uBabwengane uyohlezi emthola Umawengane uma emufuna

()
Besekushaye u10pm wadlula engakabuyi endlini uBongani. Ngimlinde ngaze ngazumeka. Bengifuna angitshele kahle ukuthi ubehlezi nobani sonke lesikhathi. Angimzwanga efika ngizwe nje sengiqabuleka kamnandi emqaleni ngizwe nesandla sinwaya izingono sehla ngesisu sazesangena enkomeni. Ngizwe ukuthi uyena uBongani ubaba wengane yami useyangihlebela vula baby, vula amathanga ngifuna inqguza yami.

Uyazi akahlonipisi noma ephuma ezindleleni zakhe ezingicikayo ngoba ufike angivove ngesende ukudinwa kuphelele emoyeni. Adonse leshort yepyjama engiyiqgokile nami ngiyishove ngezinyawo iphume. Angiphendule ngilale ngomhlane. Awavule onke amathanga ami ayibuke kahle lenqguza ayifunayo. Uthe esuka wayingenela ngolimi nomlomo, lapho akusemnandi sengimanzi te. Ake afake umunwe ebe engincela ngivele ngikhale kakhulu. Unekhono lokujabulisa inqguza ubaba wengane yami yiko nje ngingafuni nokuyizwa eyokuthi uqonyiwe angifuni muntu ozongibangisa lomthondo. Naye uyazi nginesikhwele ngaye. Uthe esuka wakhuphukela kimina emlonyeni. Sancelana ngabuzwa bonke ubumuncu balamajuice ekade ngiwakhipha. Athi ukwehla athathe imilenze yami yomibili ayithwale emahlombe akhe. Laphoke livuleke lonke igolo awuphose umthondo engathi uyangijezisa. Afende engaphumuli lapho uloku engibuza kumnandi baby, nami ngiyaphendula kumnandi luv mmmhhh ooohhhh Bongani kumnandi lovey wami. Abone ukuthi sengiqala ukukhathala athi ukufenda slowley. Nami ngithi ukuthula kancane. Awukhiphe umthondo aqale phansi angishutheke umunwe lona ophakathi nendawo. Haybo angibazi mina lobumnandi obunje. Angibhebhe ngomunwe ngikhaliswe ubumnandi. Uthe esuka wayesho phezu kwami wayivula imilenze yami kakhulu engathi umgishayisa istreshi wangifendela indaba yefayineli manje. Ngamuzwa naye esethi ngiyachama sthandwa ngiyachama baby. Ngezwa sekufudumele kamnandi ngaphakathi kwengquza isidoda saBongani. Awukhiphe ngesinono umthondo bese engiphosela into yokwesula. Ngingayishiya kanjani lenja ibe isangibusisa ngomthondo kamnandi kanjene. Uyangidida ngesende ubaba wengane yami.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.