Eziqhanyelisayo 2

()

Intombazane ohlekisana nayo ungayibeki isandla uma ibhedile vele uyibhebhe strong uyifende ize ihayize uyibhebhisise uyigovuze ngom’thondo inquza. Iqhanyelise kahle intombi yakho iqhanyelwe inquza ize ibe manzi nte ujuicy uziconsele. uMlalise embhedeni abheke phezulu umvule amathanga uqale ngokumkhotha umsunu.
Uwukhothisise uyikhothe yonke ungayisabi ulifake ulimu enquza uqinise impela la ku bomvana khona. Ngenkathi umukhotha ube umdlalisa izi’ngono zamabele aqhanyelwe aze abenuze. Kulowomzuzu awukhulumi lutho uma udla umsunu uyoze azikhalele yena. Khwela phezu kwakhe uyigeje ngamabomu inquza uligudlise phezu kukabhontshisi aze afende ubala, useqhanyelwe kakhulu ke lapho. Alibambe ngesandla azifakele yena phakathi lithi shiqe ungamfendi, uma ezama ukuvekuza ulibhoncule lonke uyigeje ngamabomu inquza, alibambe alifake ungafendi myeke azame ukufenda yedwa. Uyothi uma esekubamba ekusondeze kuye bese ke lapho umfenda slow ushone uvumbuke ulifake ulikhiphe umbhebha kancane. Umufenda isikhashana esincane athi esezwa ubumnandi ulidonse ulibeke ezindebeni zenquza umkitaze ngalo. Athi uma esengalindele uliphose lonke phakathi umfende usheshise uyigovuze inquza ngom’thondo amakhona onke. Uma esethi uyachama fenda ngempela uyibonde inquza ngisho esechamile umbhebhe imanzi injalo kukhale ubufaxafaxa. Uyibonde inquza uyibhebhe yonke ulifake emasayidini onke, uke umfende kulelikhona akhala kulo kakhulu (ngisho leli ezwa kulo ubumnandi kakhulu) abathe uyavekuza ufuna ukususa kulo ungasuki bhebha kulo avevezele uzwe ngesbibithwane achame futhi. Mphendule alale ngesisu awukhulumi lutho njalo. Uwufake wonke um’thondo umfende ngempela umfende uze uchame usdedele sonke is’doda esishisayo usdedele aqhaqhazele achame naye kunyakaze umbhede wonke. mese uyalibhoncula uzilalele. Lapho ke usumbhebhe wathamba tobo isiphele nya inkani.

Uzobona ekuseni uzovuswa nge breakfast. Intombazane ungayishayi ngesandla ihlabe nje ngom’thondo esbunjini iyokuhlonipha kodwa uma usheshe uchame, ufenda kancane futhi umsunu ungawukhothi angeke ikuhloniphe. Ibhebhe ize ithwale izandla ekhanda, izisuse ekhanda izivale ubuso ize itshekisele ikhanda eceleni, ithathe umqamelo iwuphose le, ishidi lishwabane, izingubo ziwele phansi. Uyifende intombazane yabantu ichame kuze kugoqane izinzwane. Iyabhejwa intombazane uyibhebhe ishiselwe umzimba wonke uma isichama ikhale izinyembezi izwa ubumnandi besende.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.