Imiyalo Yokuziphatha Komfazi

()

1. Awuphikisani ne’ndoda, kodwa uyabonisana nayo.
2. Ungayithethisi indoda, uyihloniphe njalo.
3. Ungayibizi ngegama indoda.
4. Uma kufika abangani bendoda ungabi uvanzi ulokhu wehla wenyuka.
5. iPhenti awulifaki ekamereni lendoda.
6. Ubohlala uhlale ukhumbule ukuthi um’thondo wendoda uyakhothwa ingaze izicelele.
7. Uma indoda ikubhebha awuthuli nje uyayithakazela ngesbongo sayo.
8. Ungalindi indoda ize ikucele uboyibuza wena ukuthi ubaba angathanda ngidunuse Na?
9. Ngokunjalo noma isiqedile uyabuza futhi ukuthi ubaba ngabe usuthile yini?
10. Ungakhohlwa ukuthi uhlale unuka kamnandi ngasosonke iskhathi.
11. Uma izingane zingekho uyivumele indoda ikubhebhe indlu yonke ngisho nase toilet ikudunusise.
12. Kungakudini ukuyikhumbuza njalo niengengane ukuthi UYAYITHANDA.
13. Kufanele ukujwayele ukubushuzela phambi kwayo indoda unqunu ukuze izizwe niengendoda.
14. Uma uyifonela ujwayele ukuyincoma njalo indlela ekubhebha ngayo.
15. Uma nisekamereni ubojwayela ukuthi izinto uzibize ngamagama aqosheme.
16. Uma konke kusahamba kahle uyobona ngokuthi indoda ikukhothe ididi bese iyakubhebha.
17. Uma ifika iphuma emsebenzini ubona ukuthi ikhathele uyihlalise phansti bese uyikhumula izicathulo uyikhothe umthondo ize ichame bese uyicela ukuthi iyogeza ingene embhedeni uzoyilethela ukudlala khona izodla ilale iphumule….

UMA WENZE KONKE LOKHU UYOZE UGUGELE KUWONA UMSHADO WAKHO, UZE UZISHONELE NAWE UMA SEKUFIKE ISIKHATHI. FUTHI AKUKHO SFEBE SAKUKHIPHA EMSHADWENI WAKHO. NAWE FUTHI IDIDI LELI ULINAKEKELE UNGABE USUYAZI YEKELELA NJE.
share with all your female friends

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.