Sangilinga Isibumbu saMem Khoza

()

Esikoleni ngisafunda othisha babethanda ukusithuma yonke indawo lena. Mina nganginebhadi ngoba indlela eya ekhaya yayidlula emqashweni lapho ababehlala khona, njalo nje babengiphathisa izinto okufanele ngidlule ngizishiye emqashweni wabo.


Ngelinye ilanga uMem Khoza wangiphathisa ama-exercise e-test wathi ngidlule ngiwashiye lapho ahlala khona uma sengihamba. Thina ke sasizithandela ibhola so ngadlala ibhola kwaze kwaba late sengikhohliwe indaba yezincwadi zika Mem. Kuthe uma siqeda ukudlala sengiya ekhaya ngakhumbula ngabuyela ngayowathatha kwazise kwakuwuLesihlanu singezungena ngakusasa. Nganginovalo ngoba phela othisha babehamba njalo ngamaweekend babuye ngesonto. Uma ngiya emqashweni ngithole ukuthi yonke iminyango ivaliwe, ngifike nginqonqoze kokaMem Khoza kodwa lutho impendulo. Ngizame ukuvula nangempela umnyango wavuleka ngangena kancane ngoba ngangingazi ukuthi khona bani ngaphakathi.

Uma ngithi ngiyabheka nangu uMem ulele phezu kombhede ubheke phezulu ubuthongo bumbambile kwazise nelanga lalishisa. UMem ulele nje ufake iphenti nobra kuphela, lapho muhleni umntana bantu and ume kahle enjalo nje. Ngicathame kancane ngibeke ama-exercise etafuleni, uma ngithi ngiyabheka… maye babo! esingakanani isibumbu. Ngavele ngama amehlo athi njoo kulesisibumbu esingaka, umthondo wavele wama mpo. Kuvele kube sengathi uyabona ukuthi ngimubhekile avele avule imilenze, sivele sihlale obala sonke isibumbu. Ngisondele kancane ngimuzwe ngathi uyakhuluma kanti cha uyaphupha. Angazi kwathini kimi, ngavele ngaguqa phambi kwakhe isibumbu saqondana nobuso bami ngqo. Ngathatha umunwe ngamuthinta isibumbu ngaphezu kwephenti, wanyakaza kancane kodwa lutho ukuvuka. Ngamubrasha isibumbu elokhu enyakaza kancane eqhuma esebuthongweni. Ngavele ngaqunga isibindi ngaphenyela iphenti eceleni ngamudlalisa ubhontshisi ngamuzwa eqala ephefumulela phezulu.

Ngadlalisa ubhontshisi ngibuye ngifake umunwe wami kancane engquza yakhe, lapho usemanzi te. Ngivele ngehlisa ibhulukwe ngikhiphe ipipi ngidlalise ubhontshisi wakhe ngekhinqi lami, wakhala kancane ngathuka ngagxuma ngahlehla. Wavele waphakamisa ikhanda uMem wathi qhubeka mfana wami ungenza kamnandi.

Angibange ngisabuza, ngadonsa iphenti ngalilahla phansi, ngamukhotha ngolimi uMem ngamuzwa ememeza ethi “aweeee ingenzani kodwa lengane”. Ngamukhotha ngolimi kuhle kwenja iphuza amanzi ngamuzwa eqhaqhazela ngathi unomalaleveva, lapho ungifenda emlomeni esho isililo esincane. Ngavele ngakhumula ibhulukwe ngalilahla phansi, ngasho phezu kwakhe. Wamisa amandolo uMem wasivula sonke isibumbu nami ngasho phakathi. Ngalifaka ipipi wakhala futhi wathi “uyangibhebha ngempela kodwa mfanawami”…ngaphendula ngathi yebo Mem wami engimuthandayo. Ngamufenda naye wangifenda, wangibamba izinqa wangidonsela kuye langena lonke ipipi lami ngaze ngamemeza ngathi ‘’ngiyakuthanda Zodwa”, phela kwakuyigama lakhe lelo. Wafenda washesha lapho ekhala ethi “oh Nkosi yami, kwaze kwamnandi Sipho ngibhebhe kakhulu”. Nami ngafenda ngaqinisa kodwa ngibuye ngithi ukwehlisa ngenzela ukuthi achame kuqala. Ngamuzwa engibamba engiqinisa ethi “ngiyachaaamaa siphooo”…..ngaphendula ngathi “chama Zodwa”. Wamemeza kakhulu emva kawalokho kanti usechamile.

Ngavele ngalikhipha ngenzela ukungachami, ngathi “ngicela ukukubhebha ngemuva Mem”.. waphendula wathi “ngibize ngoZodwa” esho ephenduka eguqa ngamadolo phezu kombhede. Isibumbu sakhe esimanzi sahlala obala nami ngaguqa ngamadolo emva kwakhe. Ngalijikijela phakathi ipipi kwathi ngimemeze ngenxa yokushisa nobumnandi bakhe. Ngamubamba ngamahips ngamusondeza, ngaqala ngamufenda. Ubumnandi obabulapho sikhala sobabili abuye athi “waze wangibhebha kamnandi Sipho” ngiphendule nami ngithi “ingani umnandi nje Zodwa” Ngamubhebha ngemuva naye engifenda efendela emuva ngamuzwa esefenda sakushesha futhi, wamemeza wathi “aweeee mah, yangibhebha kamnandi ingane”….safendana nami ngafenda sakushesha ngizwa ukuthi sekuseduze washo futhi…..  “ngiyachaaama”…. nami ngananazela ngathi “ngizokuchamela ngaphakathi Zodwa”… wangibamba wangidonsela kuye lapho esefenda ngathi akanaqolo uMem, nami ngalifaka lonke wavele wamemeza kakhulu ngasidedela isidoda phakathi. Wangibamba wangiqinisa ngamuzwa engqangqazela kugijima ogesi umzimba sonke.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

10 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.