Indaba inewayini

()

Ngathi ngiyafika ekhaya ngezwa ngolokhulu uhleko luqhamuka ekhishini,ngimangale ukuthi obani labo ngoba ngishiye umama nodadewethu omncane. Uma ngingena ngizithela kudadewethu nabangani bakhe abathathu ngingena bonke bafake ama nighti-dress bangibingelele ngiphake ngibajoyine basho bazolala ekhaya namhlanje.
Ngizwe umthondo unyakaza phela kukhona noKhanyo umngani kasisi wami engangikade ngimuhalela enqaba naye udadewethu, uma ngibuza uphi umzali bathi kade evalelisile, lo omunye uSmangele oziphaphele nje angicele ukuthi ngibathengele iwayini ngisukume ngishesha athi uzongiphelezela ngithi mina ngizohamba noKhanyo asho kuqala hhayi ngeke nibuye manihamba nobabili ngoba niyafunana lusho uhleko endlini mangimbuka akhophozele. Nebala siphume siyothenga iwayini aphume esembathe ithawula lophaphiyose ngoba inighti-dress imfushane kakhulu, ngingene emotweni abe eseshilo weMandla ufuna ukumbhebha ngempela uKhanyo awuzenzisi? Ngithi mina yebo kunjalo ahleke kakhulu mangimbuza yini indaba angangiphenduli. Uma sifika etarveni eseduzane bathi alikho elibandayo asho kuqala asambe uyazi la sizolithola khona,endleleni uhambe encoma imoto yami nethawula abelimbathile uselisusile amathanga ahleli obala sengiqhanyelwe ngifile aze angibuze “uthi sofika nje la kuyiwa khona ugqolozelene namathanga ami?” Ngishaywe amahloni ngimtshele ukuthi ayangihalisa nje. Athi uma ufuna ukuwabuka kahle thola indawo yokupaka uwabuke kahle usho uyawaphulula. Nebala ngiyithole indawo amane agxume azohlala kumina siqabulane awukhiphe umthondo awubambe ngezandla ezishisayo awushayise indlwabu ngimukope, ngilalise iseat. Kuwo lowomnyama ngibone kukhanya bha kanti amaphoyisa angibize embhobheni athi angisuse imoto ngihambe! Awu madoda ngingasalifakanga nakancane sihambe sithenge iwayini sibuyele ekhaya bonke bababaze ukuthi sisheshile bebengakasilindeli uma ngibuza ngobani asho kuqala uKhanyo hawu besithi usisi loyo uyoqeda ngawe bahleke bonke Livulwe iwayini balishosholoze nami ngishaye ubhiya wami sesihleli e-sitting room sonke kumbathiwe bese kuqala ukubanda mina ngihleli phakathi nendawo kuka Khanyo(engibusy ngimphulula amathanga) sengithinte nephenti engizwile selimanzi te kuthi ngaka left wami uSmangele osewubambe ngqi umthondo wami layindlini akukhanyi kukhanya itv kuphela kuyaxoxwa uhleko luphezulu. USmangele ngesikhathi engishayisa indlwabhu mina sengifake iminwe emibili egolo likaKhanyo sekunuka ingquza layindlini ngiyasola bayasizwa osisi bami uhleko oselwenzeka. Asukume uKhanyo athi usaya etoilet ucela ukungalandelwa umuntu plz esho ememeza sihleke sonke selingenile newayini kodade sebebanga umsindo. Ngimuphendule eseyophuma ngomnyango ngisho uyadlala sonke siphisiwe ngisho ngibuyisela umthondo eblukweni ngimulandela.
Angangeni etoilet kodwa aqonde ngqo ekamereni lami ngingene siqabulane kube ongaphansi nongaphezulu. Ngimukhumule iphenti ngithathe ikhingqi lami ngilirabhe kubhontshisi akhale athi ucela ngimubhebhe ngingamuchameli ngoba akajovi. Ngiwufake ushelele kamnandi umthondo ungena egolo lakhe kube mnandi zisuka nje angibuze ukuthi ngangimuyekeleni sonke lesikhathi ngoba kade ayengihalela ngithi ngangilinde ithuba elifana naleli sithe sisabhebhana kunjalo engifenda engaphezulu ngizwe kukhona ongidonsa isandla engithintisa ingquza yakhe, ngimuzwe ekhononda uKhanyo ethi “awu Sma ave unomona oe ngoba ubungeke nje ungiyeke ngizitike ngedwa ngomthondo usuzongibangisa!”anele asho njalo amane amuqabule mina angigxamalazele edunusile ingquza yakhe igcwale emlonyeni kumina ngizobonele mina ukuthi kumele ngikhothe la ayikho enye into wangifenda ngakhala uKhanyo kanti noSma uyakhala igolo ulikhuhla emlonyeni wami waze wangichamela ngashintshana ngabo saze sazumeka. Sezwa ngomah ekuseni engena ekhuza ibhadi sonke sizumekile sinqunu ememeza ethi kwenzekani lana webantu bavuka babaleka abaphindanga babuya ukuzolala ekhaya kodwa ngisababhebha bobabili bayizintombi zami ezazanayo.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.