Intense Gym Session Part 1

Ngiynsizwa eneminyaka ewu 30, ngisanda kujoina iGym[VA] kuyisSnto namhlangje ngenxa yokuswelainto engingayenza ngivele ngiye egymin,kwazise oDokotela basola ukuthi ngikhuluphele kakhulu. Ngiqaphele bancane abantu namhlanje kwazise kusekusen[09h00am] ngishaye isession ka 20min yetredmil as a warm up, next thing ngenze irowing ngibuye ngishaye isisu not too intense training, kwasize its my first session after yrs.

Uma ngiqala issession kufike lo sis uma ngimubuka ula kuma 45yrs medium-body afike ahlale next to me aqale irowing session yakhe abingelele nam ngvume, ufake amaheadfones netight emhlophe eveza ukuhamba nesimo sekhekhe, Ngya rowa ngyantshontsha kanti uzongbamba bese ngyabaleka to cycling machine. Kuthe kusanjalo afike angijoine futh nakhona asebenzise icycling on my front left handside. Athi ehlala nje “Mameshane! Noma kungathiwani alikho ipehenti laphayana” uma ngiqhubeka yena uloku engibuka kancane as she is cycling, asuke eze kumina “Sawbona, awukaze ufundise eNdengetho” ngokuhleka “Cha angyena uthisha angikaze ngfundise khona, ath cha kulungile! Awusho uyazi kuyiphutha ukubuka umuntu wesfazane ngendlela obungbuka ngayo when I was rowing!” Ngokumangala “cha ngyaxolisa sisi bengibheke umshini ncese” siphikisane emva kwesikhathi ngixolise, bese ethi “wena olula kanje intombi yakho iyakukhwela uze uhhayize” ngithi “cha akunjalo, mina angyona insangu’ bese eshintsha indaba kuveleukuthi lo umhloli wePinetown District.

Abuze “manje uma usuka lana uyaphi?” cha ngbuyela endlini nje” kuphela. Bese eth ‘Ngihalela iThai Rainbow Beef yase Mugg & Bean , ngsacela uyongthengela” fortunately ngiphuma kogeza sengith ngyaphuma nje siyaphumisana vele ngphuthume then ngiye khona. Ngith uma ngbuya ngizwe ngehoot yeMerc C220d AMG “letha ngapha boi” ngihleke “Haibo le ka boy angyizwa kahle, ungathi boy ngoba ungakhala nje” wena ukhuluma kakhulu ngena la ngikukhombise” ngilande iskhwama kube ukungena nje kudume ukiss omude indlela okugijinywa ngayo lo sis uqhanyelwe. Ashaye imoto akakhulumi “Uzongazi kahle angzonalezi ntombi enizirobhayo.” Imoto iyaphuthuma aqale aqaqe inkinobho yejean as she is driving. Kuvuleka igate then garage umuzi omuhle, ingene imoto kudunyelwane imoto isaduma.

Usanuka iscent yeshowergel avule isicabha kuvaleke igarage kuyaphuthunywa isandla sakhe already sihlezi emthondweni kushubile! Namingfake isandla kujean yakhe sincikisene emotweni ngvele ngiyehlise mawala ngfake idolo between yona ngehlise konke nephenti lakhe le-silk elino-lace. Isandla sakhe sibusy singshayisa indlwabu, azame ukuykhipha ijean akhubeke awe abalance nge bonnet indunu yonke ingaphandle ngalfaka.. “Haibo yima ikhondomu” ngifende kabili kathathu “nazoke baba” usedansela esami isigcinci avele elule izandla sengathi ubamba iwindscreen yemoto yakhe bese eyahlehla angihlangabeze efenda. *ngicabanga*(ngiyayazi ingquza kodwale ungathi ishintsha amagiya) ngiqhubeke ngishove.

Avele agijime kakhulu nam ngenyuse ispeed ngabona ngaye eseshaya imoto ngezwa nangengquza seyixega ukuth usechamile, ahlehle kancane angiphushe, ngisamubambe okhalweni aqhaqhazele njengoba ngingachamile nje? aphenduke amehlo asemancane ngivele ngiguqe ngimphendule ancike ngesinqa amotweni, usazama ukukhokha umoya, anginikeze umlenze owodwa ngiwutshate ehlombe ngiqale ngidlalise ulimi ethangeni ngize ngifike engquzeni, ngikwenza ngetip yolimi konke lokhu, ngikhuphuke ngehla nayo avele abambe ikhanda aliphushele khona engquzeni usengfunza ngenkani kanti im in control at my own pace. ngihlehle I want to be in control ngiqonde kubeans ngiwumunce ngiwudlaise ngolimi uma ngibheka usevuza ifluid e-thick enkomeni. ngomunwe ngigcobe amawalls engquza kube sengathi ngyamubasa more.

Ngikhuphuke straight ngimngene ngesende imilenze ngiystshate emahlombe ngimshove ngizwe isiqala ukubuya inkomo naye useyakhala “Hhhmm oooh luv, ngidle babaaaa ngidle Ba baaaaaaah elakho lonke ngidle please!!” Ngiyizwa kahle lengquza imanzi kakhulu n lingena lonke shiqi phakathi. Ngaqhubeka oneway ngepace eyodwa ngezwa ngezinzipho sezingincinza emhlane kanti useyachama futhi. Ngathatha imilenze ngayihlangisa ngashova ngezwa lingena igiya lokugcina ngasishaya isidoda sagcwala mfi engquza. “Aaaaaaaah mama!” ngisho ngimluma indlebe ngimdlalisa intamo ngolimi lapho umthondo usakhafula isidoda engquza sabambana isikhashana lapho ijean yami isemlenzeni owodwa and yena uhamba ngetop yodwa ijean nephenti isale ngomlenze owodwa. savuzela phezu kwemoto isidoda. Hmmm yabona wena sizozwana nawe uma udlana kanjena, angikaze ngidliwe kamnandi kanjena sengath ngiyisfebe, kodwa ngsazokukhombisa sabukana with big smiles sangena endlini singenala ekitchen.

Lapho uhamba kancane uyahefuzela ungibambe ngesandla………..

Intense Gym Session Part 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *