozela wavele wawupholisha umthondo wavuka waqina waba ugodo waze waphuma icena ngambona eziluma udebe lwangezansi wathi asigubhezele kukhona into afuna ukungihlebela yona. Sathi masigubhezela nge throw wangibamba isandla wasihambisa esibunjini ngasithola sesiswakeme ubhontshisi usuphumele ngaphandle kwezindebe zesibumbu kuyo belu imfukumfuku yezinza, wangihlebel wathi “boy sewukhulile manje ngicela ujabulise umama wakho ungalokothi uyithi vu lento esizoyenza”, ngithe ngisakhungathekile ukuthi ngiphendule ngithini wabe esondeza ubuso bakhe kobami washa umqabulo washo omude u kiss ulimi phezu kolunye, ngavele ngehla naye ngamkhotha intamo waqethuka kusofa ngayikhotha intamo ngesikhulu isinono ngingajahe ndawo, ngehla ngazithel emabeleni akhe amancane ngathola izingono seziqine ngathi zinethambo ngalincela ibele wena owabona inkonyane elinenyanga lagcina ukuncela kunina. Naye wavele wakhohlwa ngamahloni ngamuzwa esengiphulaza emahlombe ehla enyuka nomhlane, lapho ke sewuquma ungafunga ukuthi uphethwe yizibhobo. Ngamgijima ngolimi ngehla nesisu sakhe esibushelelezi ngaze ngafika enkabeni ngezandla ngimpholisha ngaphakathi emathangeni ngehla ngenyuka ngithi mangifika ezinzeni ngiphinde ngehle ngesineke nesinono sekati  ngehle ngomlomo ngifike esibunjini esesikhipha elimnandi iphunga le perfume yakhe ebizayo ngiphenye ihlathi lezinza ngizithele kubhontshisi ose ubitoza nawo sewuqhoshe uphume ungaphandle sewuqine ungafunga ukuthi unethambo, ngathi uma ngihambisa ulimi kabili kathathu ngamuzwa equma kwangathi uyalayela wathi “aweeeh babyboy” ngehlela ngezansi kancane kwawo ulimi lwabuya nojusi oshubile ojimbijimbi ngakhotha ngaluphosa kuyo imbobo engaphuma kuyo ngamuzwa ekhahlela wena owabona inkukhu inqunywa ngomese entanyeni ngabuyela kuwo ubhontshisi ngawuncela kusuka esiqwini sawo ngehla ngenyuka nawo ngaso leso sineke ngiphinde ngiwuhlikihle ngesihloko solimi ngamuzwa eqala edlikiza kwangathi uvukwa ngama fits ngawumelela ngalwa nawo ngingawunike skhathi ngithi kwaba yimizuzu eyisikhombisa ngibhekene nawo nje kwaya lenyuka izinga lokudlikiza ngithe ngimuzwa wabe eqonda thwiiii ngezwa edlikiza okokugcina wathi “yoooooh yemama yangichamisa ingane” ngezwa kuthi fu ama juice ashisayo ashelelayo ngaze ngawagweva walala wathi dalakaca wathi ngiqedele baby faka baba vele ngazikhulisela……. iyaqhubeka.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *