Wangilaya makhaza

()
Ngishayela lamatruck ashaya ilong distance. Kujwayelekile vele ukuthi nginike abantu ilift laba abasuke becela kufreeway ngoba ngizama ukuba nemadlana engatheni yamadrinks nokudla. Yinde lendlela ehanjwayo la. Angilukhonzile kakhulu ucansi ngoba noma kukhona engimliftile ngithi ngiyamdlalisa ngokushela ngibone ukuthi usezovuma ngivele ngizibe ngiqale enye inkulumo.

Ngizithandela umkami nje umaNdlovu mase ngilele eduze kwakhe kusuke sekuphelele konke kimina. Nabafowethu babeyaye bangigwexe bathi ngiyisishimane kodwa ngingabanaki nje. Kwenzeka ngelinye ilanga ngishayela itruck elisuka eGoli liya eKZN. Kwakubanda loku okweqile ngithe nje ngisanda kungena kufreeway nangu ucc eceleni komgaqo ucela ulift. Ngime agijime bese ngimvulela athi uya emarisburg. Ngithi akagibele. Ngibe nako nje kodwa ukuthi ngizohamba nomuntu wesifazane ibanga elingaka amakhaza enje. Hay sixoxe abese engixoxela ukuthi ubesebenza egoli manje usethole onconywana ngale kanti futhi kungasekhaya yena owaseMbali. Hawu lodadewethu ukhulumela phansi. Imvula neqhwa elikhithika kancane livimbanise lapha emgwaqeni sifike ngaphambili umgaqo uvaliwe nami ngikhiphe itruck ngiyipake eceleni komgwaqo. Kucace nje ukuthi usekude ukuvulwa ngendlela okuyiyona. Vele kusebusuku manje ngoba sekuyela ko 8. Ngimkhombise lendawana engemuva kwamaseat engiyaye ngilale kuyo ngithi umaefikelwa ubuthongo angalala khona ikhona nengubo yokwembatha mina ngizolala la eshlalweni. Abonge athi ngamsiza vele uyezela ngoba uvuke kakhulu elungisela loluhambo. Sidle umphako wakhe nami ngikhiphe okwami ukudla ngimuphe siqede athi ayi mfowethu ngisacela ukulala kancane. Ngimbone ukuthi akacabangi ukuthi ngingase ngimbhozomele uyangethemba impela. Alale.

Ngithi ngiyazama ukuzisonga la eshlalweni umpipi uvele ume ngamasende uthi mpo. Ngithi ngiyazama ume uze unyakaze. Ngicabange obhuti bami engangike ngibezwe bethi uma ufuna umuntu wesifazane akuphe inqguza nibe ningazani mncenge umbize ngamagama athambile uvele ethambe naye agcine ekuvulela. Hayi ngizijube ngiye kuyena ethuke mese engizwa ngila eceleni kwakhe. Ngisholo phansi. Ungathuki muntuza wami ngibulawa amakhaza ngicela uvume ngilale eduze kwakho ukuze ngembathe. Athi hayi singashintshana vele kade ngilele ngizokudedela. Ngithi cha cha kubanda kakhulu uzongenwa amakhaza asilale sobabili khona la. Angasho lutho ngibone ngoba evula isikhala wabe eseflathela ngangena ngalala. Ukufudumala kwakhe nengubo kubuyise konke futhi lokuqhanyelwa. Ngiphinde ngimcele Muntuza wami awu kodwa mntanomuntu sengifile, induku imile ngivukelwe mana ngicela ungiphe kanye nje sthwandwa. Ngiyacela please. Lapho isandla sami sesimphulula ithanga. Aphendulele phansi mina nginalo isoka lami lingathini melizwa ukuthi ngiphanise ngenkomo. Ngithi ngoba sisobabili njena la lizobe lizwa ngobani. Ngiphe mntakwethu. Ngisehlise isandla ngizame ukusishumeka enkomeni ahlanganise amathanga ngehluleke. Ngehlise ibhulukwe umthondo uvele uthi ne ezinqeni zakhe. Ngiwubambe ngesandla ngifende izinqa kuzekuconseIcene. Lapho ngiyamncenga.
Ngimuzwe esephenduka engibheka ngingabe ngisabuza ngimehlise iphenti naye angisize ngimlalise ngomhlane ngiguqe ngaphezulu. Angisiboni isbumbu ngoba kumnyama lana ngisizwa ngesandla nje. Ngimkope ngimsheshise ngidlalise uqhotho ngimfake umunwe egolo. Ngizizwele ngobumanzi balo nje ukuthi ubesemane eziba nje kodwa kade eqhanyelwe kwayena. Ngibambe umthondo ngimnwaye ngawo ngiwehlisa ngiwenyusa emalebeni. Ahluleke ukuzibamba akhale aaaawwuuuuu mmmmhhhhh haaa kwamnandi kumnandi. Ngathi ukuwufaka kancane ngafenda iskhashana wakhala futhi ngawokhipha ngaphinde ngawubamba ngomhlikihla amalebe. Yakhala ingane yabantu ngaze ngaqalaza ukuthi wonke lamatruck nezimoto la ngaphandle akukasuki yini sengesaba ukuthi kungaze kube khona ozwayo.
Ngiwuphindise phakathi umthondo ngifende njengomshini. Ngizwa elinye igolo namhlanje. Ngicabange umkami uMandlovu ngithi mhlampe sengilijwayele kakhulu elakhe alifiki kuleli. Ingibambe intombazane ingiqinise ngibone ukuthi isizochama kanti nami ngiyezwa ukuthi isidoda siseduzane. Ngiwaqoqe onke amandla ngifende kuze kunanele ngisho amasende. Ngisithulule isidoda lapho sobabili siyakhala sithi sengiyachama baby nomunye uthi thama sthandwa sami nami sengiyachama. Yaze yangibhebhisa kamnandi ingane yabantu etruckini. Ngaqala ngalelolanga ukuzicelela uma ngilifte owesifazane. Kodwa abaningi bayangincisha kuyasho kona ukuthi ngiyisishimane ngikhule ngibesaba abantu besifazane. Ngoba naye umkami ngameshelelwa udadewethu omdala mina ngangithi mengithi ngimcuthele uma ephuma emfuleni avele angibhunyele ngamanzi ngingakawabeki namathathu.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.