Ngizwise Malume

()

Zivaliwe izikole ngivakashele kwamalume eShowe, ngifike kube mnandi shame ngijabulela nokubona oCousin bami.
Ntambama uma umalume esebuya emsebenzini, naye angijabulele, angibize ukuthi ngizomupha i-hug. Ngizwe indlela angibamba ngayo uMalume ukuthi inendaba phakathi. Angincome ukuthi sengikhulile phela sengina 16yrs, hhayi ngihleke nje bese kuyadlula. Kodwa ngimubone uMalume ngendlela angibuka ngayo. Umalumekazi wayewunesi engena ebusuku. Kuthi sekulalwa angibize uMalume elokhu engithuma athi angimenzele itiye, kanti ngiyabona ukuthi wenzela ukuthi baze balale bonke abanye. Kuthe sesisele sodwa wathi angihlale embhedeni wakhe, ngahlala, vele nami sengiyabona ukuthi uMalume ufuna ukungibhebha. Futhi nami sengihalela ukuzwa umthondo womuntu omdala ukuthi unjani. Angipotoze amabele angiqabule emlonyeni, angifake ulimi. Lapho nami vele sengimanzi, nephenti bese ngilikhumulile. Angifake isandla ngaphansi afake umunwe wakhe omkhulu enkomeni yami, umunwe uvele ugcwale engathi ipipi lika Mthoko(indoda yami). Ngikhalise okomdlwane esewuguduzisa umunwe. Sengimanzi te. Asukume uMalume akhumule ibhande nebhulukwe, kwehle konke ne anda, bese eyangibheka ebusweni, lapho mina amehlo sengiwakhiphe wonke, Ngibuka umthondo omngaka oqhanse ngisho imthambo. Mukhulu udle ngobukhulu hhayi ngobude. Ngivele ngicimeze ke mina, agibele phezu kwami uMalume angivule imilenze ngedolo lakhe ngezwa esewuhlohla ngekhanda, lutho ukungena, kwababuhlungu engathi ngiyaqala ukubhejwa. Wawufaka ngenkani uMalume… Ngakhala, wangivala umlomo ngesandla wawufaka wonke wase eyama wangangfenda, ngaze ngawujwayela kuqala wase eyafenda, kwaze kwaba munandi ngoba sengiwujwayele losayizi wakhe. Wangiphendula wawufaka ngemuva wangidudula ngawo ngaze ngayolala ngesisu embhedeni, wawufaka khona sengilele ngesisu… Wafenda engathi uMthoko, kanti useyangichamela, ngamuzwa esequma nje uMalume kwalandela isdoda esishisayo.. kwamunandi kakhulu nami ngavele ngachama. Salala. kwathi ngabo 6 ekseni ngezwa uMalume esephezu kwami, wawufaka futhi umthondokazi wakhe wangifenda kabili kathahtu ngachama, naye wahluleka ukuzibamba wadedela inkihlinkihli yesdoda wabhongisa okwenkunzi yenkomo, kusemnandi kanjalo, sezwa imoto kaMalumekazi isima egcekeni, ngasukuma esatshazisa isdoda ngabaleka ngaya ekameleni elincane, sacishe sabanjwa oqotsheni…

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.