Ubhuti okhohlakele

()
Sanibonano igama lami ngingu Amanda ngineminyaka engu 16 ngelinye ilanga kwath ngizihlalele ntambama ekhaya kungene i call ephuma kuThabo indoda yami ithi icela ukungibona ngo 9,

ngavuma kodwa ngathi kuzoba isikhathi esincane ngoba kukhona ubhuti wam omdala and aseve enolaka. Afike uThabo ngo 9 ngiphume ngiye kuye sixoxe angitshele ukuthi uyafa ukuqhanyelwa, ngithi akeze ngimushaye indlwabu ngoba sisemnyango ngeke sikwazi ukubhebhana ay avume, sithi ukusithela ngaseceleni kwendlu ngiwubambe umthondwana wakhe bandla ngimushaye indlwabu kamnandi kuze kube ngiyaqhanyelwa nam. Ngithi akawufake kancane. Ngimudunusele nginyuse isiketi ngihlehlise iphenti ngilibeke eceleni awufake. Avele ezwe ukushisa kwegolo lami esawufaka nje aw ahluleke ukuzibamba avele asdedele sonke isdoda sakhe egolo lami ngicasuke ngoba bengisathi ngiya enjoyer ay ngithi sengiyahamba ngizoze ngithethiswe ekhaya ngithi nje mangingena kant ngizobanjwa ubhuti wam ngisathi ngiyacathama ngiyangena. Udinwe ugane unwabu, angivuthele ngenkunzimalanga yempama le, angibuze ukuth sengiphumela abafana ebusuku mina ay ngithule, athi asambe siye ekamereni lakhe ayongihlola ukuthi ngisayintombi yin njengoba sengiphumela abafana ebusuku nje. Uma sifika endlini yakhe athi angilale emubhedeni ngikhumule iphenti, ay ngenzenjalo nami, athi angigovoze. Ngithe nje mangithi ngyagovoza kwavele kwathi nxamfu isdoda saThabo egolo lami wadinwa wafa ubhuti wami wababovu amehlo wathi kanti usuyabhejwa wangisikaza ngempama ngavika lapho ngisalivulile igolo lami eligcwele isidoda sikaThabo. Wavele wavula u zip webhulukwe lakhe kwaphuma ongakanani wona umthondo oze wagoba njengo banana. Wavele wangabuza lutho wawuhlohla wonke egolo lami wagcwala mfi ngakhala kakhulu ngathi “hawe bhuti” wathi thula sfebe angithi usuyabhejwa vele waqede wangikanula imilenze wafenda kakhulu, wangibelesela engaphumuli engifenda fast ewufaka ewukhipha ngenkani ushibilikiswa isidoda sikaThabo. Lapho mina ngasengichamile. Kwathi kungakapheli no 5 minutes waqede wasdedela naye isidoda phakathi egolo lami ngezwa kushisa. Wawukhipha umthondo wakhe wawufaka eblukweni. Ngasukuma ngaphuma ngishesha ngashiya nephenti khona lapho ngayongena ekamereni lami lapho isdoda sehla ngamathanga ngafika usis wami omdala eselele ngazishutheka ezingubeni nginuka phu umthondo ngamuzwa egquma usisi ngicabanga ukuthi wayelizwa iphunga lomuntu oqeda kubhejwa. Lolosuku angisoze ngalukhohlwa.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.